c

Psykisk ohälsa ett växande problem i byggsektorn

I byggbranschen står ofta de fysiska arbetsmiljöriskerna i fokus, men nu ökar den psykiska ohälsan bland yrkesmedarbetarna. – Många trivs med jobbet, men allt fler upplever stress och brist på återhämtning, säger Skanskas Charlotta Dieden om en kartläggning som Byggföretagen har gjort på området.

Tre personer i varselkläder går i motljus på byggarbetsplats.
1 av 2 I en undersökning från 2020 framkom att allt fler yrkesarbetare upplever stress och bristande återhämtning på jobbet.
Personporträtt på Skanskas medarbetare Charlotta Dieden
2 av 2 ”En god projektplanering är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en hållbar arbetsmiljö”, säger Skanskas Charlotta Dieden.

På Byggföretagens årliga arbetsmiljökonferens den 18 november är temat ”Ett hållbart arbetsliv och risker med ohälsosam arbetsbelastning”. Sedan tidigare har tjänstemännens höga arbetsbelastning och pressade tidplaner uppmärksammats, men nu har även yrkesarbetarnas psykiska hälsa hamnat i fokus

– Branschen har fått signaler, bland annat från Försäkringskassan, att allt fler i samband med sjukskrivning anger att de mår psykiskt dåligt. Ökningen av psykisk ohälsa är inte lika dramatisk i byggsektorn som på den svenska arbetsmarknaden i stort, men vi ser en ökad upplevelse av stress bland yrkesarbetare, konstaterar Charlotta Dieden, Hälsa- och säkerhetschef för Skanska Industrial Solutions och tidigare arbetsmiljörådgivare på Byggföretagen.

Branschgemensam bild

Charlotta Dieden är en av talarna under Byggföretagens arbetsmiljökonferens och hon ska prata om en kartläggning av psykisk ohälsa bland yrkesarbetare i Skåne 2020. Projektet genomfördes på gemensamt initiativ av Byggföretagen i Syd, Byggnads Skåne, Seko, Ledarna och Galaxen Bygg.

– Ingen hade riktigt adresserat de här frågorna övergripande i branschen. Målet med undersökningen var att få fram en gemensam bild av läget så att företagen lättare kan lyfta frågan högre upp på agendan.

Enkätsvaren visade på en generellt hög trivsel med jobbet som sådant.

– Många uppgav att de är nöjda med omväxlingen i arbetet, den kollegiala samhörigheten och att de kan komma med egna förslag och lösningar, berättar Charlotta.

Negativ inverkan

Men det fanns också oroväckande tecken i enkäten på hur arbetsklimat, arbetstempo och bristande planering leder till arbetsrelaterad stress.

– Jag tror att yrkesarbetarnas mående speglar det vi redan sett hos chefer och andra tjänstemän, nämligen hur bristande planering påverkar hela arbetsmiljön. Vi vet också från tidigare forskning att stress har en negativ inverkan på olycksfallsrisken, så allt hänger ihop.

Vad behöver branschen göra?

– Branschen har av tradition fokuserat mest på de fysiska riskerna, men nu har vi kommit så långt i det fysiska säkerhetsarbetet att det är dags att fokusera mer på de organisatoriska och sociala riskerna, säger Charlotta och framhåller att det finns åtgärder som branschen tillsammans kan göra redan i dag.

– En god projektplanering är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Att beställare sätter realistiska tidplaner redan i planeringsskedet är en avgörande faktor, men även en bra planering av arbetet i produktion. Det sociala stödet från chefer och kollegor på plats är också betydelsefullt för förmågan att hantera de krav som ställs.

Öppnare klimat

I undersökningen uppgav en stor andel av de svarande att de vill ha mer feedback och bekräftelse på jobbet.

– Det finns ett skämt i branschen att ”tystnad är lika med beröm”, men att ge feedback och bekräftelse är viktigare än man tror. Det bidrar inte bara till en ökad trivsel och får medarbetare att växa i sina olika roller utan kan även bidra till ett öppnare samtalsklimat där man vågar prata med chef eller kollegor om man skulle må dåligt, säger Charlotta Dieden.

Så jobbar Skanska med frågan

”Det som framkom i undersökningen stämmer väl med resultaten av våra egna hälsoundersökningar där vi ser att den upplevda stressen ökar bland våra yrkesmedarbetare. Vi har under flera år jobbat med att systematiskt hantera organisatoriska och sociala risker, bland annat genom stöd och guider men vi har även jobbat med att öka medvetenheten kring dessa frågor. Det här handlar i slutändan om att ha rätt bemanning, god projektstyrning och ett nära ledarskap”, säger Skanska Sveriges arbetsmiljöchef Helena Parker.

Det visade kartläggningen

Med finansieringsstöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond genomfördes 2020 en undersökning på temat psykisk ohälsa bland yrkesmedarbetare i Skåne. Svaren visade att trivseln med arbetsuppgifter och kollegor generellt var hög, men också att arbetsklimat, arbetstempo och bristande planering kunde orsaka arbetsrelaterad stress. Cirka 50 % av de tillfrågade rapporterade somatiska problem som värk, 28 % upplevde dålig fysisk hälsa, 20 % upplevde brist på stöd eller samarbetssvårigheter med sin chef, 33 % var missnöjda med hur konflikter hanteras på arbetsplatsen och 43 % ville ha mer feedback och bekräftelse.

Bakom undersökningen stod arbetsgivarorganisationen Byggföretagen i Syd, Byggnads Skåne, Galaxen Bygg, Ledarna, Seko. Undersökningen genomfördes med hjälp av extern sakkunnig konsult från Företagshälsovården Tjugonde.

Senast uppdaterad: 2021-11-18

Rekommenderad läsning