c

Kamerabevakning

Skanska använder kamerabevakning på vissa platser i syfte att förhindra, förebygga samt upptäcka att obehöriga personer gör sig skyldiga till brott.

Vi arbetar för att skapa trygghet för personal, besökande och att skydda värdefulla tillgångar vilket bedöms överväga det integritetsintrång övervakningen innebär.

Mer detaljer om vår kamerabevkaning, kontaktuppgifter samt hantering av personuppgifter finn i informationen nedan.

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Skanska ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Senast uppdaterad: 2021-10-08