c

Nya Karolinska Solna blir klart i tid och inom budget

Med anledning av uppgifter i media finns det behov att klarlägga några fakta kring Nya Karolinska Solna-projektet.

Nya Karolinska Solna håller tidplanen och kostnaden som avtalades i juli 2010 mellan Skanska och Stockholms läns landsting är oförändrad. Projektet har handlats upp enligt en Offentlig Privat Samverkanslösning enligt Landstingsfullmäktiges beslut den 10 juni 2008. Landstinget bjöd för upphandlingen in privata entreprenörer gällande byggnation, finansiering samt drift och underhåll.

Vid upphandlingen utvärderades tre separata poster: byggpris, finansiering, och pris för drift och underhåll av bygganden fram till 2040. Alla parametrarna i upphandlingen utvärderades och är officiella. Tilldelningsbeslutet, dvs beslutet om vilken entreprenör som skulle anlitas, , fattades den 4 maj 2010 (majoritetsbeslut) och därefter den 8 juni (alla partier), efter en ny politisk uppgörelse, av Stockholms läns landstingsfullmäktige.
Enligt beslutet blev det Swedish Hospital Partners (SHP), ett konsortium bestående av svenska Skanska och brittiska Innisfree, som skulle uppföra det nya Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Avtal enligt OPS modellen skapar förutsägbarhet och riskspridning. Projektet genomförs till ett fast pris och entreprenören tar byggrisken och den finansiella risken som normalt ligger hos kunden. I och med att riskerna i projektet sprids finns större incitament från alla parter att hålla tidplan och budget.

Landstinget har ställt omfattande funktions- och miljökrav och uppdragit SHP att utifrån dessa både designa, bygga och delfinansiera sjukhuset samt ansvara för fastighetsdriften, allt ifrån teknisk drift till reception, vaktmästeri, städ och tvätt. SHP är alltså projektansvariga och har kontrakterat Skanska Healthcare AB för projektering och byggnation medan Coor Service Management ska ansvara för fastighetsdriften.

SHP har  ett ansvar att se till att sjukhuset är i avtalat skick 2040 då SLL tar över fortsatt drift och underhåll av sjukhuset. SHP kommer inte att äga sjukhuset eller bedriva vårdverksamhet, utan har en så kallad koncession, ett ansvar, att driva och underhålla sjukhuset samt vissa servicetjänster fram till 2040.

Sjukhuset kommer att kosta precis vad som ursprungligen avtalades. Nya Karolinska Solna kostar 14,5 miljarder kronor att bygga. Byggkostnaden ligger fast. Projektet finansieras genom OPS-avtalet där alla kostnader för byggnationen är fastslagna från början. Den totala kostnaden, inklusive drift och underhåll av byggnaden, är fram till 2040 på 52 miljarder kronor.

Utöver avtalet ansvarar SLL för leverans av medicinteknisk utrustning, informationsteknologi och lös inredning. Det är exempelvis röntgen- och operationsutrustning och sjukhusets IT-system.

Projektet löper enligt plan. I december 2012 överlämnades den första byggnaden, parkeringsgaraget, som är i bruk sedan dess och i maj 2014 överlämnades teknikbyggnaden.

NKS är klart för att ta emot sin första patient under hösten 2016 då den första delen av huvudbyggnaden överlämnats. Den andra delen av huvudbyggnaden lämnas över under 2017.  Detta är helt i enlighet med avtalet som tecknades 2010.

Landstingets planer för framtidens hälso- och sjukvård har utvecklats sedan OPS-avtalet skrevs. Sedan avtalets tecknande har därför behoven i sjukhuset i vissa fall ändrats. Därför har landstinget gjort tilläggsbeställningar. Bland annat har det 2013 beslutats om att lägga till fyra våningsplan på behandlingsbyggnaden med 80 nya vårdplatser. Byggandet av de fyra extra våningsplanen får till följd att den byggnaden kommer att vara klar i mars 2018 då hela projektet är färdigställt.

Den totala kostnaden för tilläggsavtalen ligger idag på ca 1,5 miljarder kronor.

Nya Karolinska Solna blir ett av Europas mest moderna och hållbara universitetssjukhus. Det nya sjukhuset ska ta hand om och ge högspecialiserad vård till de svårast sjuka patienterna.
Vi är stolta över att få vara med och bygga detta sjukhus i världsklass som kommer att bli en central del i den största satsningen på hälso- och sjukvård någonsin i Stockholm län.

Nya Karolinska Solna är Skanska enskilt största projekt någonsin - ett toppmodernt sjukhus med mycket höga miljökrav under både byggnation och framtida drift. I dagsläget arbetar ca 1800 personer på byggområdet. Skanskas allra främsta kompetenser inom området runt om i världen samlas här för att genomföra projektet.

NKS byggs enligt de regler som krävs för klassificeringen Miljöbyggnad Guld, med hållbara lösningar i alla led. Det färdiga sjukhuset blir också ett av de första universitetssjukhusen i världen som miljöcertifieras enligt LEED.

Med Nya Karolinska Solna får Sverige och Stockholm inte bara ett toppmodernt universitetssjukhus och ett nytt landmärke, utan också en unik miljö för medicinsk forskning i världsklass.

Senast uppdaterad: 2015-05-26

Rekommenderad läsning