c

Så arbetar vi med grönt byggande

Skanskas Gröna kartan visar vägen till framtidens byggande

Redan 2010 utvecklade Skanska en strategi för ökat grönt byggande med målet att bli ledande på området. I samband med detta togs Gröna kartan fram och är nu ett av de viktigaste verktygen som driver vår verksamhet mot ett mer hållbart och grönt byggande. Gröna kartan är ett strategiskt verktyg som används i hela koncernen och är fastslagen av högsta ledningen som ett sätt att beskriva vad vi menar med grönt byggande, samt mäter och följer upp vår utveckling inom fyra områden: energi, klimat, material och vatten.

Gröna kartan används för:

  • Strategisk planering och för att sätta mål i affärsplanen samt utveckla åtgärdsplaner för att driva vårt arbete mot förbättringar och vårt långsiktiga mål – mörkgrönt.
  • Mätning och rapportering till ledningen av hur stor del av vår omsättning som är grön eller mörkgrön.
  • I kommunikationen för att beskriva hur gröna våra byggprojekt är.

Gröna kartan har haft en mycket stor strategisk betydelse för utvecklingen av grönt byggande inom Skanska. En viktig och unik framgångsfaktor är att Gröna kartan har kopplats till affärerna. Med tydliga mål i vår affärsplan för hur stor del av vår omsättning som ska vara grön, motiverar den vår organisation att bidra till att öka kundens intresse för grönt byggande. Gröna kartan har också bidragit till att vi har varit drivande i frågor rörande klimatpåverkan, hållbara material, utfasning av farliga ämnen, minskade avfallsmängder, hållbar dagvattenhantering och cirkulära flöden. Framförallt har den drivit på utvecklingen mot vårt långsiktiga mål – nära noll miljöpåverkan – det som vi kallar mörkgrönt och ett klimatneutralt byggande. Mörkgrönt sträcker sig längre än alla befintliga miljöcertifieringar inom utvalda ämnesområden och är bland de miljömässigt absolut bästa byggnaderna i Sverige. Idag har vi även tagit fram en definition på en klimatneutral byggnad. Läs mer om vårt klimatmål och klimatarbete här.

Certifieringar

Miljöcertifieringar är viktiga i arbetet med att driva branschen mot ökad hållbarhet och lägre klimatutsläpp, vilket vi ser positivt på.

Skanska var tidigt ute i arbetet med miljöcertifieringar och har drivit på utvecklingen av dessa i Sverige. Skanska var en av grundarna till SGBC, Sweden Green Building Council som är Sveriges största och ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad. SGBC startades upp 2009 för att driva på arbetet för ett hållbart samhällsbyggande och ansvarar idag för det vanligaste certifieringarna i Sverige. Skanska har närmare 20 utbildade specialister med lång erfarenhet och hög kompetens, som stöttar och genomför certifieringar på uppdrag av våra kunder. Vi har utbildade specialister inom Citylab, LEED, BREEAM, CEEQUAL, Miljöbyggnad, Svanen, Well och NollCO2.

Många av våra kunder har fattat strategiska beslut kring att använda miljöcertifieringar i alla sina projekt.

För våra huskunder certifierar vi med NollCO2, Svanen, Miljöbyggnad, LEED, BREEAM och Well. På väg- och anläggningssidan erbjuder vi certifiering av projekten med CEEQUAL. För hållbar stadsutveckling finns Citylab som bidrar till att vi i tidigt skede tillsammans kan skapa förutsättningar för en alltmer hållbar stadsutveckling som hjälper våra kunder till en hållbar livsstil med lägre klimatpåverkan.

För Skanskas egenutvecklade hus har vi internt beslutat att alla kommersiellt utvecklade fastigheter certifieras enligt minst LEED Guld och våra bostadsrätter certifieras enligt Svanen. Läs mer om våra Svanenmärkta bostäder. I och med våra klimatmål kommer vi alltfler av våra projekt även att byggas klimatneutralt och certifieras med NollCO2.

Miljöledning som grund till vårt miljöarbete

Grunden till vårt miljöarbete ligger i vårt ledningssystem "Vårt sätt att arbeta" som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter nivån och ramen för vårt ambitiösa miljöarbete. Vi har identifierat de aspekter där vi som bygg- och utvecklingsföretag har störst miljöpåverkan och möjlighet att förändra. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet med vårt egenutvecklade verktyg – Gröna kartan. Det finns omfattande interna rutiner för att säkerställa att vi möter och lever upp till alla regler, krav, såväl egna som externa, samt de föreskrifter som finns på miljöområdet.

Senast uppdaterad: 2022-05-31