c

Aspen Strand, Lerum

  • Visionsbild: Cirka 550 bostäder i 18 huskroppar ska byggas intill sjön Aspen.
  • Områdets förskola med upp till fyra avdelningar omges av kreativa lekytor som gränsar till naturen.
  • Miljöerna mellan husen är tänkta att bjuda in boende och besökande och stimulera till möten och aktivitet.
  • Stråken mellan byggnaderna prioriterar framkomlighet för gående och cyklister, vilket uppmuntrar till en hållbar livsstil.

Dynamisk stadsdel tar Lerum in i framtiden

Aspen Strand ska bli en helt ny stadsdel intill sjön Aspen i Lerum. Kommunen har stora ambitioner för bostadsområdet, som ska stärka Lerum som ett föredöme inom hållbar utveckling och bidra till arbetet för att bli Sveriges ledande miljökommun 2025.

”En dynamisk och hållbar stadsdel som tar Lerum in i framtiden” är visionen för Aspen Strand som ska bli en tillgång för dem som flyttar in, för kringboende och allmänhet. Bland annat planeras området bli en inbjudande mötesplats med bevarad naturmark och nya gångstråk intill sjön, som görs mer tillgänglig än tidigare.

Projektet utvecklas i ett konsortium av Skanska, HSB, Wallenstam och Lerums kommun. De cirka 550 bostads- och hyresrätterna som planeras blir ett värdefullt tillskott i Lerum, som främst består av småhus men där många önskar sig en lägenhet. Intresset för bostäderna är stort, tusentals eventuella köpare har anmält sitt intresse hos Skanska och de andra byggaktörerna.

Idylliskt läge med direkt anslutning till Aspedalen

Det nya bostadsområdet Aspen Strand ska byggas i direkt anslutning till pendeltågsstationen Aspedalen, en kilometer från Lerum centrum. Läget är idylliskt mellan en badstrand och en camping, med ett stycke naturmark närmast sjön. I dag upptas platsen av en reningsverkstomt, tennisplaner och ett verksamhetsområde. Ett viktigt fokus har varit att ta vara på platsens potential att bli en tillgång för många: boende, kringboende och allmänhet.

- Aspen Strand ska bli en brygga mellan naturen och det urbana samhället. Vi kommer att satsa på ny teknik och energieffektivisering och ta stor hänsyn till den gemensamma naturen och miljön. Dessutom blir sjön Aspen mer tillgänglig för alla invånare i kommunen i samband med att det nya bostadsområdet etableras, säger Sophie Edenfelt, projektutvecklare på Skanska Sverige.

De cirka 18 flerbostadshusen med 4-6 våningar ska innehålla runt 550 lägenheter, både hyres- och bostadsrätter. Byggnaderna vinklas så att så många bostäder som möjligt får stort ljusinsläpp och utsikt över sjön Aspen. Området kommer att innehålla en förskola och ett parkeringshus som dessutom kan rymma lokaler för handel eller service samt fungerar som bullerskydd mellan bostäderna och E20.

Aspen Strand blir del av forskningsprojektet Hållbara Attraktiva Stationssamhällen som ska minska miljöpåverkan från resor och transporter. Exempelvis kommer projektet att utforska lösningar för resurseffektiv parkering och testa en innovativ plattform för mobilitetstjänster.

Medborgardialog i centrum

Dialog är en central hållbarhetsaspekt i utformningen av Aspen Strand. Avsikten är att ge kommuninvånarna inflytande och självbestämmande och dessutom ta tillvara kunskapen från kringboende, allmänhet, föreningar och verksamheter i närheten. Resultatet blir ett bättre område som uppfyller de behov och önskemål som finns i Lerum.

Ända från projektets början har byggherrarna och kommunen tillsammans fångat upp frågor som behöver besvaras och samlat in synpunkter och idéer som påverkar utformningen av platsen. För att Lerumsborna ska känna trygghet i att det nya området innebär en positiv förändring, kommuniceras planerna så snart det är möjligt på öppna informationsträffar och Aspen Strands hemsida.

Dialogen är en stor tillgång i utvecklingen av Aspen Strand säger Skanskas projektutvecklare Sophie Edenfelt.

Att föra dialog inom olika ämnen skapar ett väldigt värde som vi kan ta med oss hela vägen, i stort som i smått. De synpunkter och förslag som kommer in sammanställs och därifrån kan vi förverkliga många bra idéer.

Konkret innehåller dialogsatsningen bland annat öppna möten där byggherrar och kommun informerar om planerna och lyssnar på synpunkter, riktade träffar där ungdomar berättar om sina önskemål för politiker, en idétävling och digitala dialogverktyg. Under projektets utveckling blir dialogerna allt mer specifika och inbjuder till att diskutera exempelvis hur bostäder, förskola och utemiljö kan utformas. När bygget startar förflyttas fokus till att tydligt informera allmänheten om tidplaner, trafikstörningar med mera.

Intresset för att medverka har varit stort bland Lerumsborna, med fulla hus och extrainsatta träffar. Lerumsbon Eva Strömblad tackade ja till inbjudan att se de första visionsbilderna över området:

- Det är jättebra att vi får se hur det kan se ut. Företagsrepresentanterna var väldigt informativa och pratade om hur de har tänkt trots att det inte är helt klart ännu. Att vi besökare fortfarande kan komma med synpunkter tycker jag är jättebra, säger hon.

Läs mer om hur Skanska jobbar med dialogarbete på skanska.se/dialog 

Främja hållbar livsstil

I Aspen Strand ska det vara lätt att leva hållbart. Det blir enkelt att källsortera med fastighetsnära och innovativ återvinning där man automatiskt kan avläsa kärl så att de töms efter behov.

Vi vill underlätta att dela och samutnyttja. Lokaler i bostadsområdet möjliggör exempelvis återbruk, verktygspool och lånebibliotek. Bil- och elcykel eller till och med lastcykelpool ingår också i planerna.

Det ska vara smidigt att resa hållbart. Området ligger precis intill en pendeltågstation och avståndet från bostäderna till kollektivtrafiken är tänkt att inte vara längre än till bilparkeringen. Gående och cyklister prioriteras i området med säkra och effektiva stråk som anknyts till de gång- och cykelvägar som redan finns i omgivningen.

Hållbart byggande

Byggnaderna miljöcertifieras enligt Svanen eller likvärdig märkning. Planen är att bygga Aspen Strand med cement och betong med minskad klimatbelastning, samt återanvända eller återvinna minst 70% av byggavfallet.

Fastigheterna förses med teknik och system som ger hållbar energi och låg förbrukning, exempelvis individuell mätning av varmvatten och biobaserad energi från fjärrvärmenätet som värmer bostäder och vatten. Flertalet parkeringsplatser får elbilsladdning och en stor del av takytorna förbereds för solenergi eller gröna tak.

Stärka naturvärden

Ambitionen är att det nya området gör sjölivet i och intill Aspen mera tillgängligt för alla kommunens invånare. Naturen närmast sjön bevaras och öppnas upp för rekreation, både för boende i området och besökare. En pedagogisk naturstig planeras mellan bostadsområdet och sjön, med sittplatser och utsiktspunkter längs vägen och skyltning om den omgivande miljön för att öka kunskapen om och hänsynen till naturen.

Den bäck med omgivande vegetation som går genom området vill vi hålla fri från bebyggelse. Öppna dagvattenlösningar fördröjer att vattnet belastar kommunens uppsamlingssystem och förebygger översvämningar. Vattnet kan samlas upp av regnträdgårdar mellan husen och bidra till en grönare gård. Medvetna växtval, bikupor och fågelholkar planeras för att öka den biologiska mångfalden i området.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading