c

Centrumbanan, Södertälje

  • En del av uppdraget var att bygga om det intilliggande kommunala vägnätet
  • Nästan alla schaktmassor återanvändes, en bra lösning för både ekonomin och miljön.
  • Nya banvallar byggdes upp av de gamla schaktmassorna.
  • Dubbelspåret innebär att en flaskpropp har byggts bort i järnvägsnätet.

Dubbelspårig järnväg fördubblar kapaciteten

Mellan Södertälje hamn och Södertälje Centrum har Skanska byggt dubbelspår på uppdrag av Trafikverket. Satsningen medför ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet vid hamnen. Sträckan är bara 1,8 kilometer lång men dubbelspåret innebär att en flaskhals har byggts bort i järnvägsnätet. Tidigare har tågen till och från Södertälje hamn fått invänta varandra; nu löper trafiken på smidigt.

Vi började med markarbeten i juli 2011. Tidspressen var på grund av förseningar innan vi kom in i projektet. Trots utmaningarna kunde vi slutföra projektet med ett mycket gott resultat. I december 2012 började tågtrafiken gå igen. Vi fortsatte med arbeten vid spåren även efter att tågtrafiken släpptes på. Projektet slutfördes i december 2013.

Miljösmart lösning bra för både ekonomin och miljön

Dubbelspåret innebär fördubblad kapacitet och tillgänglighet för tågtrafiken. Fler kan åka tåg vilket betyder mindre utsläpp från bil- och busstrafiken.

Grundarbetena med dubbelspåret innebar att vi schaktade bort den gamla banvallen. I vanliga fall hade schaktmassorna gått till deponi men vi valde i stället att återanvända dem till den nya banvallen. Därmed kunde vi minska transporterna med 30 procent. Det är en lösning som är bra för både ekonomin och miljön.

Vi gjorde en klimatkalkyl åt Trafikverket, den visar att en besparing på 300 ton koldioxid gjorts på grund av återanvändningen av schaktmassor.

Projektet var en grön arbetsplats, vilket är vår egen miljömärkning. Det betyder att vi återvinner minst 95 procent av avfallet, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och på andra sätt försöker göra mindre avtryck på miljön.

Förutom markarbeten för dubbelspår har vi byggt fem broar, tre stödmurar och två betongtråg. Dessutom har vi byggt om det intilliggande kommunala vägnätet.

Logistikutmaningar i trång innerstadsmiljö

Projektet utfördes i en trång innerstadsmiljö. Scania ligger nära spåret och många människor pendlar till jobbet längs med denna sträcka. En strid ström av ersättningsbussar har tagit pendlare till och från Stockholm längs med området där vi arbetade. Vi har byggt om vägnätet i anslutning till järnvägsnätet, vilket har påverkat både vanlig trafik och våra transporter.

Förvaring av material och utrustning har varit en utmaning eftersom det är så trångt. God planering av våra transporter har krävts. Scania ställde två parkeringsytor till vårt förfogande där vi kunde förvara schaktmassor, armering och annat järnvägsmaterial.

Broar, stödmurar och betongtråg

Vi byggde fem broar över vägar, dessa broar är mellan 30 och 70 meter långa. Stödmurar ingick även i uppdraget, varav den största var 273 meter lång och 10 meter hög. Vid breddning av järnvägen till två spår behövs i vanliga fall mer mark, vilket inte var möjligt i denna trånga miljö. I stället har vi byggt tre stödmurar som tar upp höjdskillnaden mellan banvallen och Scanias område.

Två betongtråg har byggts upp under broar vid E4 och E20. De är avlastande betongkonstruktioner eftersom de befintliga broarna inte tål mer belastning.

10 000 kubikmeter betong har använts i projektet, vilket motsvarar fyra olympiska simbassänger.

Uppdraget växte

Projektet har vuxit med tiden. Vi har bland annat byggt en bro, en stödmur samt dragit vattenledningar åt kommunen. Dessutom har vi byggt om vägnätet i anslutning till järnvägen.

Tågen började rulla enligt plan

Under ett och ett halvt år var tågtrafiken avstängd på den aktuella bandelen och det gick inte att skjuta fram slutdatumet med hänsyn till alla pendlare. Vintern kom tidigt 2012 och försvårade arbetet i slutskedet. Trots detta kunde tågen börja rulla som planerat den 9 december.

Stort fokus har lagts på att skapa en säker arbetsmiljö. Det har vi uppnått genom bland annat god planering och bra arbetsberedningar.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading