c

Skanska skärper kemikaliekraven

Pressmeddelande 2004-12-16 10:30 CET

Bygg- och fastighetssektorn förbrukar uppskattningsvis 3 miljoner ton kemiska ämnen årligen. Skanska tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att minska användningen av farliga kemikalier.


Pressmeddelande från Skanska Sverige

2004-12-16

Skanska skärper kemikaliekraven

Bygg- och fastighetssektorn förbrukar uppskattningsvis 3 miljoner ton kemiska ämnen årligen. Skanska tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att minska användningen av farliga kemikalier.

Skanska skärper sina krav på vilka kemikalier som får användas i verksamheten. De nya kraven bygger på ämnenas egenskaper till skillnad från tidigare då kraven utgick från en begränsad lista med farliga ämnen som skulle avvecklas. För att kontrollera att de produkter som köps in uppfyller kraven har Skanska byggt upp en Kemdatabas som idag innehåller information om 5000 kemiska produkter. I databasen kan man utläsa om ett ämne är förbjudet att använda, bör undvikas eller är ett bra miljöval.

- Genom att utveckla våra krav så att de nu bygger på ämnets egenskaper förbättrar vi möjligheterna att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Vår Kemdatabas är ett bra verktyg som gör det enkelt för våra medarbetare att kontrollera vilka produkter som är lämpliga att använda ur miljö- och hälsosynpunkt, säger Johan Gerklev, miljöchef på Skanska Sverige.

Sedan slutet av 1990-talet har Skanska arbetat med en avvecklingslista för miljö- och hälsofarliga ämnen. Idag är mer än 95 procent av Skanskas inköp av kemiska produkter fria från ämnen som finns på avvecklingslistan.

- Genom produktutveckling och förändrade inköp har vi lyckats kraftigt minska användningen av dessa ämnen. Det bevisar att det är fullt möjligt att stoppa användningen av farliga kemikalier och därför är det naturligt för oss att nu skärpa kraven ytterligare, säger Johan Gerklev.

De produkter som används får inte innehålla ämnen (över i kriterierna angivna halter) med någon av följande egenskaper:
- CMR (Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen)
- PBT/vPvB (Persistenta, bioackumulerande och toxiska/mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen)
- Ozonnedbrytande ämnen
Produkter får inte heller innehålla bly, kvicksilver eller kadmium.

Skanskas nya kemikaliekrav baserar sig på de kriterier som utvecklats inom ramen för det branschgemensamma kemikalieprojektet BASTA. De nya kraven börjar gälla från 1 januari 2005.

____________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Johan Gerklev, miljöchef, Skanska Sverige AB
Tel: 070-542 30 10
Karin Jönsson, miljöcontroller, Skanska Sverige AB
Tel: 040-14 40 00