c

Risk för cementbrist i Sverige

Mark- och Miljööverdomstolen avvisade den 6 juli 2021 Cementa AB:s (”Cementa”) ansökan om fortsatt tillstånd för brytning av kalksten i Slite, Gotland. Tre fjärdedelar av all cement på den svenska marknaden tillverkas i Cementas fabrik i Slite.

Den svenska regeringen har efter beslutet om nekad prövning för Cementa hos Mark- och miljööverdomstolen i somras utformat ett lagförslag som skulle ge Cementa möjlighet till fortsatt brytning av kvarvarande volymer kalksten inom ramen för det nuvarande täkttillståndet. Riksdagen röstade den 29 september ja till lagförslaget. Regeringen meddelade den 18 november 2021 att den ger Cementa tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning i Slite fram till och med december 2022.

Regeringens beslut kan dock komma att prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Om domstolen upphäver regeringens beslut kommer möjligheten till fortsatt kalkstensbrytning genast att upphöra. Enligt information från Cementa finns det inte i nuläget någon reell möjlighet att bedöma risken att regeringens beslut skulle upphävas. En begäran om prövning ska ha inkommit senast tre månader från regeringens beslut. Det kan dock inte förutses när Högsta förvaltningsdomstolen avgör målet. Enligt uppgift från Cementa kan det ta upp till 18 månader.

Om Cementas verksamhet stoppas skulle detta medföra en störning av tillgången på cement i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen kan också bestämma att regeringens beslut inte ska gälla under tiden frågan prövas i domstolen (s.k. inhibition). Då kommer Cementas brytning i Slite att stoppas fram till dess att ärendet har avgjorts. Enligt Cementa så är följderna av en sådan situation att kvotering av cement sannolikt kommer att behöva ske. Trots det tillfälliga tillståndet till fortsatt kalkstensbrytning är situationen för cementproduktionen alltså alltjämt förenad med betydande osäkerheter. Risken kvarstår alltså för att cementbrist med kvotering kan uppstå.

Underrättelse om eventuella förseningar eller andra störningar

För det fall den varslade cementbristen blir realitet kan det direkt eller indirekt komma att medföra att projekt och arbetsplatser påverkas, med avseende på exempelvis tidsförskjutningar och hinder att motta leveranser.

Skanska, som vare sig kunnat förutse än mindre kunnat påverka detta, ser givetvis oerhört allvarligt på den uppkomna situationen och har en tät dialog med såväl betongleverantörerna som berörda branschföreningar.

Mer information:
Svensk Betong
https://www.svenskbetong.se/cementbrist

Cementa
https://www.cementa.se/sv/taktansokanslite

Senast uppdaterad: 2021-12-15