c

Skanska först med miljömärkning av väg- och anläggningsprojekt

Pressmeddelande 2012-02-06 11:00 CET

Skanska har som första internationella företag miljöcertifierat två väg- och anläggningsprojekt. Trafikplats Jära Gård utanför Jönköping och Å-kvarteren i Lomma har certifierats enligt den brittiska miljömärkningen CEEQUAL.

I januari förra året lanserades den brittiska miljömärkningen CEEQUAL för internationella projekt. Syftet är att förbättra hållbarhetsarbetet inom väg- och anläggningsbranschen. Miljömärkningen ska kunna tillämpas för alla typer av väg- och anläggningsprojekt motsvara den typ av miljömärkning som idag finns för byggnader.

Skanska Sverige har utnyttjat kunskapen inom koncernen och fått hjälp av utbildade CEEQUAL-assessorer i Skanska UK.   

- Genom att miljöcertifiera även våra väg- och anläggningsarbeten tar vi nästa steg i vårt miljöarbete. Vi har goda erfarenheter av CEEQUAL och hoppas att systemet kan lyfta de gröna frågorna inom anläggningssidan. Vi hoppas att våra kunder börjar ställa samma krav på miljömärkning av väg- och anläggningsprojekt som de nu gör på husbyggnadsprojekt. För våra huskunder innebär det att vi tar ett helhetsgrepp och kan erbjuda dem ett gediget, komplett miljöarbetare när vi utvecklar och bygger bostadshus och kommersiella fastigheter, säger Johan Gerklev, miljöchef Skanska.

Båda projekten som har certifierats har utförts av Region Väg och Anläggning Syd. Det ena projektet är utbyggnaden av trafikplats Jära Gård, väg 31 mellan Jönköping och Nässjö, med Trafikverket som kund. Arbetet påbörjades i maj 2011 och avslutades i januari.
Skanska har valt att CEEQUAL-värdera själva utförandefasen av projektet. Bedömningen har genomförts för att utvärdera CEEQUALS uppbyggnad, arbetssätt och tillämpbarhet i Sverige.

Bland annat har man arbetat med att minska förflyttningar av massor och återanvänt alla jordmassor inom projektområdet. Projektet har också genomfört en klimatkalkyl och haft Skanskas egen miljömärkning Grön arbetsplats, som omfattar åtgärder kring energiuppföljning, avfallshantering, fordon, livsmedel, hygienprodukter samt kemikalier. I det här projektet har inget avfall gått till deponi.

Det andra projektet är Å-kvarteren i Lomma Hamn utanför Malmö. Lomma Hamn ligger på utfyllda områden utanför den gamla kustlinjen, som till stor del bestått av avfall från olika industriverksamheter som fanns här tidigare.
Området är ett exploateringsområde för bostäder på cirka 25 000 kvm och projektet är en totalentreprenad till Skanska Nya Hem. Innan bostads¬byggandet startats har bland annat ett omfattande marksanerings¬arbete gjorts, en fördröjningsdamm för dagvatten byggts och man har bevarat existerande vegetation. Projektet, som också har Skanskas egen miljömärkning Grön arbetsplats, påbörjades 2007.

Projekt Å-kvarteren har ansökt om CEEQUAL för bedömning av hur väl man har hanterat miljö- och sociala aspekter för hela byggprocessen. Då en stor del av projektet redan var färdigställt har arbetet med CEEQUAL i första hand gått ut på att gå tillbaka och försöka finna svaren i befintlig dokumentation och dokument som redan skapats snarare än att skapa bevis under tiden man genomför dem i projektet.  På det här sättet kan en genomgång av Å-kvarteren även användas som en kontroll på hur väl Skanska i dagsläget lever upp till CEEQUALs standard.