c

Dockan, Göteborg

  • Välkommen till Dockan, ett grönt och hållbart kvarter vid hamninloppet till Göteborg. Det gröna höghuset är ett nytt landmärke på Hisingen.
  • Den gröna fasaden består av återanvänd aluminium som sparar stora mängder energi i tillverkningen och håller för väder och vind i många år.
  • I Dockan ryms utöver bostäder också en förskola och en grönskande innergård med smart dagvattensystem som motverkar översvämning.
  • De som flyttar in i Dockan har fin utsikt över Göteborg och Älven.

Hållbart och innovativt vid vattnet

Under de senaste åren har vi sett en spännande utveckling med nya bostäder, arbetsplatser och butiker längs vattnet på Lindholmen och Eriksberg i Göteborg. Skanska har tillsammans med Peab, HSB och Älvstranden Utveckling AB omvandlat området Lindholmshamnen till en attraktiv blandstad.

Skanska planerar för kvarteret Dockan i Lindholmshamnen på det anrika varvsområdet intill Lindholmen Science Park. Dockan ligger mellan forna Götaverkens två tegelbyggnader. Det är ett Svanenmärkt kvarter i varierande höjder som rymmer 133 lägenheter av de 600 som byggs i området. Det högsta huset har 16 våningar med utsikt ut över älven och staden, de lägre har mellan 3 och 8 våningar. I ett av husen har vi även byggt en förskola och en grön innergård.

I kvarteret finns det lägenheter för alla behov med fokus på yteffektivitet och funktionalitet. Allt från kvadratsmarta ettor om 35 kvadratmeter till fyror om 90 kvadrat, många med balkong och utsikt över älven.

Vårt uppdrag

Vision Älvstaden har satts upp i Göteborg med målet att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad runt Göta Älv. Lindholmshamnen var först ut av de nya områdena och fick till roll att stärka Göteborg som föregångsstad inom hållbar utveckling. Byggherrarna i området åtog sig gemensamt att omvandla Lindholmshamnen till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar stadsdel.

Utveckling i samverkan

Lindholmshamnen utvecklades i en konsortiemodell där tre byggherrar valdes ut för att utveckla området: Skanska, HSB och Peab. Kommunala Älvstranden Utveckling AB processleder samarbetet. Arbetet byggde på samverkan, gemensamma målbilder, gemensamt ansvar och engagemang med stort inflytande.

Aktörerna utvecklade tillsammans detaljplanen som innefattar bland annat 600 lägenheter och 8 000 kvadratmeter för kontor. Först när planen antogs i december 2014 fördelades byggrätterna.

Konsortiet tog också fram en gemensam hållbarhetsagenda som genomsyrat utvecklingen av området i alla led. Den fastställde målsättningar om de boendes möjlighet att uppnå god livskvalitet och en hållbar livsstil. Området är också en arena för innovation i samarbete med bland andra Lindholmen Science park. Grönska ska tillföras som har funktioner till nytta för människor och natur.

Konsortiets hållbarhetsplan fokuserar på fyra områden:

  • Klimatet, både påverkan och anpassning
  • Livskraftigt och dynamiskt stadsliv
  • Bekväm avfallshantering med klimatsmart citylogistik
  • Lärandeprocesser för hållbarhetsarbetet. 

Gröna innovationer

Ett stort hållbarhetsarbete utfördes i Dockan med fokus på miljöprestanda. Flera innovativa lösningar sattes på plats för bland annat fasadbeklädnad, återvinning och tillvaratagande av solenergi. Dessutom gjorde Skanska ett stort saneringsarbete på den mark som tidigare användes för hamnindustri, men som nu får ett nytt liv. Nya standarder för översvämningsskydd sattes upp i samverkan med övriga byggherrar i området.

Miljöaspekter

De gröna värdena stod i fokus för hållbarhetsarbetet i Brf Lindholmspiren. Projektet är Svanenmärkt och följer också Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande, vilket innebär ännu högre miljöstandard. Det ställer höga krav på exempelvis energiprestandan i husen, som bland annat får extra tjocka väggar.

Innovativa lösningar

Solceller på taket förser fastigheten med förnyelsebar energi som ger el till gemensamma funktioner som lyse i trapphus, fläktar och pumpar. Överskottet går till eluttagen i lägenheterna.

Ett krav i Svanenmärkningen är förnyelsebara material. Det kravet har vi översatt till en nytänkande detalj som sticker ut både i hållbarhet och gestaltning: en unik fasadbeklädnad i grön aluminiumplåt, återvunnen till 93 procent, som sätts med shingelteknik. Aldrig tidigare har den använts i så stor skala.

Som hjälp till de boende att tänka grönt byggde vi ett återvinningssystem i hybridform med sopsug för kompost och brännbart, ett miljörum i byggnaden. Både boende och förskola erbjuds odlingsmöjligheter i området.

För att minska behovet av bilägande gjorde vi plats för tre cykelparkeringar per hushåll. Garaget har byggts med så hög takhöjd att cyklar kan placeras i två våningar. Vi har även byggts laddstationer för elbilar.

Översvämningsskydd och marksanering

Stor vikt lades vid klimatanpassning. För att ta hand om lokalt dagvatten har minskade vi mängden hårdgjord yta så långt som möjligt. Gården är grön med gräs, träd, buskar och grus. Dessutom är delar av taken sedumbeklädda för att bidra till vattenupptag och renare luft. Detta är också viktigt för att inte belasta Göta Älv med höga dagvattenflöden vid extrema väderförhållanden. Nya standarder för översvämningsskydd togs fram i samverkan med de andra byggherrarna i området.

Ett negativt industriarv behövde hanteras på marken, som länge legat förorenad tidigare verksamheter i området. Skanska utförde saneringen av marken, som blev grunden till en nystart för hela området och för de människor som nu bygger ett liv i Lindholmshamnen.

Dockan var en grön arbetsplats vilket är vår egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi återvann minst 95 procent av avfallet, hade snålspolande kranar, körde arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försökte på en rad andra sätt skona miljön.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading