c

Sjömarkenskolan, Borås

En hållbar idrottshall och nya fräscha lokaler

I Borås har Skanska genomfört en om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan. Skolan, som är en F-6 skola med cirka 630 elever, var inte anpassad till antalet elever och den befintliga idrottshallen var alldeles för liten.

Skanska fick uppdraget av Borås stad 2017. Projektet är en partneringentreprenad där vi har varit involverade redan från planeringsstadiet. När Skanska kom in i projektet hade Borås stad redan genomfört en förstudie som vi fick ta del av. Det beslutades tidigt att göra en ordentlig hållbarhetssatsning, framförallt på idrottshallen som skulle byggas.

Verksamheten evakuerades

I juni 2018 påbörjade vi arbetet på Sjömarkenskolan. Eleverna och all verksamhet evakuerades till tillfälliga lokaler där de sitter tills arbetet är färdigställt.

Först revs den gamla idrottshallen samt slöjdsalar. Den gamla idrottshallen var så eftersatt att den inte kunde åtgärdas medan slöjdsalarna revs ur trygghetsaspekt för att de skapade otrygga områden på den nya skolgården. Just tryggheten har varit i fokus och alla hörn där någon kan trängas in och bli utsatt strävar vi efter att bygga bort. Skolgården ska kännas trygg och välkomnande för alla elever.

Återanvände rivningsmaterialet

Eftersom vi under projektet eftersträvar noll deponi återanvände vi stora delar av det rivna materialet till fyllnadsmassor. Den nya idrottshallen behövde fyllnadsmassor för grundarbetet och genom att krossa rivningsmaterialet på plats kunde vi återanvända massorna i de nya grunderna. En traditionell hantering hade inneburit högre kostnader och mer utsläpp gällande transporter av avfall, utvinning och inköp av nya fyllnadsmassor.

Vädertak skyddade mot väta

När rivningsarbetet var avslutat påbörjades byggarbetena. Under hela projektet arbetade vi parallellt med idrottshallen och skolan. Vi satte upp vädertak över kritiska delar för att kunna arbeta oavsett väder. Vår första milstolpe nådde vi vid jul 2018, då hade vi täta hus på de nybyggda byggnaderna och kunde påbörja uttorkning och invändiga arbeten.

Den befintliga skoldelen byggdes till i båda ändarna och de befintliga ytorna renoverades. Bland annat finns nu, förutom fler klassrum, ett helt nytt skolkök, en större matsal, en ny entré, ett bibliotek, administrativa delar och nya slöjdsalar.

En grön och hållbar idrottshall

Den nya idrottshallen är byggd utifrån ett grönt och hållbart tänk. Målet är att hallen ska uppnå mörkgrönt enligt Skanskas egna märkning – Gröna kartan. Den mörkgröna målsättningen innebär ett mycket lågt energibehov.

Idrottshallen har bland annat försetts med en 184 kvadratmeter stor solcellsanläggning på taket och uppvärmning sker genom fjärrvärme. På så vis blir det netto noll i energiåtgång där överskottet från solcellerna dessutom går in i skolan.

Betongstommen byttes bort

Val av stomme till idrottshallen har också varit en viktig fråga. I många fall står en betongstomme för hälften av byggfasens klimatpåverkan. Vi studerade olika stomlösningar och bytte därefter betongstommen till en stålstomme med utfackningsväggar i trä. Valet av stomme innebar att stommens klimatpåverkan kunde reduceras med hela 39 procent, motsvarande ca 20 eluppvärmda villor under ett år.

Hållbara materialval

Valet av material har också legat i fokus och vi har haft höga målsättningar gällande hållbara material. Allt material registrerades i databasen Sunda Hus där det först skulle uppfylla rätt nivå och sedan finns kvar för att möjliggöra en uppföljning av materialet i framtiden.
Återbruket sålde inredning

Projektet har även haft ett nära samarbete med Återbruket, en kommunal verksamhet med arbetsträning och kompetenshöjande verksamhet. Återbruket tog hand om allt som kunde vara av värde som var kvar efter att skolverksamheten flyttat ut. Det handlade exempelvis om skåpsinrede, toalettstolar, blandare och armaturer som de putsade upp och gjorde i ordning för att sedan sälja vidare i deras second hand-butik. Material som annars hade gått som avfall. I slutskedet togs även skivor för skyddstäckning och diverse överblivet material om hand.

Arbetet har varit mycket effektivt. Den nya idrottshallen och den ombyggda skolan står färdig i december 2019 och verksamheten flyttar in i lokalerna efter jullovet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading