c

Så bygger Skanska trygghet och sammanhållning

Hur ett kvarter är utformat påverkar invånarnas känsla av trygghet. Med trygga kvarter följer många andra viktiga värden som attraktivitet, jämställdhet och sammanhållning. Därför arrangerar Skanska ett samtal i Almedalen om hur vi systematiskt och tillsammans med andra ser till att bygga för trygghet.

Så bygger vi bättre, tryggare och för mer sammanhållning är rubriken för seminariet där Skanskas koncernchef och vd Anders Danielsson diskuterar med politik, forskning och skola hur man åstadkommer en långsiktigt trygg stad. En av Skanskas uppgifter är att utforma fysiska miljöer där människor kan känna sig trygga: ett komplext uppdrag.

Göra rätt från början

Kommuner ställer allt oftare krav på att nya områden utformas med sociala hänsyn, att byggaktörerna kommer med kunskaper och verktyg för att bygga långsiktigt hållbart. För att möta kommunernas behov arbetar Skanska systematiskt med de sociala frågorna och tar in dem tidigt genom verktyg för socialt värdeskapande i planeringen.

– Man har länge använt sociala konsekvensanalyser och konstaterat hur det blev. Men vi vill jobba mera proaktivt och ställer istället frågan: hur kan vi göra det rätt från början?, säger Emma Färje Jones, Utvecklingsledare inom social hållbarhet på Skanska Sverige.

Arbetet börjar med en lokal behovskartläggning som går igenom utmaningarna i det aktuella området. Ofta finns underlag från medborgardialoger som redovisar vad de närboende själva upplever som otryggt med platsen och vad de önskar vore annorlunda. Skanska tittar också på om kommunen har uppsatta mål för social hållbarhet som projektet bör sträva mot, eller så sätter man upp egna mål utifrån kartläggningen på plats. Sedan analyseras om planen för området bidrar till målen och låter analysresultatet påverka hur det nya kvarteret utformas.

– Exempelvis väljer vi hur vi placerar bostädernas fönster, så att många ser vad som händer på gatan och de som går hem sent på kvällen kan känna sig sedda. När vi bygger mötesplatser funderar vi på hur de ska utformas så att exempelvis alla åldersgrupper känner sig välkomna och trygga. Vi kan jobba med att få ner hastigheterna i trafiken runt en skola genom att smalna av vägen, bygga hinder och skapa god sikt för cyklister och bilister, säger Emma Färje Jones.

Samverkan en nyckel

Skanska arbetar med trygghet i många projekt runt om i Sverige. Kvarteret Odde i Kista är ett pågående pilotprojekt där Skanska ska bygga bostäder, studentboenden, förskolor och skola. Här är Stockholms stad, Skanska och fastighetsutvecklaren Areim överens om att stadsplaneringen ska bidra med långsiktiga värden som skapar goda spiraler och positiv utveckling för området runtomkring. En viktig väg till trygghet är samverkan.

– Vi ville lyfta trygghetsfrågan till ett större perspektiv och bjöd in ett stort antal lokala aktörer till en workshop: Järvaskolan, Fryshuset, Rädda Barnen, polisen, stadsdelsförvaltningen och många fler. Där nystade vi i hur vi alla jobbar med trygghet, vem som ansvarar för vad och hur vi kan samarbeta på nya sätt i det här området, säger Emma Färje Jones.

Positiva följdeffekter

En fördel med systematiskt trygghetsarbete är att andra goda värden följer med på köpet. När alla vågar röra sig utomhus efter mörkrets inbrott blir miljön mera jämställd. När man bygger mötesplatser där alla kan känna sig trygga möts olika grupper av människor, vilket ger ökad sammanhållning. Inte minst stärks områdets attraktivitet, vilket skapar en större investeringsvilja som i sin tur lägger grunden för en långsiktigt positiv utveckling.

– När man bygger nya bostäder görs också flera offentliga investeringar i skola, idrott och fritidsverksamheter. Det blir även lättare att locka verksamheter till lokaler och köpcentra, vilket betyder att utbudet i området förbättras. När fler människor rör sig i området för att komma till bostäder och efterfrågade mötesplatser och service stärks tryggheten ytterligare. Då har vi lyckats med Skanskas mål att skapa vinst med värde, säger Emma Färje Jones.

Senast uppdaterad: 2018-06-19

Rekommenderad läsning