c

Pensionskapital kan finansiera utbyggnaden av den svenska infrastrukturen

Pressmeddelande 2014-02-05 16:00 CET

Skanska höll i dag ett riksdagsseminarium om alternativa sätt att finansiera infrastruktur.

Under seminariet visades hur så kallat OPS-finansierade (Offentlig-Privat Samverkan) upprustningar av skolor i Storbritannien har lett till bättre studieresultat. Skanska presenterade också förslag på stora projekt som kan vara lämpliga för OPS. Kerstin Hessius, VD för 3 AP-fonden, vill investera svenskt pensionskapital i svenska OPS-projekt.

Behovet av investeringar i infrastrukturen är större än de tillgängliga medlen. Samtidigt har planeringen av infrastruktur har varit alltför kortsiktig. För att åstadkomma långsiktigt hållbara lösningar krävs en långsiktig planering och ett livscykelperspektiv, inklusive underhåll. För att möta det behovet behövs alternativa former av finansiering och underhåll för infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner såsom skolor och sjukhus. Det behövs samarbetsformer där det offentliga och det privata arbetar tillsammans.

Under seminariet presenterade Jennifer Clark, chef för Hållbarhetsfrågor i Skanska UK, hur upprustningen av ett antal skolor i Bristol inte enbart gett effektiviseringsvinster i form av kortare genomförande och lägre kostnader utan även gett bland annat bättre skolresultat.

Patrik Larsson, vice VD Skanska Sverige, presenterade flera fördelar med att genomföra projekt som OPS och nämnde en rad stora infrastrukturprojekt som på det sättet skulle kunna tidigareläggas. Några exempel var utbyggnad av Malmbanan, en förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör och östlig förbindelse – den sista länken i en ringled kring Stockholm.

3 AP-fondens VD Kerstin Hessius menade att infrastruktur med OPS kan ge tryggare pensioner. OPS-projekt gör det möjligt att kombinera en stabil och rimlig avkastning på kapitalet i infrastruktur med nytta för samhället i stort. Genom sitt långsiktiga perspektiv är 3 AP-fonden mycket lämpade att investera i OPS-projekt, menade hon.