c

Så arbetar vi med grönt byggande

Skanskas Gröna kartan visar vägen till framtidens byggande

Redan 2010 utvecklade Skanska en strategi för ökat grönt byggande med målet att bli ledande på området. I samband med detta togs Gröna kartan fram och är nu ett av de viktigaste verktygen som driver vår verksamhet mot ett mer hållbart och grönt byggande. Gröna kartan är ett strategiskt verktyg som används i hela koncernen och är fastslagen av högsta ledningen som ett sätt att beskriva vad vi menar med grönt byggande, samt mäter och följer upp vår utveckling inom fyra områden: energi, klimat, material och vatten.

Gröna kartan används för:

  • Strategisk planering och för att sätta mål i affärsplanen samt utveckla åtgärdsplaner för att driva vårt arbete mot förbättringar och vårt långsiktiga mål – mörkgrönt.
  • Mätning och rapportering till ledningen av hur stor del av vår omsättning som är grön eller mörkgrön.
  • I kommunikationen för att beskriva hur gröna våra byggprojekt är.

Gröna kartan har haft en mycket stor strategisk betydelse för utvecklingen av grönt byggande inom Skanska. En viktig och unik framgångsfaktor är att Gröna kartan har kopplats till affärerna. Med tydliga mål i vår affärsplan för hur stor del av vår omsättning som ska vara grön, motiverar den vår organisation att bidra till att öka kundens intresse för grönt byggande. Gröna kartan har också bidragit till att vi har varit drivande i frågor rörande klimatpåverkan, hållbara material, utfasning av farliga ämnen, minskade avfallsmängder, hållbar dagvattenhantering och cirkulära flöden. Framförallt har den drivit på utvecklingen mot vårt långsiktiga mål – nära noll miljöpåverkan – det som vi kallar mörkgrönt och ett klimatneutralt byggande. Mörkgrönt sträcker sig längre än alla befintliga miljöcertifieringar inom utvalda ämnesområden och är bland de miljömässigt absolut bästa byggnaderna i Sverige. Idag har vi även tagit fram en definition på en klimatneutral byggnad. Läs mer om vårt klimatmål och klimatarbete här.

Certifieringar som en garanti för en hög lägsta nivå på miljöprestandan

Förutom vårt eget arbete med grönt byggande, med egenutvecklade gröna lösningar och produkter som höjer miljöprestandan på det vi bygger, så består en stor del av vårt miljöarbete av att erbjuda expertkompetens inom en rad olika miljöcertifieringssystem. Miljöcertifieringar är ett effektivt verktyg som gör det lättare att ställa miljökrav och prioritera rätt miljöåtgärder. Systemen har hög trovärdighet vilket i sin tur förenklar kommunikationen om miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda. En miljöcertifierad byggnad genererar ett högre fastighetsvärde då den minskar framtida risker.

Skanska var ett av de första byggföretagen i Sverige som började jobba med miljöcertifieringssystem och har drivit på utvecklingen av dessa. Skanska har miljöcertifieringsexperter med lång erfarenhet, som stöttar och genomför miljöcertifieringar på uppdrag av våra kunder.

Alla våra egenutvecklade kommersiella fastigheter certifieras enligt minst LEED Guld eller motsvarande och alla våra egenutvecklade bostäder genom Nya Hem är Svanenmärkta, energieffektiva och byggs med hållbara material för en sund inomhusmiljö.

Vi har också en egen typ av miljömärkning för byggarbetsplatser som vi kallar Grön arbetsplats. Grön arbetsplats innebär att miljöambitionen är högre än lagkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad miljökriterier. Kraven kommer kontinuerligt att skärpas för att vi ska kunna höja miljöprestandan ytterligare på våra arbetsplatser och hela tiden ligga i framkant. Vi har nyligen även tagit fram Fossilfri Grön arbetsplats, för att minska vår användning av fossila energislag och bränslen.

Miljöledning som grund till vårt miljöarbete

Grunden till vårt miljöarbete ligger i vårt ledningssystem "Vårt sätt att arbeta" som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter nivån och ramen för vårt ambitiösa miljöarbete. Vi har identifierat de aspekter där vi som bygg- och utvecklingsföretag har störst miljöpåverkan och möjlighet att förändra. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet med vårt egenutvecklade verktyg – Gröna kartan. Det finns omfattande interna rutiner för att säkerställa att vi möter och lever upp till alla regler, krav, såväl egna som externa, samt de föreskrifter som finns på miljöområdet.

Senast uppdaterad: 2019-06-10