c

Södra centrala Nacka

 • Nacka stad fotat ovanifrån med drönare.
 • Stenläggning vid en väg i Nacka.
 • En kvällsvy av Nacka stad.
 • En grävskopa som lastar på en lastbil.
 • Cykel och gångbana i Nacka i kvällsljus.
 • En park intill vattnet med svanar.
 • Grävmaskiner som bryter stora stenbumlingar.
 • En grävmaskin på en arbetsplats med ledningar.
 • En transformatorstation som håller på att byggas.
 • En arbetsplats i projektet Södra centrala Nacka.

Omfattande anläggningsprojekt med god planering

Nacka stad expanderar, tunnelbanas blå linje byggs ut och nya fastigheter planeras i området. Fram till 2035 planeras det för 11 300 bostäder och 10 000 arbetsplatser i området. Detta ställer höga krav på infrastrukturen i Nacka.

Skanska har därför fått i uppdrag av Nacka kommun och Nacka Vatten & Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar längs Värmdövägen som går mellan Sickla och Nacka Forum.

Projektet drivs som en totalentreprenad i nära samverkan med Nacka kommun. Målet är att projektet ska ha en gemensam organisation där alla har samma agenda.

Kontraktet skrevs 2018 och gäller till 2024. Efter det har Skanska option på fyra år till.

Skanskas uppdrag innefattar:

 • Markexploatering inför nybyggnation av flerbostadshus.
 • Jordschakt, sanering, masshantering, avtäckning berg och spont.
 • Losshållning av cirka 200 000 kubikmeter, med krossning, utlastning, buller- och dammhantering i stadsmiljö.
 • Hantering av befintliga ledningar samt uppgradering och nyförläggning, av vatten, avlopp, dagvatten, el, fjärrvärme och fiber till de nya fastigheterna.
 • Uppbyggnad av cirka tre kilometer vägar, lokalgator, cykelstråk och busshållplatser.
 • Asfaltering, plattläggning, murar, trappor, parkutrustning, belysning, trädlådor och plantering.

En tillfällig väg för ökad säkerhet

Att arbeta i stadsmiljö är utmanande. Arbetsplatsen omges av trafikerade vägar med bilar, bussar, gående och ett regionalt cykelstråk. För att inte påverka trafiken i för stor omfattning och för att skapa en tryggare arbetsmiljö har delar av Värmdövägen stängts av och vi har istället byggt en tillfällig väg dit vi lett om trafiken under tiden byggprocessen pågår. Målet är att leda om trafiken med så liten påverkan som möjligt

En annan stor utmaning är att de befintliga ledningarna ska hållas i drift samtidigt som vi byter ut dem och moderniserar. För att uppnå detta har projektet tillsatt en produktionsplanerare som planerar så att inga driftstopp sker.

Ökade krav på klimatanpassning

När nya stadsdelar planeras behöver framtidens klimat vägas in. Ökad nederbörd och stigande havsnivåer ställer ökade krav på klimatanpassning. Mellan Värmdövägen och Saltsjöbanan har därför en så kallad skyfallsled byggts. Det är en mur som håller kvar vattnet vid vägen och på så sätt skyddar rälsområdet med sina högspänningsledningar och ballast från översvämningar.

Även mängden vägbrunnar har utökats så att vattnet rinner dit. Vid regn kommer vattnet dessutom in i en konstruktion under mark som innehåller stora stenar i varierande storlek med matjord mellan sig. Här kan trädens rötter växa fritt och hålrummen mellan stenarna skapar ett fördröjningsmagasin för vattnet, som kan fortsätta ut i vattendragen runt Nacka stad.

Viktigt med information

För att nå ut till personer i närområdet så kommunicerar vi via en projektblogg. Här lägger vi upp bilder och information om vad som händer just nu och framöver. På bloggen finns också möjlighet att ställa frågor.

Alla är involverade och delaktiga

Projektet drivs i nära samarbete med kunden Nacka kommun och vi har lagt stort fokus på att skapa ett samverkansprojekt där alla är involverade och delaktiga. På kontoret sitter vi därför två och två – med en person från Skanska och en från Nacka kommun. Det skapar en gemenskap och ett öppet arbetsklimat.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading