c

Trygghetssatsning blir nystart i Kviberg

I Kvibergs Ängar i Göteborg tar Skanska till nytänkande grepp för att bygga ett tryggt bostadskvarter. Ett vanligt misstag är att sätta in trygghetsåtgärder sist i form av avspärrning, lås och lyse. Här tas en metod fram för att bygga tryggt från grunden och ge fler ögon på gatan.

Kviberg ligger i nordöstra Göteborg och har historiskt sett varit ett socioekonomiskt svagt område. Men de senaste tio åren har en omvandling skett och nu växer den nya Kvibergsstaden fram som ger stora möjligheter. Området ligger nära centrum och har mycket service, bland annat Göteborgs största mat- och begagnatmarknad. Dessutom har Kviberg en tydlig idrottsprofil med nybyggd multisportarena, klättring, beachvolleyboll, inomhusskidspår och stora grönområden.

Nu stundar nästa etapp i Kvibergsstaden: obrukad mark blir till ett nytt, stort bostadsområde. Här bygger Skanska kvarteret Kvibergs Ängar, med 234 lägenheter och 19 radhus.

- Att vi bygger i områden som historiskt har lägre betalningsförmåga och attraktivitet än områdena där det byggs flest bostadsrätter är jätteviktigt. Det för med sig positiva sociala effekter som utökad kollektivtrafik, upprustad närmiljö och bättre kundunderlag för lokala verksamheter. Det ökar områdets status och trygghet i sig, men vi vill också ge något extra i Kviberg, säger Pia Sanger Schröder som är marknadschef på Skanska Nya Hem i Göteborg.

Gemensamt trygghetsmanifest

Trygghet blev ledordet för projektets hållbarhetsplan, men Skanska insåg snart att det inte räckte att fokusera på de egna husen. Därför bjöd man in områdets övriga byggherrar, arkitekter, landskapsarkitekter och trygghetsexperter till workshops för att sätta ihop ett gemensamt trygghetsmanifest. Målet var att en mångfald av människor ska kunna röra sig i området utan oro.

- Det handlade om att alla ska känna sig trygga oavsett genus, ålder, var man är i livet, ursprung eller funktionsvariation. Resultatet blev en lista med åtgärdsförslag som vi tog med både till stadsdelen och den lokala polisen för att prioritera: tänker vi rätt? säger Christina Ingelsten, ansvarig för hållbar bostadsutveckling på Skanska Nya Hem i Göteborg och drivande bakom trygghetsprocessen.

På listan stod saker som belysning, trafiksäkerhet och växtlighet, men den kanske viktigaste åtgärden är Kvibergsrundan, en joggingslinga på 1.5 km runt de nya kvarteren som byggherrarna finansierar tillsammans. Den läggs i anslutning till bostadshusen och hålls upplyst vid tider på dygnet då det kan kännas otryggt att springa i skogen. Underlaget blir lätt att ta sig fram på även med rullstol, rullator eller barnvagn.

- Kvibergsrundan är ett direkt resultat av de workshops vi haft under processen, en idé som tillför rörelse och liv. Den skapar aktivitet i området som ger trygghet, du vågar röra dig om andra är ute och rör sig. Polisens trygghetsexpert som vi jobbat med kallar det ”Ögon på gatan”, att du känner dig sedd av andra människor som kan ingripa om något händer, säger Christina Ingelsten.

Statligt stöd till aktiviteter

Utöver rundan har byggherrarna fått statligt bidrag från Boverket för att utveckla platser för spontana aktiviteter längs joggingslingan, som är gratis och tillgängliga för alla och ger rörelse över olika delar av dygnet. Exempel är en boulebana, grillplats, lekpark, odlingsmöjligheter och hundrastgård.

Och sen då?

Satsningen på trygghet stannar inte vid Kviberg. Vid projektets slut ska Skanska utvärdera hur arbetssättet tas med in i framtida projekt. En handbok lämnas vidare med processer, rutiner och åtgärdsförslag till kommande projektutvecklare och arkitekter.

- Kvibergs Ängar är ett spjutspetsprojekt där vi har lagt mycket kraft på att bygga ett tryggt kvarter. Nästa gång behöver vi inte börja om på noll. Så arbetar vi med många av våra hållbarhetssatsningar, på så vis bygger vi in fler och fler aspekter av hållbarhet i Skanskas samhällsutveckling, säger Pia Sanger Schröder.

Fler trygghetsåtgärder i Kvibergs Äng

  • Smala körfält får bilar att köra långsammare
  • Häckar skiljer gångvägar från biltrafik
  • Fönster i miljöhus och cykelförråd ger insyn och utblick
  • Belysning ovanför förrådsdörrar
  • Jämnt belysta platser även utanför gångstråk ger synlighet i terrängen
  • Växtlighet som ger överblick: träd istället för stora buskar
Senast uppdaterad: 2019-06-10

Rekommenderad läsning