c

Nationalmuseum, Stockholm

 • Ljuset släpps åter in i byggnaden genom att ljusgården och de tidigare förbyggda fönstren öppnats upp.
 • Ljusgårdens vackra glastak på nyrenoverade Nationalmuseum ger ett fint ljusspel ner i lokalen. Här skymtas även del av hisschaktet med en yta av flätad mässing.
 • Ett antal speciallösningar har krävts för byggnadens kulturhistoriska värde ska bibehållas och uppfylla alla krav på modern teknik. Färgerna i takens valv är försiktigt återställda som de en gång sett ut.
 • I takets vackra stuckatur sitter ventilation, sprinkler och rökavkänning.
 • Ljusgården på Nationalmuseum under renovering.
 • Trappräckena på Nationalmuseum har kompletterats med extra metallstag i mellanrummen för extra säkerhet.
 • Alla utrymmen är omsorgsfullt renoverade på detaljnivå på Nationalmuseum.
 • Salarna är ommålade i olika spännande väggfärger.
 • Ingen detalj lämnas åt slumpen under renoveringen på Nationalmuseum.
 • Nu släpps ljuset åter in i Nationalmuseum.               Foto: Urban Jörén
 • Golvet i källarplanet sänks så vi kan skapa nya publika ytor. Foto: Urban Jörén
 • Vi täcker in de delar som måste skyddas. Foto: Urban Jörén
 • Tolv meter av Annexet revs för att ge plats åt inlastningshuset. Foto: Urban Jörén
 • Vi lyfter bort golven, lägger nya kanalsystem och lägger tillbaka golven igen. Foto: Urban Jörén

Nationalmuseum i originalskrud

Skanska fick det ärofyllda uppdraget att renovera och bygga om Nationalmuseum i Stockholm. Under 2018 slog Nationalmuseum upp portarna igen och allmänheten kunde åter njuta av Nordeuropas största konstskatt.

Projektet är en generalentreprenad i samverkan med Statens fastighetsverk. Renoveringen av huvudbyggnaden omfattade bland annat nya publika ytor, höjning av golvet i ljusgårdarna, sänkning av golvet i källarplanet, nya fönster, installation av hissar samt byte av samtliga tekniska installationer. Vi har även förbättrat museiparken och byggt ett inlastningshus.

Konsten går mot ljusare tider

Detta var den första riktigt stora renoveringen sedan museet invigdes 1866. Under 1900-talet har ett antal förändringar gjorts men vid återinvigningen möttes besökarna av ett Nationalmuseum som på många sätt har återställts till sitt ursprungliga utseende.

Bland annat byggdes museet på 60-talet ut med Annexet för att få plats med konservatorsateljéer. Den ena ljusgården byggdes om och många fönster bommades igen för att skydda konsten. Nu släpps ljuset åter in i byggnaden genom att ljusgården och de förbyggda fönster öppnas upp, vilket ger besökaren en bättre upplevelse. De nya fönstren skyddar konsten och vi sparar mycket energi.

Nu klarar museet även den internationella standard som gäller vid utlåning av konst. Kraven handlar om klimat, brandskydd, säkerhet, tillgänglighet, miljö och logistik. Dessutom har de publika ytorna utökats. Stora förbättringar har alltså skett för både konst och besökare. Ett antal speciallösningar krävdes för att bibehålla byggnadens kulturhistoriska värde och uppfylla alla krav på modern teknik. Vi har gått varsamt fram genom hela byggprocessen för att skydda byggnaden, freskmålningar av Carl Larsson och andra ovärderliga hantverk.

Varsam byggprocess

I augusti 2014 påbörjade vi arbetet. Vi täckte in de delar som behövde skyddas och gjorde andra förberedande arbeten. Det var viktigt att vi skyddade den kulturhistoriska byggnaden mot vatten, vibrationer, damm, sättningar och annat under byggprocessen. Därefter följde markarbeten och grundläggning för det nya inlastningshuset.

– Eftersom Saltsjön ligger precis bredvid, spontade vi och schaktade sedan tills vi kom ner till grundvattnet. Därefter fick vi sänka grundvattnet innanför sponten för att inte schakta blöta massor. I samband med detta arbete sågade vi bort tolv meter av Annexet för att få plats med inlastningshuset. Det säger Pontus Lindeberg, projektingenjör på Region Hus Stockholm Syd.

Betongkonstruktionen i en av ljusgårdarna har rivits för att återställa den till ursprungligt skick och släppa in ljuset igen. De igenbommade fönstren i huvudbyggnaden öppnades upp och ersattes med modernare versioner.

Bättre klimat för konst och besökare

Dagens krav på museiklimat är höga. Konstverken ska bevaras med hjälp av rätt luftfuktighet och temperatur. Dessa värden hanteras med hjälp av ett system som klarar variationer beroende på väderlek och antal besökare. Vi bytt ut samtliga installationer i huset och utökat klimatskyddet väsentligt utan att dessa åtgärder syns.

Riksantikvarieämbetet ställde höga krav på utförandet vilket påverkade oss avseende metodval, ekonomi och tid. Under projekteringen har flera speciallösningar skapats som döljer tekniken på smarta sätt.

Det nya och moderna klimatsystemet kan känna av luftfuktighet och temperatur i rummen och bibehålla rätt nivåer. Skanska levererade hela lösningen. Fredrik Johansson, projektchef, berättar om utmaningen med att installera klimatsystemet: 

– Vi fick inte ändra rummens utformning och schaktstorlekarna var väldigt begränsade. Det var inte lätt att gömma så många och utrymmeskrävande installationer. Vi återanvände alla vertikala schakt. Dessutom lade vi nya kanalsystem i golven. Det innebar att vi lyfte bort golven, lade kanalerna och lyfte tillbaka golven igen. 

Luften förs in i rummen genom specialtillverkade takrosetter i de vackra kupoltaken. Dessa takrosetter fungerar även som sprinklers. På så sätt döljs två praktiska funktioner i en vacker detalj. Genom denna och andra smarta lösningar får Nationalmuseum ett klimat som är bra för både konst och besökare.

Källaren grävdes ur

Golven i ljusgårdarna höjdes, vilket förbättrade tillgängligheten på entréplanet. Samtidigt sänktes golvet i källarplanet där det tidigare inte har varit ståhöjd. Här skapade vi nya publika ytor för toaletter, garderober, barnvagnsparkering och matsäcksrum. Vi byggde även flera nya fläkt- och teknikrum samt ett storkök på detta våningsplan.

Eftersom hela huset står på berg innebar arbetet en bergs- och jordschakt under huset. Vi sprängde väldigt försiktigt för att inte orsaka sättningar.

Stolthet i arbetet

Nationalmuseum är ett annorlunda projekt på många sätt.

– Det är bara en gång i livet man får vara med och bygga om en fastighet av den här kalibern. Engagemanget var stort i projektgruppen och det fanns en stor respekt för huset. Till vår hjälp hade vi även en antikvariskt sakkunnig. Omtanken om huset innebar att vi jobbade ännu mer intensivt än vanligt med att arbetsbereda alla moment, berättar Fredrik Johansson. 

Ett miljövänligt och grönt museum

Tillsammans med Statens fastighetsverk arbetade vi för att skapa ett miljövänligt och grönt museum. Nationalmuseum energieffektiviserades i samband med ombyggnaden och Statens fastighetsverk beslutade att certifiera byggnaden enligt det europeiska certifieringssystemet Green Building. Det innebar krav på att byggnadens energianvändning sänktes med minst 25 procent.

Byggnadens kylbehov tillgodoses via lokalproducerad sjökyla. Valda energieffektiva tekniska installationerna och de nya fönstren bidrar till sänkt energianvändning.

Renoveringen av Nationalmuseum följde även kraven för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver så långt det var möjligt. Denna miljöklassning omfattar områdena energi, innemiljö och material. Miljöbyggnad är i dagsläget inte anpassat för certifiering av äldre kulturhistoriska byggnader.

Vid rivningsarbetena kommer hälsofarliga ämnen fram som användes förr i tiden. Vi sanerade alla delar som vi kom åt, dokumenterade de material vi byggde in och kontrollerade så att farliga ämnen inte byggdes in. 

Projektet i siffror

 • 5 300 kubikmeter installationer får plats, vilket motsvarar 52 stadsbussar.
 • 2 300 kvadratmeter ökade de publika ytorna med, nästan lika mycket som 12 tennisbanor.
 • 300 fönster renoverades. Vissa innerfönster väger 800 kg.
 • 22 tjänstemän arbetade med projektet. Som mest fanns cirka 200 yrkesarbetare på plats.
 • 1,75 meter – så mycket sänktes golven i ljusgårdarna. 

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading