c

Kallhälls station, Stockholm

  • Det nya stationshuset stod färdigt under sensommaren 2016.
  • Grundläggningen för stationshuset påbörjades i början av 2015.
  • Stomresning för stationshuset.
  • Montering av fasadelement på stationshuset.
  • Det första brolyftet, där brosektionen över spåren lyfts på plats.
  • Den färdiga gång- och cykelbron underlättar för resenärerna.
  • Stationshuset är modernt och välkomnande.

Moderniserats för framtiden

I Kallhäll, norr om Stockholm byggde Skanska Kallhälls nya pendeltågsstation på uppdrag av Trafikverket. Projektet var en del av Mälarbanan där pendeltågssträckan Sundbyberg-Kallhäll har byggts ut med fler spår för att kunna öka kapaciteten i pendeltågstrafiken.

Projektet var en utförandeentreprenad som byggdes i samverkan med kunden Trafikverket.

Omfattande projekt

I projektet ingick en ny stationsbyggnad, en plattform, en bussterminal, en gång- och cykelvägsbro, gator och gång- och cykelvägar, en parkering samt ledningar.

Stationsbyggnaden ligger i ungefär samma läge som den gamla stationen och uppdraget omfattade flera plan inklusive installationer, diverse teknikrum samt hissar och rulltrappa. Arbetet med plattformstaket innefattade även installationer samt inredning och utrustning till plattformen.

I annan entreprenad flyttades den tidigare bussterminalen till ett nytt temporärt läge söder ut längs Kallhällsleden. Det skedde under sommaren 2014. I vårt uppdrag ingick att bygga den nya permanenta bussterminalen som ligger kvar ungefär vid bussterminalens ursprungliga läge.

En ny gång- och cykelvägsbro

Gång- och cykelvägsbron vi byggde är av stål i 3-spann med mellanstöd utformade som skivstöd. Vi byggde även nya gång- och cykelvägar längst Kallhällsleden samt längs Slammertorpsvägen. På västra sidan om bron har anslutande gång- och cykelvägar byggts och justerats.

Vi byggde även en ny infartsparkering för cirka 180 bilar. Avslutningsvis byggde vi ett rörmagasin/fördröjningsmagasin för dagvatten väster om Slammertorpsvägen, drog fram el, VA, fjärrvärme och opto till stationen och busstrapphuset samt lade om vissa ledningar som påverkades av byggnationsarbetena.

Tidspressat projekt

Projektet hade många utmaningar. På grund av ett överklagande påbörjades projektet fem månader efter utsatt tid men lyckades ändå färdigställas på ursprungligt fastlagt datum. Det ledde till ett mycket tidspressat arbete.

I princip hela arbetsområdet ligger i anslutning till spår och högspänningsledningar och vi behövde planera vårt arbete utifrån det. Dessutom passerar tågtrafik ständigt förbi området vilket var en stor risk. Vi behövde också ta hänsyn till tredje man som rörde sig inom arbetsområdet.

Arbetat dygnet runt

Vi påbörjade arbetet i januari 2015 och arbetade på grund av tidspressen i stort sett dygnet runt. Vi började med grundbetongjobben för stationshuset och grundläggningen för bron. Detta höll vi på med fram till midsommar.
Under juli månad stängdes tågtrafiken av i veckor fem för att vi skulle kunna resa stomme och fasad för den nya stationsbyggnaden. Under tiden sattes ersättningsbussar in för resenärerna.

Bron består av tre delar

I augusti levererades två av brons delar. Bron består av tre delar där varje del är 40 meter. Under ett tågstopp i slutet av oktober lyfte vi den första delen på plats. Den andra delen lyftes på plats i slutet av november. Stora delar av arbetet med stationsbyggnaden, bron och perrongen har genomförts under dessa tågstopp. Detta för att minimera risker. Totalt var den tågfria tiden under 2015 sju veckor fördelar på tre perioder.

Den 8 augusti 2016 öppnades den nya stationsbyggnaden och resenärerna möttes av en modern och välkomnande byggnad samt tätare pendeltågstrafik.

Hållbara material och moderna byggbodar

Under arbetet med Kallhälls station arbetade vi med många hållbarhetsfrågor. Bland annat har 50 procent av materialet som använts klassats som hållbart material. Under hela projektet har vi en KMA-ingenjör som arbetar med miljöfrågorna.

På arbetsplatsen har vi Skanskas allra modernaste byggbodar vilka är mycket energieffektiva. Bland annat finns rörelsevakter installerade i dem för att belysning aldrig ska behöva så på i onödan.

Men den kanske allra viktigaste aspekten i projektet är att vi är med och bidrar till att fler människor ska kunna åka kollektivt, och därmed långsiktigt spara på miljön.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading