c

Nya Södertälje sjukhus, Södertälje

  • På det nya akutsjukhuset utökas vårdkapaciteten väsentligt.
  • Målsättningen är att certifiera Nya Södertälje sjukhus enligt Miljöbyggnad Guld.
  • Samarbetet mellan avdelningar förbättras när sjukhuset byggs om.
  • Sjukhuset blir en ljus byggnad med mycket glas.

Bättre vård i Södertälje

Nya Södertälje var den första i en rad strategiska investeringar som Stockholms läns landsting genomfört. Fastighetsförvaltaren Locum gav Skanska i uppdrag att bygga ett nytt akutsjukhus inklusive operationsavdelning, akutmottagning, intensivvård och förlossning. Det nya sjukhuset erbjuder en modern akutsjukvård med hög kvalitet och byggnaden är 22 000 kvadratmeter stor. Vårdkapaciteten utökades väsentligt vilket behövdes i den växande södra Stockholmsregionen.

I uppdraget ingick även att bygga om ett befintligt hus på 8 000 kvadratmeter till de olika vårdavdelningarna. Efter ombyggnaden fick sjukhuset ytterligare 120 enkelrum med egna hygienrum, vilket innebär högre patientsäkerhet och bättre komfort än i dagsläget. En förbättrad logistik skapar en mer effektiv vård och underlättar samarbetet mellan olika avdelningar. Målsättningen var att förkorta vårdtiderna samtidigt som patienterna får en bättre kvalitet på vården.

Ett samverkansprojekt

Projektet är en totalentreprenad och utfördes i samverkan med uppdragsgivaren Locum och verksamheten för att utforma ett toppmodernt sjukhus med patienten i fokus. Det nya akutsjukhuset har certifierats enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnads högsta nivå, Guld.

I arbetet med Nya Södertälje sjukhus använde vi den samlade erfarenhet och kunskap som fanns inom Skanska. Projektchefen Roger Taringer berättar:

– Flera av oss i projektet hade arbetat på Nya Karolinska Solna och använde våra erfarenheter och kontakter därifrån. Tillsammans med Locum och verksamheten var vi även på studiebesök i Karlstad där Skanska byggde ett toppmodernt sjukhus. Dessutom använde vi vårt nätverk.

Noggranna förberedelser

Sommaren 2014 började vi projektera och förbereda produktionen. Till vår hjälp hade vi bland annat en kravsammanställning från sjukhusverksamheten. Den handlade om tekniska krav, klimatkrav eller hur många människor som får finnas i en operationssal. Denna sammanställning och en layout på sjukhuset överlämnades till oss och bildade grunden för de bygghandlingar vi skapade.

Rivning gav plats för nytt hus

Själva byggprocessen började med rivning av flera hus för att skapa plats åt det nya akutsjukhuset. Ett av husen som revs var ihopbyggt med ett befintligt hus med full operationsverksamhet.

Efter de platsgjutna betongarbetena följde resningen av stommen. Huset byggdes med en traditionell prefabstomme och fick en ljus fasad med terrass på den ena sidan. Sjukhuset blev en ljus byggnad med mycket glas.

Avancerad utrustning kräver planering

Verksamheten i moderna sjukhus kräver mycket högteknologisk utrusning och ska dessutom vara driftsäker. När det gamla sjukhuset byggdes för mer än 50 år sedan krävdes inte lika mycket utrustning och installationer. En av anledningarna att bygga ett nytt sjukhus var helt enkelt att få plats med all teknisk utrustning.

Alla nya utrustningar och installationer krävde noggrann planering. Därför byggde vi först sjukhuset i en digital modell för att kontrollera att vårdflödet skulle fungera, att behovet av utrymme uppfylldes och för att undvika krockar mellan installationer. Det nya sjukhuset innehåller 1 000 rum och varje rum har en mängd olika krav, exempelvis klimat, renhets – och hygienkrav. För att effektivt kunna hantera alla krav använder vi en kravdatabas.

God stämning och bra samarbete

Samverkansarbetet med Locum fungerade väldigt bra, berättar Roger Taringer:

– Vi satt i husen bredvid varandra och hade täta kontakter. Dessutom tog vi hjälp av en oberoende samverkansledare som hjälpte oss att komma igång snabbt med samarbetet. Det kändes som att vi arbetade som en enhet, inte som två olika företag. Vi genomförde enkäter om hur projektet fungerade som alla från Skanska, Locum, verksamheten och underentreprenörer fick svara på. På så vis kunde vi mäta stämningen och vi genomföra åtgärder för att förbättra samarbetet ytterligare.

Tät kontakt med verksamheten

En stor utmaning var att bygga med pågående vårdverksamhet precis bredvid. Vi löste det med tydlig information i god tid. Roger Taringer berättar:

– Vi hade kontinuerliga möten med dem som arbetade på avdelningarna och berättade om vad som skulle hända. När vi rev ett hus i direkt anslutning till en operationsavdelning hade vi direktkontakt med avdelningen. Vi behövde veta om en operation pågick på andra sidan väggen och anpassade oss utifrån vad som hände i sjukhuset. Vi hade även en hotline utifall byggverksamheten skulle behöva stoppas utan förvarning.

Även när det gäller den framtida flytten av vårdverksamheten är Skanska väldigt involverad. Ett sjukhus måste vara i full drift även under flytten och en operationssalsavdelning kräver noggrann planering.

Ständigt säkerhetsarbete

Skanska arbetar alltid fokuserat med säkerheten. En av de största arbetsmiljöriskerna i detta projekt är påkörningsrisken på grund av det stora antalet transporter. Vi löste det genom att separera gång- och fordonstrafik. Dessutom uppmärksammade vi alla på hur viktigt det var att kommunicera med förarna i fordonen.

En annan del av arbetsmiljön var något vi kallade säkra arbetsmetoder. Vi delegerade arbetsuppgifter i organisationen så att alla blev medvetna om riskerna i stället för att bara en person arbetade med dessa frågor.

Patienten i fokus

Det nya sjukhuset sätter patienten i fokus på ett ännu tydligare sätt än tidigare. Patienten får en högre vårdkvalitet tack vare bättre samarbete mellan avdelningarna, modernare operationssalar och en rad andra förbättringar. Effektivare samarbete och logistik leder till kortare vårdtider. Patientens säkerhet och komfort har även blivit bättre med enkelrum och eget hygienrum. Allt detta innebär en vinst för både patienten och samhället.

Ett hållbart sjukhus

Nya Södertälje sjukhus har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta nivån. Miljöbyggnad är ett miljöklassningssystem med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

För vårt arbete innebär miljöcertifieringen att en mängd olika krav ska uppnås. Vi minimerar antalet transporter och kontrollerar alla material så inga miljöfarliga produkter byggs in. Projektet var också en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Vi återvann nästan allt avfall, hade snålspolande kranar, körde arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försökte på andra sätt göra mindre avtryck på miljön.

– Ytterligare ett grönt exempel var återvinningen av de 40 000 kubikmeter schaktmassor som forslades bort från arbetsplatsen. Sjukhuset ligger på Södertäljeåsen och schaktmassorna bestod av åsmaterial som förädlades och återanvändes i andra projekt. Dessutom använde vi oss av moderna maskiner med RME drivmedel och med större lastkapacitet. Därmed lyckades vi reducera miljöutsläppen med 70 procent jämfört med om vi hade använt standardmaskiner. Det säger Roger Taringer.

Våren 2017 skedde inflyttningen i det nya akutsjukhuset. Året därpå var ombyggnaden av det befintliga huset klar.

Projektet i siffror

  • 22 000 kvadratmeter nybyggnad.
  • 16 000 kvadratmeter ombyggnad.
  • 120 nya enkelrum med eget hygienrum för patienter.
  • Förväntad kapacitetsökning med 7 500 besök per år.

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading