c

Projekt Ä-Mia: Trafikverkets och Skanskas klimatstrategi i praktiken

Datum och tid: 2021-10-07 12:30 - 13:00
Plats: Online via Teams

Ledare inom projektet från Skanska och Trafikverket samtalar kring gemensamma ambitioner, strategier och praktiska insatser för största möjliga klimatnytta. Projekt Ä-Mia innehåller bland annat 24 km dubbelspårsbygge på södra stambanan, mellan Ängelholm och Maria station med 23 broar och ombyggnad av fyra järnvägsstationer. Projektet innebär att kapaciteten mellan Göteborg och Malmö ökas, med klimatförbättringar på köpet. Läs mer om projektet här: www.trafikverket.se/angelholm-maria

Namn föreläsare: Trafikverket och Skanska

Målgrupp webinar: Skanska och Trafikverket
Språk på föreläsningen: Svenska

Teams länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE5Yzk4MWMtNGIwMC00Y2E2LWFkY2UtNmZhODNlNjA3ZGNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2233dab507-5210-4075-805b-f2717d8cfa74%22%2c%22Oid%22%3a%225643a23b-6d8a-460c-9d37-efefee15c923%22%7d

Senast uppdaterad: 2021-09-07