c

Skanska bygger om Partillemotet för ökad säkerhet och framkomlighet

Pressmeddelande 2005-01-12 10:20 CET

Med start i mars 2005 kommer Skanska på Vägverkets uppdrag att genomföra en omfattande ombyggnad av Partillemotet på E20 utanför Göteborg. Detta innebär en väsentligt ökad säkerhet och framkomlighet i ett hårt trafikerat område.

 

Pressmeddelande frånSkanska Sverige


2005-01-12

Skanska bygger om Partillemotet för ökad säkerhet och framkomlighet

Med start i mars 2005 kommer Skanska på Vägverkets uppdrag att genomföra en omfattande ombyggnad av Partillemotet på E20 utanför Göteborg. Detta innebär en väsentligt ökad säkerhet och framkomlighet i ett hårt trafikerat område.

Ombyggnaden är en förutsättning för att trafiken ska fungera tillfredsställande till och från det nya köpcentrum som är under uppförande.
- Det blir bland annat en betydligt säkrare passage för gående och cyklister i området eftersom de blir helt avskilda från biltrafiken, säger Bengt Johansson, distriktschef på Skanska i Göteborg.

Vid Partillemotet passerar dagligen 45.000 fordon på E20 samt 25.000 på korsande lokalvägar. Trafiken kommer dessutom att öka allt mer till följd av ett nytt köpcentrum samt nya bostäder i Partille. Alla lokalvägar från E20-avfarterna i båda riktningarna kommer att breddas, liksom Landvettervägen. Även broarna över E20 och Säveån samt järnvägsunderfarten blir bredare. Nya gång- och cykeltunnlar byggs under Göteborgsvägen och Kung Göstas väg och särskilda stråk för fotgängare och cyklister byggs utmed Göteborgsvägen och Kung Göstas väg. Det innebär en klart förbättrad framkomlighet för samtliga trafikanter. Och totalt sett kommer ombyggnationen att innebära en avsevärd förbättring av både trafiksäkerhet och miljö på dessa redan hårt trafikerade vägar.

- Arbetet med att förbättra Partillemotet kommer att medföra en viss begränsning av framkomligheten för trafikanterna under byggnadstiden, förklarar Bengt Johansson, men vi kommer att göra vad vi kan för att minimera störningarna. Ett tips till trafikanter till och från Landvetter är att följa skyltningen och under byggtiden köra via Skultorpsmotet istället.

Uppdraget till Skanska är värt omkring 70 MSEK och beräknas sysselsätta omkring 30 personer under byggtiden. Arbetet kommer att vara färdigställt sommaren 2006.

___________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:Bengt Johansson, distriktschef Skanska Sverige
tel 031-771 14 83, 070-372 30 79
P O Eckerlid, projektledare, Vägverket Region Väst
tel 031-635130, 070-5635130