c

Mullbergs Vindpark, Östersund

  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs Vind
  • Mullbergs vind
  • Mullbergs vind
  • Mullbergs vind

Vindkraftpark med gröna visioner

I samarbete med Jämtkraft har Skanska uppfört Mullbergs Vindpark. Denna vindpark ligger vid Rätan i Bergs kommun och är en av de större vindkraftparkerna i Jämtland. Vindparken producerar omkring 247 000 000 kilowattimmar varje år.

Projektet är ett samarbete mellan Skanska och Jämtkraft när det kom till finansiering, byggande och drift. Jämtkraft har lång erfarenhet när det kommer till elproduktion, elhandel och elnät medan vi på Skanska bidragit med vår erfarenhet kring byggnation och projektering.

Förstudie genomfördes 2009

Tankarna på en vindkraftpark på Mullberget har funnits sedan några år tillbaka. Redan 2009 genomförde Svenska Vindbolaget en förstudie för en vindkraftpark i regionen. 2010 lämnades en tillståndsansökan in som sedan beviljades 2011.

I september 2012 förvärvade Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft Mullbergs Vind AB och det riktiga arbetet kunde påbörjas.

Arbetsplatsen ligger nära E45 vilket har medfört en smidig transportväg för maskiner och leveranser. Från E45 var vi dock tvungna att förstärka gamla och anlägga nya vägar upp till Mullberget. Samtidigt som vi påbörjade vägarbetet drog vi även en anslutningsledning till den närmaste kraftstationen så arbetsplatsen anslöts till det nationella elnätet. Under hösten 2012 påbörjades även röjningsarbetet på arbetsplatsen.

Vindparken är placerad uppe på Mullbergets kullar. Här ligger årsmedelvinden på sju meter per sekund. Vindkraftverken producerar el redan vid fyra meter per sekund och årsproduktionen beräknas till cirka 247 000 000 kilowattimmar.

Smart fundamentsarbete minskade koldioxidutsläpp

Under arbetet med Mullbergs Vindpark har hållbarhetsfrågorna varit högt prioriterade. Bland annat har visionen för vindparken varit att den ska byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet ska vara en förebild för hur man på ett hållbart, kostnadseffektivt och lönsamt sätt skapar förnyelsebar energi.

I november 2012 påbörjade vi fundamentsarbetet för de 26 kraftverken. För att minska andelen betong och armering så gjöts grunden i en ringform där vi sedan lade grus i mitten. På så sätt kunde vi minska betonganvändningen och därmed även minska de totala koldioxidutsläppen med hela 30 procent.

Tack vare en mild och snöfattig vinter kunde vi fortsätta delar av vårt arbete under vintermånaderna 2012 Under denna period genomfördes elarbeten och kablar lades.

Sommaren 2013 var de 26 fundamenten helt färdiga och Siemens, som ansvarar för vindkraftverken, kunde påbörja resningen av tornen.

Grön arbetsplats och lokal arbetskraft

Under hela projektet har vi strävat efter att påverka miljön så lite som möjligt och har klassats som en grön arbetsplats enligt Skanskas ISO 14001-certifiering. Det innebär att vi måste leva upp till högt satta krav när det kommer till maskinernas utsläppsnivåer, energieffektiv belysning, kemikalieanvändning och sopsortering.

Vi har dessutom strävat efter att använda lokal arbetskraft. Totalt har omkring hundra medarbetare arbetat med projektet och de flesta kommer från närområdet. När vindparken stod färdig hade den genererat cirka tio heltidstjänster.

Visionen – noll arbetsplatsolyckor

Säkerheten är alltid en högt prioriterad fråga i våra projekt och så även under arbetet med Mullbergs Vindpark. Redan från början lyftes frågan bland medarbetarna för att göra alla medvetna om de riskfyllda moment som byggandet av en vindkraftpark medför.

Under våren 2014 stod Mullbergs vindpark vara helt färdig. Totalt 26 stycken Siemens SWT 113–3,0 MW turbiner upprättades med en totalhöjd om maximalt 180 meter. Vindparken beräknas leverera grön el till 50 000 hushåll i 25 år. Den gröna elen bidrar till en rejäl minskning av koldioxidutsläpp.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading