c

Biomedicum, Solna

  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum
  • Biomedicum

Medicinsk forskning i världsklass

Europas näst största forskningsanläggning, Biomedicum, har vuxit fram på Karolinska Institutets område i Solna. Tillsammans med Akademiska Hus bidrog Skanska till samhällsutvecklingen genom att skapa en forskningsanläggning i världsklass.

På uppdrag av Akademiska Hus har Skanska byggt ett laboratorium som samlar många av Karolinska Institutets forskare inom experimentell forskning. Biomedicum ger förutsättningarna för gränsöverskridande forskning och samverkan. Dessutom kan den dyrbara utrustningen användas av många. Projektet påbörjades 2013 och när Biomedicum stod klart i april 2018 kunde 1 700 forskare flytta in i den 63 000 kvadratmeter stora byggnaden. 

Akademiska Hus bidrog med sin expertis gällande verksamheten, medan vi bidrog med de bästa lösningarna ur ett produktionsperspektiv. Vår erfarenhet av liknande projekt kom givetvis till användning här.

Omfattande markarbeten

2014 började vi med markarbetena. Vi sprängde bort mycket berg, vilket krävde noggrann planering och kommunikation. Stefan Hedenström, produktionschef på Skanska Region Hus Stockholm Nord, berättar:

– I grannhusen finns laboratorier med känslig verksamhet. På bestämda tider stängde forskarna av sina maskiner så vi kunde spränga. Dessutom var det viktigt att vi höll oss under angivna gränsvärden för vibrationer, annars kunde laboratorieutrustning skadas. 

Huset vi byggt ligger tre meter under grundvattennivån. Det löste vi genom att platsgjuta ett stort tråg. Vi har byggt bottenplatta, väggar och valv. Nästa steg var att montera den prefabricerade stommen av stål och håldäcksplattor. Denna kläddes i en dubbelglasfasad. Sommaren 2016 hade vi tätt hus.

Utmaningar kräver planering

Platsen där Biomedicum byggdes innebar en hel del planerande både när det gällde byggande och materialleveranser. Huset fick precis plats mellan befintliga byggnader och berg. Det gick inte att komma runt huset med maskiner på grund av platsbrist och höjdskillnader. Därför fick vi arbeta med kranar och andra lösningar.

En annan stor utmaning var alla installationer som krävdes för denna typ av verksamhet. Luft- och rördragningar behövde klara alla krav. Alla bänkar, dragskåp och annan utrustning behövde också få plats och installeras på rätt sätt. Det var väldigt trångt med alla kanaler, rör och ledningar. Till vår hjälp hade vi Building Information Management, BIM. I en tredimensionell modell kunde vi se hur vi skulle montera så allt fick plats och i vilken ordning vi skulle utföra arbetsmomenten.

De viktigaste orsakerna till att vi klarat alla utmaningarna är planering, noggranna beredningar och att vi fick möjligheten att medverka i projekteringen i ett tidigt skede. 

De kontinuerliga samverkansträffarna med kund, projektörer och entreprenörer skapade en god relation och ett bra arbetsklimat. Alla som var involverade i projektet deltog i enkätundersökningar. På samverkansträffarna gick vi igenom resultaten som handlade om risker, upplevd arbetssituation, stämningen i projektet och andra viktiga frågor. Vi kunde på så vis förbättra viktiga delar i projektet och fick en öppen dialog.

Arbetsmiljön i fokus

Akademiska Hus ville satsa mer på arbetsmiljön och utsåg Biomedicum till ett pilotprojekt. Som byggherre ville de värna om dem som utförde arbetena, vilket stämmer väl överens med Skanskas syn på säkerhet. Byggnaden ritades på ett sätt som minimerade arbetsmiljörisker och arbetsmetoder valdes utifrån säkerhet. Stefan Hedenström berättar om ett exempel på det senare: 

– Vi valde tillsammans med Akademiska Hus att montera fasaden inifrån med en liten kran. Alternativet hade varit att yrkesarbetare monterar fasaden utifrån, vilket hade varit billigare men även mer riskfyllt. Det fick gärna kosta lite mer om det betydde bättre säkerhet.

Kunskapsöverföring ger bättre hus

Akademiska Hus var inte bara byggherre, utan även förvaltare av huset. Deras erfarna driftorganisation var med i processen och bidrog med kunskap om långsiktig drift och vilka underhållsbehov som uppstod efter ett antal år. Genom diskussioner hittade vi nya metoder som skapade ett hus som håller ännu bättre över tiden. Det var ett lärorikt utbyte av information och kunskap. På samma sätt kan forskarna som flyttade in 2018 att kunna utbyta kunskap och erfarenheter. 

Hållbarhet och grönt byggande

Tillsammans med Akademiska Hus har Skanska bidragit till samhällsutvecklingen genom att skapa en forskningsanläggning i världsklass. Här kan forskare bedriva gränsöverskridande forskning och göra nya upptäckter. Det supermoderna laboratoriet var vid färdigställandet näst störst i Europa och lockar forskare från hela världen.

För första gången någonsin har ett laboratorium certifierats enligt Miljöbyggnad Silver.

– I laboratorier går det åt mer energi på grund av alla maskiner och luftkrav. Nu har kriterierna översatts till labb. Teamet tyckte att det var väldigt roligt att få bygga en forskningsanläggning som skulle miljöcertifieras. Det påverkade oss på flera sätt: materialval, materialmängd, arbetsmiljö för dem som skulle arbeta i huset och så vidare, säger Stefan Hedström.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading