c

Arbeta säkert eller inte alls

Vi vill vara en förebild och ledande vad gäller arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Vi är övertygade om att olyckor och ohälsa kan förebyggas. På Skanska arbetar vi säkert eller inte alls.

Skanskas arbetsmiljöpolicy ligger till grund för vårt arbete att nå skadefria och hälsosamma arbetsplatser. Vi utgår från att alla olyckor och all ohälsa kan förebyggas och arbetsmiljöarbetet är en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Samverkan i arbetsmiljöfrågor

En god samverkan är en förutsättning för säkra och hälsosamma arbetsplatser. Vi vill att alla som ska utföra arbeten på våra arbetsplatser är involverade i planering och förberedelser. Att vi värdesätter och tar tillvara varandras kunskap och erfarenheter. Vi förutsätter att alla som jobbar på våra arbetsplatser agerar enligt Skanskas värderingar.

En sund och inkluderande kultur

Vi jobbar för att alla ska känna sig lika mycket värda på våra arbetsplatser. Att vi ska ha en sund och inkluderande kultur utan "vi-och-dom tänk". En del i det arbetet kallar vi för IFE - Hälsosamma och skadefria arbetsplatser. Det är ett initiativ som består av workshops och samtal som hjälper oss att tillsammans skapa den kultur vi vill ha. Som leverantör kommer du på olika sätt bli involverad i det arbetet.

Vad du som leverantör behöver veta om säkerhet

Här kan du som leverantör ta del av information om hur du ska arbeta för att identifiera risker och förebygga ohälsa och olyckor. Tillsammans skapar vi en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Skanskas ordnings- och skyddsregler

På Skanskas arbetsplatser gäller våra ordnings- och skyddsregler. Du som leverantör ska se till att både dina egna och anlitade medarbetare får ta del av dem. Bestämmelserna gäller även vid besök av tillfällig karaktär så som möten, mottagning eller godsavlämning.

Roller och ansvar

Som leverantör är du arbetsmiljöansvarig för eget arbete. Du ska se till att din personal och personal du anlitat tar del av information om risker i arbetet, säkerhetsåtgärder och i vissa fall utbildning. Det ska ske innan arbetet påbörjas.
Du ansvarar för att de som utför arbeten för din räkning:

  • Känner till och följer regler på arbetsplatsen
  • Följer anvisningarna från BAS-U eller samordningsansvarig om du utför arbete på ett fast driftställe
  • Utför arbete enligt beslutade arbetsberedningar, rutiner och instruktioner

Arbetsplatsintroduktion

Under 2019 inför Skanska en ny arbetsplatsintroduktion som består av Byggbranschens säkerhetsutbildning och Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion. Introduktionen gäller alla som ska utföra arbete på en av Skanskas producerande arbetsplatser och ska vara genomförd innan ankomst till arbetsplatsen. Läs mer på Innan ankomst till arbetsplatsen.

Tillfällig vistelse på arbetsplatsen

Som besökare räknas samtliga personer som inte är en del av produktionsorganisationen eller som inte har sina dagliga arbetsuppgifter på byggarbetsplatsen. Besökare får vistas ute på byggarbetsplatsen under ansvar av besöksmottagare/handledare, och efter en genomgång av besöksintroduktion. Förare och transportörer ska alltid följa de instruktioner som delges innan tillträde till arbetsplatsen.

Startmöte

Vid startmötet ska du som leverantör redovisa hur uppdraget ska organiseras och utföras. Om det finns risker och säkerhetsåtgärder som inte kunnat specificeras innan startmötet så klargörs det här.

Riskområden

Som leverantör ska du lämna underlag till arbetsplatsens arbetsmiljöplan. Underlaget ska beskriva de risker som kan uppstå till följd av ditt arbete, både för egen personal och andra på eller i närheten av arbetsplatsen. Vi har identifierat kritiska riskområden och tagit fram säkra arbetsmetoder för att styra dessa på ett säkert och hälsosamt sätt. Exempel på säkra arbetsmetoder är; arbete i lift, säker schakt, lyftoperationer och losshållning. För vissa riskområden finns digitala utbildningar framtagna. Du kan ta del av dem via länken till höger.

Rapportering av olyckor, tillbud och observationer

Om en personskada, egendomsskada, eller allvarligt tillbud inträffar ska omedelbara åtgärder vidtas för att säkra upp arbetsområdet och kontrollera om ytterligare risker är kopplade till händelsen. Vid olycksfall oavsett allvarlighetsgrad, och observationer eller allvarliga tillbud ska Skanskas projektledning omedelbart informeras. Innan klartecken från ansvarig på Skanska är det inte tillåtet att städa, avlägsna material och/eller maskiner från arbetsområdet. Vid sjukfrånvaro på grund av olycksfall på arbetsplatsen ska leverantören informera om antalet sjukfrånvarodagar som olyckan orsakat.

Läs mer om hur vi arbetar med säkerhet

Senast uppdaterad: 2020-01-03