c

Ny bostadsrapport från Skanska: Så påverkas bostadsbyggandet av befintliga byggnormer

Pressmeddelande 2017-06-12 08:03 CET

En stor del av bostäderna i våra städer skulle aldrig ha kunnat byggas i dag. Trots att de är både attraktiva och trivsamma hade dagens byggregler satt stopp. Skanska lanserar rapporten Bostadsutmaningen för att belysa förutsättningarna för bostadsbyggande och vilka konsekvenser det får. Rapporten visar också hur människors behov kring boende varierar i olika åldrar. Unga värdesätter närhet till kollektivtrafik, medan äldre exempelvis föredrar närhet till natur och grönområden. Rapporten illustreras av en webblösning där du kan ta reda på om ditt hus hade fått byggas med dagens regelverk.

I rapporten har storstadsbornas inställning till regelverket som styr bostadsbyggandet i Sverige kartlagts genom en Novus-undersökning. Den visar bland annat att de flesta värdesätter faktorer som tryggt närområde, närhet till kollektivtrafik och service framför storlek eller tillgång till parkeringsplatser. Av resultatet framgår också att varannan person tycker att boendekostnad är den viktigaste faktorn i valet av bostad. Därefter kommer närhet till natur och grönområden.

Skanskas nya rapport Bostadsutmaningen illustrerar genom ett test hur våra städers befintliga bebyggelse hade påverkats om nuvarande regler för bostadsbyggande hade tillämpats. Med hjälp av testet kan du ta reda på vilka existerande byggnader i Stockholm, Göteborg och Malmö som inte lever upp till dagens byggregler och som därmed inte hade kunnat byggas.

– Människors behov varierar i olika stadier av livet. För barnfamiljer kan stora ytor vara viktigare än läge, medan unga vuxna kan tänka sig att bo mindre till lägre kostnad och med närhet till kollektivtrafik. Men trots den höga efterfrågan på små, yteffektiva lägenheter är det svårt att bygga dessa med nuvarande regelverk. Normer och krångliga byggprocesser sätter ofta käppar i hjulet, säger Gunnar Hagman, VD på Skanska Sverige.

När det kommer till vad som är en rimlig bostadsyta går meningarna isär mellan olika åldersgrupper. Mer än varannan över 50 år anser att minsta rimliga boyta för ett enmanshushåll är minst 41 kvadratmeter. Bland unga mellan 18 till 29 år anser över hälften istället att upp till 30 kvadratmeter är rimligt för ett enmanshushåll. Var tionde ung tycker dessutom att en rimlig minsta yta är under 20 kvadratmeter.

– Bostadsutmaningen belyser behovet av att tillåta större variation i utbudet av bostäder genom att exempelvis lätta på nuvarande restriktioner och förenkla rådande byggnadsprocesser. Allt för att underlätta byggnation och i förlängningen minska bostadsbristen i Sverige, säger Gunnar Hagman, VD på Skanska Sverige.

Så genomfördes rapporten
Skanskas bostadsrapport 2017 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. En Novus-undersökning med 1 946 respondenter har genomförts för att kartlägga svenskarnas inställning till bostadsbyggandet. Som komplement har även statistik och analys kring Skanskas egna projekt använts i arbetet med att ta fram rapporten.

Om Novus undersökning
En riksrepresentativ undersökning genomfördes bland män och kvinnor mellan 18 till 79 år via undersökningsföretaget Novus under mars 2017. Totalt deltog 1 946 personer i undersökningen, varav 936 från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Undersökningen är representativ och statistiskt säkerställd på riks- och storstadsnivå.