c

Virtual reality ger bättre sjukhus

Innovativ användning av AR och VR ger helt nya möjligheter i stora och komplexa byggprojekt. Sjukhus är ett exempel där Skanska använder tekniken till stöd för att bygga rätt, spara tid – och i förlängningen rädda liv.

En 3D visualisering av entrén till Högsbo specialistsjukhus
1 av 2 – Specialistsjukhuset ska avlasta Göteborgs akutmottagningar med kirurgi, hit kommer de mer komplicerade akuta fallen. Det ger oss en komplex byggnad med väldigt många mottagningsrum, nio operationssalar och röntgen som kräver en hiskelig massa installationer. Det kräver att vi får struktur i arbetet och planerar noggrant, där är VR till väldigt bra hjälp, säger Henrik Strid, projektchef. Bildkälla: Sweco Architects
En 3D visualisering av Högsbo specialistsjukhus
2 av 2 Vid utveckling av sjukhus gör den nya, virtuella dimensionen särskilt stor nytta. Bildkälla: Sweco Architects

Henrik Ljungberg är utvecklingsledare för digital innovation och utforskar med sitt team på IT hur Skanska kan utvecklas med hjälp av ny teknik. I fokus just nu står virtual reality, VR, samt augmented reality, AR, eller förstärkt verklighet på svenska.

– En enkel beskrivning är att i VR kan du uppleva det som ska byggas innan det finns. Du tar på dig glasögon och går in i en fullskalig 3D-modell av projektet. Det skapar förståelse och samsyn mellan beställare och byggare. AR är ett stöd ute på bygget, där glasögonen låter dig titta på verkligheten och 3D-modellen samtidigt. Under komplexa monteringsmoment kan du se lager för lager i modellen hur delarna ska monteras samtidigt som du utför det i verkligheten.

Ger livsnödvändig feedback

Vid utveckling av sjukhus gör den nya, virtuella dimensionen särskilt stor nytta. I Göteborg gjuts grunden till Högsbo specialistsjukhus, ett flertal byggnader på sammanlagt 27 300 kvadrat. Man är i detaljprojekteringen och har sett till att få VR-utrustning på plats för att kunna skissa upp typrum, så kallade virtuella mockuper.

– Det är en utmaning med sjukhus att få läkare och sköterskor att förstå vad vi planerar så att vi bygger efter deras behov. Tidigare har vi skickat dem ritningar och bjudit in till dialog eller tittat på modeller i datorn tillsammans: de är inte vana att läsa ritningar eller tyda modeller. Vi fick nästan ingen feedback.

Den stora förändringen kom när 3D-modellerna lyftes in i VR. Sjukhuspersonalen kunde kliva in i en virtuell operationssal, vandra runt och genast få grepp om placeringar och avstånd mellan den utrustning de använder under ingrepp. Genast kom återkopplingen.

– De kommenterade att ’De här funktionerna måste sitta närmare varandra’, då tiden är oerhört kritisk i vissa moment. Eller så enkla saker som fönstrens placering: ’Här kan vi inte ha insyn’. De började ge oss massor av respons i tidigt skede och det är oerhört värdefullt. Vi kan bygga bort brister innan de uppstår.

Men vad är risken om man inte förutser och planerar rätt i början av bygget? Att ombyggnationerna tvingas starta i samma ögonblick som verksamheten flyttar in. Kostsamt, tidsödande och onödigt.

Förebygger flaskhalsar

Ett annat sätt att vinna effektivitet är att träna på kritiska installationer i VR. Vissa moment är kritiska i byggprojektet och måste genomföras enligt plan för att tidplanen ska hålla, berättar Henrik Strid som är projektchef.

– Specialistsjukhuset syfte är att avlasta de större akutsjukhusen i Göteborg med bla dagkirurgi, här skall det utföras en planerad och effektiv vård. Det ger oss en komplex byggnad med väldigt många mottagningsrum, nio operationssalar och röntgen som kräver en oerhörd massa installationer. Det kräver att vi får struktur i arbetet och planerar noggrant, där är VR till väldigt bra hjälp, säger han.

System utöver de vanliga i fastigheter är exempelvis syrgas, larmsystem, passagesystem, sjukhusapparatur, högpresterande ventilation och olika temperatur i olika rum. Dragningarna görs genom samma trånga teknikutrymmen med separata ritningar för varje system eller svårtydda sammanställningar med mängder av streck.

– Oftast styrs montaget av vem som kommer på plats med sina grejor först och så får allt annat anpassas efter det. Verkligheten ser aldrig ut som på ritningen. Men med VR kan vi simulera montaget och träna i förväg: hur får vi bäst plats, vad ska vara var? Och när tiden är inne får vi det att klaffa, säger Henrik Ljungberg.

”Vi vill leda utvecklingen”

Henrik Ljungberg uppskattar att 10-15 av Skanskas pågående projekt använder AR och VR löpande på olika sätt. Han konstaterar att tekniken är ung och lite osmidig att använda: utrustningen är större och klumpigare än man kunde önska, hårdvaran mindre kraftfull och batteritiderna korta. Ändå ser han stor nytta och potential när den tas in i byggprojekten och många vill använda tekniken.

– Det är lite som med den första bärbara datorn eller mobilen. I början används de av ett fåtal som ser nyttan trots barnsjukdomarna, sedan utvecklas de några generationer och blir självklara verktyg för alla. Vi vill vara förberedda att testa och utveckla tekniken. Vi vill ju leda utvecklingen, säger Henrik Ljungberg.

Senast uppdaterad: 2020-05-05

Rekommenderad läsning