c

Skanskas behandling av personuppgifter gällande offertförfrågan

Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638 (”Skanska”) är en av de största asfaltsproducenterna och utläggarna i Sverige, med mobila och fasta asfaltverk strategiskt etablerade över hela landet. Skanska är även en betydande leverantör av betong och krossmaterial.

Varför behandlar Skanska dina personuppgifter?

Skanska tillhandahåller asfalt och asfaltsarbete samt betong och krossmaterial till företag och privatpersoner. I samband med detta behandlar Skanska dina personuppgifter i syfte att kunna kontakta dig och erbjuda dig tjänster och produkter utifrån ditt behov.

Vilka personuppgifter behandlar Skanska?

Skanska behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter och de önskemål du framställer alternativt annan information du tillhandahåller genom att fylla i fritextfältet på Skanskas hemsida.

Varifrån hämtar Skanska personuppgifterna?

Uppgifterna samlas in direkt från dig via formulär om offertförfrågan.

Vilken laglig grund har Skanska för att behandla dina personuppgifter?

Skanska behandlar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål med stöd av en intresseavvägning, där Skanskas berättigade intresse att samla in offertförfrågningar och kontaktuppgifter väger tyngre än den registrerades intressen och grundläggande fri- och rättigheter.

Till vilka lämnar Skanska ut dina personuppgifter?

Skanska kan komma att lämna ut personuppgifter till något annat bolag i Skanska-koncernen, exempelvis Skanska Sverige AB. Även andra leverantörer och samarbetspartners kan få tillgång till uppgifterna i samband med att de tillhandahåller Skanska tjänster. Bolag som behandlar personuppgifter för Skanskas räkning ingår personuppgiftsbiträdesavtal med Skanska för att Skanska ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls hos Skanskas samarbetspartners.

Skanska kan även komma att lämna ut personuppgifter om det krävs vid utredning av brott eller om Skanska annars är skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt lag eller myndighetsbeslut.
Skanska kan komma att lämna ut dina personuppgifter till relevanta myndigheter och domstolar.

Av Skanska insamlade personuppgifter överförs inte till land utanför EU/EES. Ej heller förekommer profilering eller automatiskt beslutsfattande baserat på insamlade personuppgifter.

Hur skyddar Skanska dina personuppgifter?

Skanska har väl inarbetade rutiner för tillvaratagande av en hög nivå av teknisk och organisatorisk säkerhet i syfte att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge sparar Skanska dina personuppgifter?

Skanska raderar personuppgifter som samlats in när ändamålen med behandlingen har fullgjorts och högst ett år från insamlandet.
Den som har lämnat personuppgifter till Skanska eller som på annat sätt förekommer med sådana uppgifter har följande rättigheter i förhållande till Skanskas behandling av personuppgifterna:

  • Du har rätt att få information om dina personuppgifter behandlas och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna (så kallat registerutdrag), med ytterligare information om behandlingen.
  • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
  • Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
  • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning (exempelvis informationsutskick) har du rätt att invända mot sådan behandling.
  • Du har rätt att spärra användning av personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
  • Om du har lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
  • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
  • Du har rätt att framföra klagomål beträffande vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se)

För eventuella sådana åtgärder kan personen i fråga öppna ett ärende via: https://www.skanska.se/forfragningar-om-dina-personuppgifter-pa-skanska/

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Skanska Industrial Solutions AB, 556793-1638 är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du kan kontakta Skanska på telefon, 010 – 448 00 00, Skanska Sverige AB, att: Data Protection Manager (DPM), Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm eller e-post: Contact

För mer information om Skanskas personuppgiftsbehandling och om dina rättigheter, läs om personuppgiftsbehandling och vår användning av cookies i våra användarvillkor:

https://www.skanska.se/anvandarvillkor/#personuppgifter

 

Senast uppdaterad: 2021-12-14