c

Grönt byggande

Bygg- och anläggningssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av material och byggprodukter. Vi känner ett stort ansvar för att utveckla lösningar som minskar den negativa påverkan på miljön och istället bidra till hållbar utveckling.

Vi ska vara ledande på hållbart byggande

Redan idag bygger vi hus, vägar, anläggningar och hela stadsdelar med väsentligt lägre klimat- och miljöpåverkan än norm. Vi har erfarenhet av att bygga klimatneutrala bostäder och lokaler som i stort sett är självförsörjande på energi och har utvecklat plusenergihus, hus som genererar mer energi än de förbrukar.

Vi bygger infrastruktur med ett betydligt lägre klimatavtryck än tidigare och vi tillverkar asfalt- och betongprodukter med hjälp av biobränslen samt med lägre energianvändning och klimatavtryck än traditionellt. Idag är vi stolta över att vi kan erbjuda både Grön asfalt och Grön betong med betydligt lägre fossil klimatbelastning än traditionella produkter.

Stort fokus ligger nu på skala upp befintliga lösningar samt att ta nästa steg på vår klimatresa genom att arbeta vidare med innovation, cirkularitet och återbrukat material samt design som stödjer flexibilitet och långsiktigt brukande, vilket minskar behov av rivning och ombyggnation.

Vi har lanserat Skanska ReSources som möjliggör återvinning av material i större skala och minskar behovet av att tära på naturens ändliga resurser. Vi har också haft invigning på vår första biokolspanna, där vi tillverkar biokol av material som tidigare gått till förbränning.

Stort fokus ligger också på att erbjuda hållbara lösningar och verktyg inom biologisk mångfald och social hållbarhet .

Utveckling och innovation

För att nå våra egna och våra kunders hållbarhetsmål behöver vi bli bättre på det vi redan gör och se till att vi gör rätt saker för framtiden. Tillsammans med andra aktörer och med gemensam tankekraft vill vi på Skanska möta de globala utmaningarna vi står inför.

Det kommer kräva nytänkande, risktagande och prestigelös samverkan. Som en del i detta arbete har vi startat Sustainovation som syftar till att underlätta för utveckling och innovation för hållbarhet.

Ställ hållbara krav

För att nå våra mål är det viktigt att alla underentreprenörer och leverantörer är med oss på resan och bidrar till våra högt ställda miljökrav. Därför ställer vi krav på våra leverantörer och underentreprenörer.

Vi uppmuntrar också att höga krav ställs på oss. För en snabbare omställning till ett bättre samhälle ser vi hållbar upphandling som ett kraftfullt verktyg för att förflytta hela bygg- och anläggningssektorn.

Upphandling med krav inom hållbarhet kan bidra till att förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet och ger oss möjlighet att nå Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Klimatkraven bör ställas för både byggskedet och användningsskedet, så att hela livscykeln kommer med. Genom att ställa rätt krav, uppmuntra samverkan, ge incitament och följa upp stimuleras utvecklingen av fler hållbara lösningar och aktörer på marknaden.

Senast uppdaterad: 2024-02-20