c

Så arbetar vi med grönt byggande

Inom Skanska fokuserar vi på hållbara affärer inom vår projektutveckling, materialtillverkning och byggverksamhet.

På Skanska finns en hållbarhetsavdelning bestående av närmare 50 hållbarhetsspecialister och strateger som stöttar hela verksamheten i olika hållbarhetsfrågor. 

Vi har lång erfarenhet och hög kompetens inom en rad olika hållbarhetsområden såsom tex klimat, social hållbarhet, biologisk mångfald, miljöcertifieringar, klimatberäkningar, hållbar stadsutveckling, agenda 2030, cirkularitet och återbruk.

Kartlägger klimatpåverkan

Redan 2007 påbörjade Skanska sitt klimatarbete och utvecklade klimatberäkningar för att kartlägga klimatpåverkan från våra byggprojekt samt vår tillverkning av asfalt, betong och bergmaterial. Idag använder vi klimatkalkyler i alla våra gröna projekt för byggnader, vägar och anläggningar och vi är med och utvecklar arbetet med klimatkalkyler i branschen och att digitalisera klimatdata.

Tack vare vår höga kompetens på området fick vi förtroendet att leda arbetet med att ta fram färdplanen för en klimatneutral byggsektor 2045 inom ramen för Fossilfritt Sverige Idag pågår ett intensivt arbete med att implementera färdplanen och vi har bl a satt upp ett klimatmål om att allt vi bygger via vår egen projektutveckling är klimatneutral senast 2030. Läs mer om vårt klimatmål och klimatarbete.

Certifieringar

Miljöcertifieringar är viktiga i arbetet med att driva branschen mot ökad hållbarhet och lägre klimatutsläpp, vilket vi ser positivt på.

Skanska var tidigt ute i arbetet med miljöcertifieringar och har drivit på utvecklingen av dessa i Sverige. Skanska var en av grundarna till Sweden Green Building Council som är Sveriges största och ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad. SGBC startades upp 2009 för att driva på arbetet för ett hållbart samhällsbyggande och ansvarar idag för det vanligaste certifieringarna i Sverige. Skanska har också bidragit med sin kompetens i utvecklingen av de olika certifieringssystemen.

På Skanska finns närmare 20 utbildade specialister med lång erfarenhet och hög kompetens inom de flesta certifieringssystemen, som stöttar och genomför certifieringar på uppdrag av våra kunder. Vi har utbildade specialister inom Citylab, LEED, BREEAM, CEEQUAL, Miljöbyggnad, Svanen, Well och NollCO2.

Många av våra kunder har fattat strategiska beslut kring att använda ett visst miljöcertifieringssystem i alla sina projekt.

För Skanskas projektutveckling har vi internt beslutat att alla Skanskas egenutvecklade kommersiella fastigheter certifieras enligt minst LEED Guld och alla våra egenutvecklade bostäder genom Skanska Bostadsutveckling Svanenmärks. Läs mer om våra Svanenmärkta bostäder. I och med våra klimatmål kommer allt fler av våra projekt även att byggas klimatneutrala och certifieras med NollCO2.

Miljömärkta arbetsplatser

Sedan 2014 har vi en egen typ av miljömärkning för byggarbetsplatser som vi kallar Grön arbetsplats. Grön arbetsplats innebär att miljöambitionen är högre än lagkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad miljökriterier. Vi har även tagit fram Fossilfri Grön arbetsplats, för att minska vår användning av fossila energislag och bränslen.

Vi kan med denna märkning lyckas att till minst 90 procent använda fossilfria energislag och bränslen för maskiner och fordon samt för leverans av vissa typer av material. Den innebär också att vi använder fossilfria energislag till uppvärmning av etableringen och byggelen ska vara el märkt med Bra miljöval. Detta driver på utvecklingen av branschen och bidrar till miljö- och klimatmål.

Miljöledning som grund till vårt miljöarbete

Grunden till vårt miljöarbete ligger i vårt ledningssystem "Vårt sätt att arbeta" som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi har en tydlig hållbarhetspolicy som sätter nivån och ramen för vårt ambitiösa hållbarhetsarbete.

Vi har identifierat de aspekter där vi som bygg- och utvecklingsföretag har störst påverkan och möjlighet att förändra. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet. Det finns omfattande interna rutiner för att säkerställa att vi möter och lever upp till alla regler, krav, såväl egna som externa, samt de föreskrifter som finns på miljöområdet.

Hållbarhetskrav i hela värdekedjan

För att nå våra högt uppsatta hållbarhetsmål är det viktigt att alla våra underentreprenörer och leverantörer är med oss på resan. Läs mer om våra krav på dig som leverantör till Skanska.

Senast uppdaterad: 2022-12-16