c

EU-projekt undersöker hur gröna byggnader ska värderas

Pressmeddelande 2014-03-31 12:30 CET

I dag samlas en grupp experter på gröna byggnader, investeringar och finansiering samt fastighetsvärdering i Bryssel för att lansera ett nytt europeiskt projekt. Syftet är att integrera energiprestanda och andra gröna funktioner för byggnader i värderingen av fastigheter.

RenoValue, ett EU-finansierat projekt för smart energi, ska utveckla en utbildning för dem som värderar fastigheter i hur faktorer som energieffektivitet och förnybar energi kan inkluderas i värderingsprocessen. På det viset ska förståelsen för hur det påverkar byggnadens prestanda och fastighetsvärde öka, och de kan i sin tur ge bättre råd till sina klienter.

Empiriska studier visar att på flera marknader världen över påverkas prissättningen av fastigheter i allt högre grad av olika gröna funktioner, som hör samman med fastighetens fysiska prestanda eller driftskostnaderna.

Det finns belägg för att de här gröna funktionerna kan räknas om i ett högre värde på fastigheten, exempelvis i form av högre hyressatser, högre försäljningspris, ökad beläggningsgrad, lägre driftkostnader, kortare tid ute på marknaden, högre nettovinst, lägre kapitalbindning, och, för kommersiella byggnader, ökad produktivitet för de som arbetar i byggnaden.

– Fastighetsvärdering är en viktig aspekt av fastighetens livscykel. Nu när efterfrågan på energieffektiva byggnader ökar är det viktigt att tillhandahålla detaljerad information åt fastighetsvärderarna om hur de ska integrera energiprestandaeffekten i värderingsprocessen, säger Reno Cardiff, medlem av Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), delägare och chef för Business Space Capital Market på Cushman & Wakefield i Spanien, styrelseledamot för RICS Europa, ordförande för RICS Europas virtuella värderingsnätverk, samt expertledamot i styrgruppen för RenoValue-projektet för värdering i Europa.

– För att öka övergången till nära-nollenergibyggnader i Europa krävs det att vi kan visa affärsnyttan av mer energieffektiva byggnader och ge fastighetsvärderarna rätt information för att integrera energiprestanda i deras praxis för fastighetsvärdering. Detta är anledningen till varför vi har beslutat att ge ekonomiskt stöd åt RenoValue-projektet genom vårt program Intelligent energi – Europa, säger Vincent Berrutto, chef för energienheten på EU-kommissionens genomförandeorgan för små och medelstora företag.

– Rätt information och en förståelse för hur hållbara funktioner påverkar värdet på tillgången krävs för att fatta korrekta affärsbeslut. Detta initiativ hjälper fastighetsmarknaden att förstå och hantera de positiva ekonomiska och miljömässiga effekterna för fastighetsägarna och hyresgästerna som mer hållbara byggnader innebär, säger Staffan Haglind, Green Business Officer på Skanska AB, en av samarbetspartnerna i RenoValue-projektet.