c

Sundbypark, Sundbyberg

  • Framtidsvision för Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.
  • Framtidsvision för Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.
  • Volymstudie för framtidens Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.
  • Volymstudie för framtidens Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.
  • Volymstudie för framtidens Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.
  • Volymstudie för framtidens Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.
  • Volymstudie för framtidens Sundbypark av ÅWL Arkitekter & Tengbom Arkitekter.

Ny träffpunkt med sociala mervärden

På obebyggd mark i Sundbyberg ska Skanska utveckla Sundbypark: ett komplett område med bostäder, förskola, mindre verksamheter samt stadsgator och torg. Mer än 700 lägenheter ska bli till i fem nya kvarter med varierande höjd mellan fyra och åtta våningar samt ett höghus i 16 plan. En kontorsbyggnad på 20 000 kvm ingår och Skanska bygger även vägar och ny infrastruktur.

Området ingår i Sundbybergs stads plan för utveckling av stadsdelarna Hallonbergen och Ör, med fokus på social hållbarhet. I samverkan med kommunen har Skanska tagit sig an att bemöta lokala utmaningar, utveckla platsens kvaliteter och bidra med sociala mervärden genom våra byggprojekt. Vi ska säkra att Sundbypark blir ett positivt tillskott till området: en trygg och attraktiv plats både för dem som bor i närheten idag och dem som ska flytta in.

Knutpunkt som förenar

Sundbypark ligger mittemellan Hallonbergen/Ör och Ursvik/Järvastaden och har potential att bli en knutpunkt som knyter ihop områdena till en sammanhållen stadsstruktur. Det ger i sin tur bättre förutsättningar för jämlika livsvillkor.

I den kommande förtätningen vill kommunen öka trygghetskänslan i området och låta invånarna från de olika stadsdelarna mötas i sin vardag. Den fysiska miljön ska utformas med hänsyn till alla gruppers behov. I en social konsekvensanalys har Skanska och kommunen tillsammans kartlagt hur projektet Sundbypark bäst kan göra skillnad och satt upp ett antal konkreta mål.

Blandning och brutna barriärer

Ett av målen är att koppla samman Sundbypark med omkringliggande områden genom genomtänkt infrastruktur. Projektet medför i sig en förtätning som krymper glappet mellan omgivande områden. Skanska och kommunen planerar för sammanlänkande stråk. Vi undersöker möjligheten att överbrygga motorleden som i dag skär igenom området och fysiskt begränsar utbytet mellan stadsdelarna.

Utbudet av boendeformer breddas när vi kompletterar dagens stora mängd hyresrätter med nyproduktion av lägenheter i varierande storlek. Det ger möjlighet till en bostadskarriär inom området och lockar nya målgrupper att flytta in. Samtidigt är det viktigt att den nya bebyggelsen inte blir en ny, isolerad enklav utan samspelar med den befintliga omgivningen och berikar den med mervärden som drar till sig kringboende.

Som centerpunkt bygger vi därför ett nytt torg, Frötorget: en naturlig samlingsplats både för dagens invånare och dem som flyttar in. Torget ska bli tillgängligt, trivsamt och tryggt över hela dygnet för alla målgrupper. Det får funktioner som passar besökare i olika åldrar.

Konst för identitet och gemenskap

För att stärka områdets attraktionskraft utvecklas Frötorget till ett landmärke och målpunkt där boende får sätta sin egen prägel. Torget får en unik och intresseväckande identitet genom att konst blir en integrerad del av utformningen, bekostad av Skanska. Samtidigt vill vi förankra förändringen hos invånarna och ge dem möjlighet att påverka sin nya närmiljö: därför bjuds de in att ta del i processen att ta fram konsten.

En konstnär utses och får uppdraget att arbeta fram verken genom dialog eller medskapande med närboende. Det ger dem en känsla av stolthet och delaktighet, samtidigt som de sammanförs med andra som bor i området under processens gång. På så vis bidrar konstprojektet till lokal gemenskap och tillit, samtidigt som torget blir en bekant plats man gärna besöker.

I tillägg till de sociala initiativen anpassar Skanska utformningen av de nya miljöerna för att ge långsiktig trygghet och miljömässig hållbarhet. Sammantaget ska resultatet bli att fler får upp ögonen för de värden som idag finns och kommer att utvecklas i Sundbypark och Hallonbergen: ett trevligt område med mänskligt perspektiv.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading