c

Brf Solgränd i Nya Hovås, Göteborg

  • För att förstärka Nya Hovås signum som småskalig blandstad har vi låtit höjder och fasadmaterial variera.
  • Mycket fokus lades på gården i Solgränd. Där har Skanska anlagt stora grönytor, boulebana och ett växthus.
  • De boende i Solgränd fick rösta om gårdens utformning och det naturnära alternativet vann.
  • Skanskas dialogarbete kring gården i Solgränd är ett sätt att låta de boende bestämma mer än inredningen i sin egen bostad.
  • Varierade fasader i Solgränd, Nya Hovås.
  • Växthuset i Solgränd är inrett i en naturnära stil som de boende själva röstat fram.
  • Inredningen av gården på Solgränd är tänkt att göra det naturligt för de boende att mötas i vardagen.
  • En trädgårdsarkitekt har byggt upp odlingar i Solgränd som kommer att skötas gemensamt av de boende.
  • Odlingarna är ett sätt att skapa gemenskap, de inflyttade som är intresserade har bildat ett odlingsråd.
  • Växthuset i Solgränd blir ett extra vardagsrum, en förlängning av de boendes egna umgängesytor.

En blandstad i världsklass

Med närhet till den äldre och traditionella bebyggelsen skapar vi en ny stadsdel mitt emellan hav och natur i Nya Hovås söder om Göteborg. En bärande tanke med området är att skapa en attraktiv plats för alla, oavsett ålder och livssituation. En torgkänsla med utbud, liv och rörelse där kvarter med bostäder, skolor, bibliotek, apotek, butiker, restauranger och kontor samsas med parker, grönområden och promenadstråk. Hela stadsdelens byggnationer med totalt 1300 bostäder beräknas pågå i cirka tio år.

Dialog för medbestämmande

Nya Hovås är en ny stadsdel som utvecklas i sin helhet genom ett omfattande dialogarbete: både mellan de byggherrar som fått tillgång till mark, övriga aktörer i byggprocessen och i kommunikation med de kringboende. Tack vare det arbetet har planeringsprocessen berikats av värdefulla inspel som kontinuerligt höjt kvaliteten i utformningen av området samtidigt som mycket få överklaganden kommit in. Dialog och delaktighet har blivit ett genomgående arbetssätt och projektet uppmärksammas när det handlar om nya sätt att stadsutveckla.

Läs mer om den s.k. Nya Hovås-modellen under fliken ”hållbarhet och grönt”.

Variation viktigt mål

Med målet ”en småskalig blandstad i världsklass” är variation är ett signum för området. Fasader i olika material och utseenden omsluter bostäder blandade med butiker i den mindre skalan. Kvarteren gestaltas för att ge en känsla av småskalighet och utformas i samarbete med en landskapsarkitekt för att ge olika delar av området sina egna uttryck, exempelvis ”gröna gränden” och ”urbana stråket”. 

Skanskas första kvarter är BRF Solgränd, bostadsrättslägenheter med 1-5 rum och kök. Kvarteret består av tre olika hus med varsin särprägel, som i samverkan med material och kulörer skapar en helhet.

Gedigna materialval som skiffer, tegel och puts möter moderna former. Taklandskapet är uppbrutet med varierande takhöjd och olika takvinklar, vilket ger unika takterrasser och balkonger.

Ett dialogarbete utöver det vanliga

På Skanska är vi stolta över att vara del av konsortiet Nya Hovås, som har utvecklat området med dialog och samverkan i fokus. Arbetssättet har påverkat både utvecklingsprocessen och områdets utformning betydligt: en ny och modern metod att skapa stadsdelar. Drygt 8 000 olika synpunkter, idéer och åsikter har kommit in och blivit del av utformningen av den nya stadsdelen, med den positiva effekten att mycket få överklaganden inkommit - endast tre stycken, en oerhört låg siffra med tanke på de 1 300 bostäder som ska byggas.

Entreprenörerna i konsortiet, Skanska, Veidekke, HSB och Next Step Group haft ett nära samarbete kring exploateringen. Tidigt tillsattes en gemensam kommunikationsgrupp. Planer har löpande förankrats hos berörda och intresserade, som har fått sina röster hörda, frågor besvarade och idéer insamlade.

- Vi hade en omvänd målbild, ett scenario av bakslag och överklaganden som vi ville undvika. Vi insåg att det här måste vi göra på ett nytt sätt för att få folk med oss, vi måste våga vara helt transparenta och lyhörda och bjuda in. Så vi öppnade upp en projektlokal med frukostmöten och öppet hus varje vecka för alla som ville komma. Privatpersonerna har varit väldigt drivna, säger Mikael Panzar som är Skanskas representant i konsortiet kring Nya Hovås.

Dialogarbetet kräver mycket tid och personella resurser, men har också lett till förändringar och förbättringar av planerna i området som kommer att ge ett bättre slutresultat. En gemensam vision för området har tagits fram, liksom en kvalitetshandbok med uppsatta riktlinjer för den standard entreprenörerna förbinder sig att leverera. Alla planerade byggnationer granskas och godkänns av ett gestaltningsråd för området. Dessutom har byggföretagen lagt ihop till en gemensam pott för att utveckla de ytor som inte är kvartersmark.

- Alla gemensamma ytor tar vi ett gemensamt grepp om. Vi gör otroligt mycket samhällsinvesteringar i det här området. Det här är ren social hållbarhet, att bygga för trivsel och möten. Att se till helheten. Det handlar om stadsutveckling och vad det är för kvaliteter vi lämnar efter oss. Vi är stolta att ingå i det här sammanhanget, säger Mikael Panzar.

Miljöaspekter

Nya Hovås är Svanenmärkt, vilket innebär att vi uppfyller svanens krav på energiprestanda och materialval. Byggnaderna värms med bergvärme och har individuell mätning av el och varmvatten. Värmeåtervinning sker i frånluften och vi sätter in energieffektiva fasader och fönster. Bostäderna har snålspolande kranar och duschar samt vitvaror av energiklass A+ med undantag för torktumlare. De boende kan göra gröna sortimentsval.    Vi sätter in extra fraktioner för sopsortering utöver kommunens krav och återvinningscentral finns i området. En sopsugsanläggning minskar trafikbelastningen eftersom sopbilarna inte behöver köra i närheten, då avfall sugs längre bort från bostadsområdet.

Nya Hovås är en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi återvinner minst 95 procent av avfallet, använder snålspolande kranar, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försöker på en rad andra sätt skona miljön.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading