c

Säkerhet och hälsa

Arbetet kring säkerhet och arbetsmiljö är vår högsta prioritet. Vi arbetar säkert eller inte alls. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

Så här arbetar vi

Vi tycker det är en självklarhet att våra medarbetare ska komma hem friska och oskadda från arbetet. Därför arbetar vi ständigt för att driva våra arbetsplatser på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vårt mål är skadefria och hälsosamma arbetsplatser.

Krav på kompetens

Vi har bland annat infört säkrare arbetssätt och ställt högre krav på kompetens och den personliga utrustningen. När vi bygger våra hus och vägar vill vi tillsammans med våra kunder skapa hem, arbetsplatser och samhällen där man trivs och känner sig trygg. Självklart ska alla få komma hem friska och oskadda från arbetet. Därför jobbar vi också ständigt för att driva våra byggprojekt, produktionsanläggningar och kontor så att alla som arbetar där känner sig trygga och nöjda.

Certifierad arbetsmiljö

2011 blev vi det första rikstäckande bygg- och anläggningsbolaget med certifiering enligt den internationella arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.

Säkerhetskultur

Det räcker inte med regler, rutiner och krav för att bygga en sund säkerhetskultur. Vi vill ha en kultur där alla känner sig delaktiga och känner omtanke om varandra. Vårt engagemang inspirerar var och en att ta ansvar för sin och sina arbetskamraters säkerhet och välbefinnande.

Alla våra medarbetare får arbetsmiljöutbildningar

Våra medarbetare får kontinuerliga arbetsmiljöutbildningar. Produktionsledningen och skyddsombuden har alla en baskompetens inom arbetsmiljö och de som behöver får dessutom utbildning inom byggarbetesmiljösamordning, säkra lyft och heta arbeten. Dessutom får produktionsledningen specifik träning i att leda säkra arbetsplatser.

Vi utvecklar e-learnings inom våra riskområden för att fler medarbetare ska utbildas. I våra utbildningar och workshops använder vi oss av korta filmer som vi diskuterar kring. De är framtagna för att beröra och att skapa medvetande om hur ens agerande kan leda till olyckor och vilka konsekvenser det får för dem runt omkring.

Säkerhet, en ledningsfråga

Skanskas ledning gör kontinuerligt arbetsplatsbesök runt om i Sverige med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. I samband med besöken har Skanskas chefer även utbildats för att genomföra konstruktiva säkerhetssamtal. Skanskas ledning får rapporter varje vecka över olyckor och tillbud som inträffat. Rapporterna används för att sprida kunskap och lärdomar internt.

Nyckeln: Identifiera och förebygga

Nyckeln till en säker arbetsmiljö är att systematiskt identifiera risker, genomföra förebyggande åtgärder och sedan följa upp och se om det ger resultat. Vi vill engagera all personal som rör sig på våra arbetsplatser i säkerhetsarbetet – även inhyrd personal och underentreprenörer. På så vis utvärderas och förfinas våra arbetssätt ständigt.

Vi dokumenterar och sammanställer tre typer av händelser kontinuerligt – observationer, tillbud och olyckor. Det ger oss kunskap och information om vad vi behöver prioritera i arbetet för säkrare arbetsplatser.

Så går det för oss

För att ta reda på hur vi ligger till så mäter vi bland annat antalet olyckor som lett till frånvaro bland medarbetare och underentreprenörer per miljon arbetade timmar (Olycksfallsfrekvens). Sedan vi 2006 månadsvis började redovisa olycksfallsfrekvensen har vi fått en större transparens inom företaget. Idag får in fler händelser i rapporteringen men kan konstatera att vi ändå har ett 50-tal färre olyckor per år.

Säkra arbetsmetoder

Genom våra erfarenheter från projekt runt om i världen har ett antal Säkra arbetsmetoder vuxit fram. Dessa gäller för Skanska globalt. De kommer hela byggbranschen tillgodo genom våra samarbetspartners som självklart också arbetar enligt dessa metoder när de samarbetar med oss.

Arbetsberedningar, ett av våra verktyg

Arbetsberedningar minskar tillbud och olyckor. Tillsammans detaljplanerar vi inför en kommande byggdel eller ett nytt moment. Vi tar då vara på alla medarbetares kompetens och besluten förankras i hela gruppen. Arbetsberedningar ger ett öppet och gott arbetsklimat samtidigt som arbetsmiljöarbetet dokumenteras.

Bättre skyddsutrustning – färre arbetsskador

Skanska var först ut med att införa krav på personlig skyddsutrustning som minst innefattar varselkläder, hjälm, skor, handskar och skyddsglasögon. Att detta gäller alla på arbetsplatsen är en självklarhet – oavsett om det är våra medarbetare eller besökare. Alla som uppehåller sig längre än tillfälligt på arbetsplatsen får dessutom en säkerhetsinstruktion.

Våra skyddsregler

Alla som uppehåller sig på våra arbetsplatser ska följa våra ordnings- och skyddsregler. I reglerna beskrivs bland annat:

  • hur vi ser på riskinventering och ett säkert beteende på arbetsplatsen 
  • regler kring personlig skyddsutrustning
  • fallskydd
  • el- och brandsäkerhet

Skanskas ordnings- och skyddsregler gäller på såväl bygg- och anläggningsarbetsplatser som fasta produktionsanläggningar och kompletteras med specifika regler för respektive arbetsplats. På så sätt skapar vi skadefria arbetsplatser i hela vår verksamhet – alltid. 

Senast uppdaterad: 2018-06-19