c

Hållbara medarbetare i fokus

Byggbranschens Säkerhetsdag går av stapeln den 28 april. Årets tema är risker med ohälsosam arbetsbelastning. För Skanska, vars motto är ”Arbeta säkert eller inte alls”, är frågan alltid lika aktuell och angelägen.

En god hälsa är en viktig resurs. Genom att öka sin motståndskraft mot stress och ohälsa klarar man av utmaningar bättre.
1 av 2 En god hälsa är en viktig resurs. Genom att öka sin motståndskraft mot stress och ohälsa klarar man av utmaningar bättre.
- Det är viktigt att vi på Skanska har en gemensam grund att stå på. Om man arbetar systematiskt och skapar tydlighet i arbetssätt och förväntningar skapar det både produktivitet och arbetsglädje. Att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv är tydligt i våra värderingar, Pernilla Törnros är hälsochef inom Skanska Sverige
2 av 2 Det är viktigt att vi på Skanska har en gemensam grund att stå på. Om man arbetar systematiskt och skapar tydlighet i arbetssätt och förväntningar skapar det både produktivitet och arbetsglädje. Att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv är tydligt i våra värderingar, Pernilla Törnros är hälsochef inom Skanska Sverige

Frågan om säkerhet på arbetsplatser handlade länge om främst fysiska olycksrisker på byggarbetsplatser. När Skanska arbetar med säkerhet idag finns även ett stort fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ohälsosam arbetsbelastning är en del av den. Pernilla Törnros är hälsochef inom Skanska Sverige och menar att begreppet är brett och berör varje del av företaget. Under rådande pandemi är det dessutom mer aktuellt och angeläget än någonsin.

– Det handlar i grund och botten om hur vi bedriver vår verksamhet. Det rör sig om frågor som ledarskap, delaktighet, tydlig ansvarsfördelning och lyhördhet, säger hon.

Sedan fem år tillbaka har Skanska haft stort fokus på arbetet kring organisatorisk och social arbetsmiljö, kallat OSA. Då kom Arbetsmiljöverket med nya föreskrifter omkring dessa frågor.

– För oss var det självklart att OSA skulle vara en del av vårt arbete för att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Om vi förebygger stressrelaterade problem kan vi också minska ohälsa och olycksrisker, säger Pernilla Törnros.

Kunskapslyft och verktygslådor

En rimlig arbetsbelastning bygger på att det finns balans mellan de krav som ställs och de resurser man har till förfogande. Det ska också finns möjlighet till återhämtning. Chefer har en nyckelroll i att skapa goda förutsättningar där den här balansen finns. OSA handlar därför mångt och mycket om ett gott ledarskap. Många av de aktiviteter som gjorts under åren har därför fokuserat på att stötta cheferna. Chefer och ledare har fått både kompetenshöjning och verktyg i det förebyggande arbetet för att snabbt kunna fånga upp ohälsa på arbetsplatserna.

– Ju tidigare de kan se signaler på ohälsosam arbetsbelastning, minskad social gemenskap och stress desto bättre förutsättningar har de att åtgärda problemet. Det gäller att agera tidigt, säger Pernilla Törnros.

Idag ingår OSA som en del i Skanskas arbetsmiljöutbildningar och ledarskapsprogram. Utöver det erbjuds E-Learning och föreläsningar inom en rad olika områden, som till exempel stresshantering och psykologisk trygghet. Dessutom har en OSA-guide för chefer lanserats lagom till branschens säkerhetsdag. Guiden hjälper cheferna i att steg för steg komma fram till vad just deras team behöver.

– Det är viktigt att vi på Skanska har en gemensam grund att stå på. Om man arbetar systematiskt och skapar tydlighet i arbetssätt och förväntningar skapar det både produktivitet och arbetsglädje. Att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv är tydligt i våra värderingar.

För att ett hållbart arbetsliv ska bli verklighet är det många som behöver samverka. Chefer, ledare, medarbetare, skyddsombud och stödfunktioner har alla viktiga roller för att få det att hända.

Hälsan i centrum

En god hälsa är en viktig resurs. Genom att öka sin motståndskraft mot stress och ohälsa klarar man av utmaningar bättre. Skanska bidrar till detta genom att arbeta planerat och målmedvetet med välbefinnande och friskvård. Det handlar om allt från friskvårdsbidrag till olika hälsoutmaningar och rätt ergonomi.

– Ohälsa är inte bra för någon, framförallt inte för den som drabbas men inte heller för företaget. Sjukfrånvaro och nyrekrytering är kostsamt. Att arbeta förebyggande med frågor kring organisatorisk och social arbetsmiljö gör både medarbetare och företag till vinnare.

Läs mer om Byggbranschens säkerhetsdag

Senast uppdaterad: 2021-04-27

Rekommenderad läsning