c

Etik

Vi vill alltid bli bättre. Därför jobbar vi aktivt för ett öppet företagsklimat där alla vill och vågar diskutera, reagera och agera på saker som går emot vår värdegrund och uppförandekod.

Etik handlar i grunden om att veta vad som är rätt och sedan agera enligt det. Men etik är inte en enkel fråga: världen förändras ständigt och nya etiska dilemman uppstår. Etik är också något som påverkar alla inom vårt företag; såväl yrkesarbetaren som den högste chefen.

Skanska har en mycket tydlig vision när det gäller etik: Noll etiska övertramp. Vi tolererar inga former av korruption, bestickning, mutor, illojala konkurrensbegränsande åtgärder, diskriminering eller trakasserier.

Så arbetar vi med etik

Det behövs många olika verktyg för att nå en hög etisk nivå. Vi arbetar också inom hela koncernen; i alla länder och på alla yrkesnivåer. Hos oss på Skanska har samtliga medarbetare ett etiskt ansvar.

Uppförandekoden (Code of Conduct) är ett av våra viktigaste verktyg. Den reglerar hur du som Skanska-medarbetare ska uppträda och vilka värderingar som gäller.

På varje hemmamarknad finns ett lokalt etiskt råd dit du kan vända dig med etiska frågeställningar. Dessutom har vi 15 etiska experter på Skanska Global Ethics Network.

Men etiska frågor är inte bara något som experter och arbetsgrupper ska hantera. Alla Skanskas anställda utbildas i etik och vi har regelbundet diskussioner för att hålla frågan levande. För etik handlar faktiskt mycket om träning och om att tillsammans med andra människor resonera kring hur man skulle agera i olika situationer.

Code of Conduct Hotline

Code of Conduct Hotline är en koncerngemensam webbtjänst dit alla kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden. Skriv din anmälan på svenska eller engelska. Du kan vara anonym om du önskar.

Din anmälan hanteras sedan av Skanskas etiska råd. Vid behov kan de behöva återkomma till dig med för att få kompletterande uppgifter. Även den som inte är Skanska-anställd, exempelvis kund eller underleverantör, kan anmäla etiska oegentligheter.

Kod för att lämna anmälan, "access code": 09324

Länk till anmälan:

www.speakupfeedback.eu/web/7ru5r
Senast uppdaterad: 2022-05-02