c

Socialt värdeskapande genom design för samhällsnytta

Aktörer som utvecklar framtidens stadsmiljöer kan samtidigt bidra till trygghet, sammanhållning, hälsa och arbete för invånarna. Skanska har tagit fram en intern modell för att systematiskt arbeta med social hållbarhet i byggprojekten. Design för Samhällsnytta kallas den.

Vi som byggaktörer vill gärna komma med tydliga och konkreta lösningar till kunden men här måste vi undvika copy-paste, säger Roba Ghadban Skanskas chef för social hållbarhet.

– Modellen är resultatet av resan som vi har gjort hittills med att prova olika sätt att jobba med social hållbarhet i byggprojekt med olika förutsättningar och i områden med olika behov. Det är en process som grundar sig på våra bästa erfarenheter och av att arbeta med olika koncept som BoTryggt 2030 och Citylab för hållbara stadsdelar. Vi vill integrera socialt värdeskapande i hur vi bygger och utvecklar: med en modell som är anpassad för vår verksamhet påskyndar vi det arbetet.

Det säger Roba Ghadban, Skanskas chef för social hållbarhet. Genom Design för samhällsnytta kan byggprojekten adressera och bidra med lösningar till de utmaningar som många kommunerna har pekat ut för framtidens städer: ökande skillnader i hälsa och livsvillkor mellan områden. Vi kan även adressera nya behov som att stärka barnperspektivet i byggandet.

Men varför är det så viktigt att just byggföretag arbetar med de här frågorna?

– För att vår bransch har stor möjlighet att påverka. Miljöerna vi utvecklar står kvar under lång tid och påverkar människors livsvillkor och stadsdelars attraktivitet på många sätt. Vi ser även ökande fokus bland kommuner och kunder på att göra social värdeskapande till en central del av planeringen och utvecklingen av områden och exempelvis stärka barnperspektivet inom ramen för det. Genom infrastrukturen och byggnaderna som tillförs ett område kan betydligt fler värden skapas om vi lyssnar och tänker ett steg längre, säger Roba Ghadban.

Livsmiljöer för påverkan

Exempelvis kan utformningen av ett bostadsområde påverka de boendes upplevelse av trygghet och gemenskap och uppmuntra till en mer hållbar och hälsofrämjande livsstil. Med rätt placerade fönster, genomtänkta gångstråk och växtval känner sig fler människor fria att vistas utomhus oavsett tid på dygnet, ålder, kön eller grupptillhörighet.

Ett stadsutvecklingsprojekt som planeras utan sociala hänsyn kan bidra till fysiska barriärer mellan områden. Med extra fokus på socialt värdeskapande kan det istället koppla ihop stadsdelar med olika förutsättningar och lägga till mötesplatser där människorna ses i vardagen, vilket ger sammanhållning och tillit.

Att tillföra verksamhetslokaler och tidigare saknad service i ett område kan ge en nystart som föder stolthet, framtidstro, lokala arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. På samma sätt kan genomtänkta miljöer stimulera människor att röra på sig mera eller ge platsen attraktivitet för barn och vuxna som lockar en större mix av samhällsgrupper.

”Undvik copy-paste”

Så vad är framgångsfaktorerna för att åstadkomma verklig förändring? Samverkan är en käpphäst, att skippa universallösningar en annan och se till att socialt värdeskapande är verkligen integrerat i alla skeden av affären och projektutvecklingen – från krav till uppföljning.

– Vi som byggaktörer vill gärna komma med tydliga och konkreta lösningar till kunden men här måste vi undvika copy-paste. Vi behöver lyssna av de lokala behoven, jobba faktabaserat och inte göra det för enkelt, för snabbt eller för kortsiktigt: då mister vi möjligheten att tillföra största möjliga samhällsnytta. Vad är det som behövs just här, på lång sikt?

Med Skanskas volym av projekt i Sverige årligen, varav en stor del till offentliga beställare, ser Roba Ghadban en hisnande potential som väntar på att tas tillvara. Men de komplexa utmaningarna kräver att även kunderna gör en förflyttning inom social hållbarhet och efterfrågar bygg- och stadsutvecklingsprojekt som är designade för att ge samhällsnytta.

– Vi vill med våra kunder och partners ta vara på den potentialen som finns i byggprojekt för att bidra till hälsosamma och inkluderande samhällen om vi väljer att se på ett projekt som mer än bara en byggnad eller bro som ska till. Vi är öppna för en förhandling där fler värden ligger på bordet.

Senast uppdaterad: 2020-06-23

Rekommenderad läsning