c

Förtydligande – Skatteverket stoppar räntesnurra för NKS

Med anledning av de senaste artiklarna i Svenska Dagbladet klarlägger vi vissa fakta kring finansieringen och skatteförhållandena i NKS.

Det förekommer ingen aggressiv skatteplanering eller skattefusk i det finansiella upplägget för Nya Karolinska Solna - SHP Holdings ägare, Skanska och Innisfree fonderna finansierar lika stora delar och med samma villkor den del av finansieringen som kommer från ägarna. Skanska är ett svensk företag och skattar för sina ränteintäkter på lånet till SHP Holding i Sverige. Innisfree är en brittisk fondförvaltare och skattar således enligt de skatteregler som råder i Storbritannien.  En stor andel av investerarna i Innisfrees fonder är pensionsfonder och de är i likhet med svenska pensionsfonder inte föremål för löpande beskattning. Det handlar inte om aggressiv skatteplanering eller skattefusk utan är en helt naturlig följd av de skatteregler som finns i respektive land.

Projektbolaget Swedish Hospital Partners (SHP) använder sig inte av en räntesnurra för att undanhålla pengar från att beskattas i Sverige - Avtalet omfattar ingen så kallad räntesnurra. Lånen från såväl banker som ägare syftar endast till att finansiera bygget av Nya Karolinska Solna-projektet och har således inte upptagits i skatteplaneringssyfte. Att Innisfree fonderna valde att kanalisera investeringarna via Luxemburg påverkar inte skattesituationen. Hade investeringen skett t ex från Storbritannien direkt hade skattesituationen varit densamma. Från och med 2016 valde Innisfree att slopa Luxemburg bolagen.

Skatteverkets beslut - Avslaget för ränteavdraget kommer som en följd av en förändrad lagstiftning från och med 1 januari 2013, det vill säga tre år efter landstinget tecknade avtal med SHP. Ärendet är överklagat av SHP och Förvaltningsrätten har bifallit SHP:s överklagande. Förvaltningsrätten upphäver de överklagande skattebesluten och medger SHP yrkade avdrag för ränteavgifter för beskattningsår 2013 och 2014 motsvarande 26,7 och 37,3 mkr. Detta hade motsvarat en ökad skattekostnad för projektbolaget om ca 14,1 mkr för dessa två år. Skatteverket har överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten. Dessutom har Skatteverket tagit beslut att inte medge avdrag om 46,4 mkr för beskattningsåret 2015 (vilket motsvarar en ökad skattekostnad om ca. 10,2 mkr). Oavsett utfall i den rättsliga processen så faller ingen kostnad på landstinget och skattebetalarna.

Senast uppdaterad: 2018-01-16

Rekommenderad läsning