c

Ställ högre krav vid utvärdering av anbud

I Sverige beräknas marknaden för offentliga upphandlingar vara värd närmare 800 miljarder kronor per år. Men endast 17 av 181 upphandlingar i Göteborgsregionen har utvärderats på ställda hållbarhetskrav. Det har två studenter på Luleå tekniska universitet kommit fram till i sitt exjobb där upphandlingar från 2019 och 2020 granskades. Tillsammans kan vi inom bygg- och fastighetsbranschen arbeta för att öka kunskapen och driva utvecklingen i rätt riktning.

Bygg- och fastighetsbranschen står för en stor del av Sveriges klimatpåverkan och därför kan hållbarhetskrav i entreprenadupphandlingar göra stor skillnad.

I en undersökning som två studenter på Luleå tekniska universitet genomfört bland kommunerna i GR-regionen visade det sig att endast 17 av 181 granskade upphandlingar utvärderats på ställda hållbarhetskrav. Det behöver dock inte innebära att hållbarhetskrav inte ställts. Kvalificeringskrav som till exempel certifieringar har inte räknats med.

I djupintervjuer med sex kommunrepresentanter pekade dessa på vad de ser som hinder för att utvärdera på hållbarhetskrav. Det kunde handla om bristande erfarenhet och kompetens tillsammans med ett ökat behov av tydligare politisk styrning. Det saknas också ofta verktyg och processer för att genomföra utvärderingen.

Studenternas förslag för ökad kunskap är bland annat att skapa beställarnätverk och genomföra marknadsdialoger samt ta hjälp av Upphandlingsmyndigheten.

Ta del av hela exjobbet här

Senast uppdaterad: 2022-01-17

Rekommenderad läsning