c

Tölö Trädgårdar, Kungsbacka

  • Husen i Tölö Trädgårdar
  • Gatorna i Tölö Trädgårdar är särskilt utformade för att sakta ner bilarnas hastighet och skapa sikt så att inga barn blir påkörda.
  • Huslänga i Tölö Trädgårdar
  • Låga bänkar istället för häckar mot gatan skapar sikt och en trafiksäker miljö.
  • Allaktivitetsplanen Tölö Park är tänkt som en samlingspunkt i området där både stora och små kan spontanidrotta.
  • Barn och ungas hälsa står i fokus i Tölö Trädgårdar. På allaktivitetsplanen finns mål för flera sporter som manar till rörelse.
  • Peter Söderberg, ordförande i nämnden för fritid och folkhälsa i Kungsbacka kommun invigde allaktivitetsplanen.

Med gröna utsikter och barnen i fokus

Vi har fortsatt att utveckla bostadsområden i Kungsbacka med moderna hus och gröna omgivningar. Närheten till Kungsbacka, Göteborg och ett rikt utbud av fritidssysselsättning och natur gör området attraktivt. I Tölö har vi skapat ett villaområde med små gator som möts i mindre torg där kvarteret ges en egen karaktär. Projektet Tölö Trädgårdar var en fortsättning på bostadsområdet Tölö Ängar.

Skanska har byggt 82 tvåplanshus i flera etapper med fyra olika utföranden mellan 125 och 149 kvadratmeter. Sverigehuset och Kungsbacka kommun äger också mark inom planområdet som fylldes av ungefär 250 nya bostäder totalt.

Husen är utformade att passa såväl småbarnsfamiljen som tonårsfamiljen. Med detta i åtanke har vi byggt flexibla planlösningar som möjliggör ett bra boende för olika målgrupper och vårt hållbarhetsarbete i området var inriktat just på barn och ungdomar. Vi ville verka för gemenskap och en rik fritid, främja lek och lärande och skapa en trygg boendemiljö.

Vi månar om mötet människor emellan

Vi har planerat Tölö Trädgårdar till att bli ett område där människor möts och umgås. Husen ligger nära gatan för att skapa ett intimt, småskaligt gaturum. Känslan förstärks genom omsorgsfull markbehandling, möblering och planteringar mellan kvartersgatan och husen. Varje hus får en sittbänk på framsidan, vilket ökar möjligheten att integrera med grannarna, medan den mer privata trädgårdssidan vänder sig mot de öppna ängsytorna.

De olika mötesplatserna skapar platser att samlas runt för de kringboende. Även husen är socialt utformade med planlösningar som ger goda sällskapsytor.

Tölö omges av en vacker miljö. Ett av områdets blivande målpunkter blir lekdammen. Här tas den naturliga vattenansamlingen och dess potential som fågeldamm tillvara och bildar en grund, barnvänlig damm med flacka grässlänter, en liten brygga och fågeltorn. 

Gröna möjligheter och lösningar

Tölö Trädgårdar är en grön arbetsplats, Skanskas egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi återvinner minst 95 procent av avfallet, använder snålspolande kranar, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försöker på en rad andra sätt skona miljön.

Uppvärmningen sker med fjärrvärme. Vi har satt in energieffektiva fönster, energisnåla vitvaror och ett ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX). Det resulterade i uppskattningsvis 25 % lägre energiförbrukning än kraven i Boverkets byggregler. Kunderna kan göra gröna sortimentsval och bänkskåpen i köken utrustas med källsorteringskärl.

Det finns goda odlingsmöjligheter i området. Gångvägar och cykelvägar byggs ut för att underlätta förflyttning utan bil.

Skanska värnar också om miljön i Kungsbacka kommun i ett större perspektiv genom medverkan i kampanjen Rena Publika Rum. I två år har vi sponsrat tillgången till skräppåsar av majsstärkelse längs stråk i Kungsbacka där många rastar sina hundar. Drygt 18 000 påsar per månad har använts under perioden, vilket betyder att initiativet gör en stor skillnad för trivsel och miljö.

Lek och gemenskap

I Tölö Trädgårdar har vi valt att rikta in hållbarhetsarbetet på barn och ungdomar. Vi vill se till deras behov, verka för gemenskap och en rik fritidssysselsättning, och skapa funktioner i området som är anpassade just till dem.

För detta har vi bland annat uppfört en gemensam gräsplan för bollspel och en allaktivitetsplan med sarg och konstgräs, i samarbete med Sverigehuset och Kungsbacka kommun. Allaktivitetsplanen ger möjlighet att utöva många olika bollsporter på en och samma yta. Den skapar möjlighet till möten och gemenskap i området.

Byggt för att vara tryggt

Ett viktigt fokus i hållbarhetsplanen med fokus på barn och ungdomar var trygghet och säkerhet när man rör sig och vistas i området. En utgångspunkt har varit att bilister ska passera igenom området på fotgängarnas villkor – för att försäkra oss om det har vi vidtagit ett antal olika åtgärder.

- I de flesta villaområden har bilisterna svårt att hålla nere hastigheten, man får göra trafikhinder i efterhand i form av blomkrukor och asfaltgupp. Häckar växer sig höga med tiden och bilar står parkerade längs gatorna så att barn kan komma utspringande mellan dem utan att bilister hinner se dem. Här har vi börjat i rätt ände istället, säger Johan Franzén, Skanskas projektutvecklare för Tölö Trädgårdar.

Tölö Trädgårdar har planerats med smalare gator där det inte går att köra snabbt eller parkera längs gatan. Istället för häckar som kan växa sig höga med åren och blockera sikten fick husen låga murar och bänkar mot vägen, så att lekande barn inte kan springa rätt ut i gatan.

Säkert även under byggtiden

För oss på Skanska är det mycket viktigt att det skapas så säkra förhållanden som möjligt för alla som kommer i kontakt med våra byggarbetsplatser. En särskild riskinventering gjordes för dem som flyttade in först i området och då blev grannar med en byggarbetsplats under en längre tid. Vi separerade byggtrafiken från boendetrafiken så långt det var möjligt, markerade arbetsområdet tydligt och informerade löpande de boende om vad som hände i området. Vi arbetade kontinuerligt aktivt med säkerheten, uppdaterade riskinventeringen allt eftersom projektet fortlöpt och lärde oss vikten av att slutföra arbeten med tunga maskiner i direkt närhet till boende före inflyttningar. 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading