Utbyggnad av SFR Forsmark

Utbyggnad av SFR, Forsmark

Utbyggnaden av det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark, görs för att skapa utrymme för låg- och medelaktivt rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken. Beställare är Svensk kärnbränslehantering (SKB).

SKBs anläggning SFR ligger i Forsmark i Östhammars kommun. Där slutförvaras kortlivat låg- och medelaktivt avfall som till exempel verktyg eller kläder som använts vid kärnkraftverk, eller material från sjukvård, forskning och industri.

I framtiden ska SFR även rymma avfall från när kärnkraftverken avvecklas och nedmonteras. Det rör sig om reaktorkomponenter, betong och andra byggnadsmaterial som fått radioaktiva ämnen på sig under drifttiden.

Byggs ut med 117 000 kubikmeter

Idag rymmer befintlig SFR cirka 63 000 kubikmeter kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall. Genom utbyggnaden tillkommer ytterligare cirka 117 000 kubikmeter lagringsutrymme uppdelat på sex nya bergssalar med en längd av 240-275 meter. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120 till 140 meters djup i urberget, i nivå med den lägsta delen av befintligt SFR.

Fakta

Tjänst: Byggverksamhet
Marknadssegment: Energi
Byggstart: 2023
Slutfört: 2030
Kund: Svensk Kärnbränslehantering
Land: Sverige
Ort: Forsmark
Projektstatus: Pågående

Skanskas uppdrag

Skanska har fått i uppdrag att i Fas 1 projektera för utbyggnaden av ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Projektet ska genomföras i nära samverkan med SKB och innebär att samarbete och transparens är i fokus.

Varje part bidrar med specialistkompetens – SKB har stor kompetens och erfarenhet inom strålsäkerhet, tillståndsprocesser med mera och Skanska bidrar med kompetens inom projektering, bergdrivning och byggnation. Projektet är indelat i två faser som är uppdelade i olika etapper.

Sju års byggtid

Att bygga ut SFR kommer att ta ungefär sju år. Projektet har nu inletts med en projekteringsfas (Fas1) och följs därefter av produktionsfasen (Fas 2) som, uppdelad i olika etapper, omfattar bland annat tre år av bergarbeten och tre år av installationsarbeten då till exempel ventilation, belysning och hanteringsutrustning ska installeras på plats. Den första sprängsalvan är beräknad att skjutas under sista kvartalet 2024.

Ett komplext projekt med många kompetenser

Att bygga ut SFR är mycket unikt och komplext då projektet omfattar utbyggnad av en befintlig kärnteknisk anläggning, där de olika ingående delarna ska anpassas till varandra.

I den här typen av tekniskt komplexa projekt som utbyggnaden av SFR är, behövs många olika tekniska kompetenser. Ofta är problemställningarna unika och kräver både erfarenhet och specialisering inom olika teknikområden så som bergteknik, mekanik, byggnation och installation. Det innebär att olika kompetenser behövs i olika skeden under projektet.

Projekt kommer att drivas i nära samverkan mellan SKB och Skanska. Det innebär att medarbetare med olika tekniska kompetenser behöver arbeta när varandra och till stora delar kommer organisationsgränserna att suddas ut i projektet. Tillsammans arbetar alla projektmedlemmar för att ta fram och utveckla de specifika lösningarna som är bäst lämpade för just projekt SFR. Att vilja jobba i team och samarbeta med kollegor från både SKB och Skanska, kommer att vara nyckeln till projektets framgång.

Är du intresserad av att jobba i Forsmark?

Utbyggnationen av SFR är ett unikt och spännande projekt. Vi söker och kommer att söka olika kompetenser för att fylla luckor i vår organisation.

Just nu söker vi:

Hälsa- och säkerhetsledare Stora projekt Forsmark – Stockholm