c

S:t Larsbron

  • S:t Larsbron
  • S
  • S:t Larsbron

Linköping fick Sveriges första flerspannsbro

Skanska har designat, konstruerat och byggt den nya S:t Larsbron som ligger i centrala Linköping. Bron är Sveriges första flerspannsbro med integrerade landfästen; den har med andra ord två landfästen och två mellanstöd.

Den gamla bron hade cirka 70 år på nacken och var i mycket dåligt skick. När det var dags att riva och uppföra en ny bro så gick uppdraget till oss på Skanska.

Redan i anbudsstadiet presenterade vi ett nytt utförande och alternativa konstruktioner som resulterade i en bättre resurshushållning och lägre miljöpåverkan, exempelvis:

• Material- och transportbesparingar. Landfästena utformades på ett sätt som möjliggjorde en högre grundläggning. Därmed minskades behovet av schaktning och fyllningsmassor rejält. Det resulterade i sin tur i färre antal fjärrtransporter och lokala transporter (CO2-utsläppen minskade med minst 50 ton på lokala transporter).

• Ekonomiska besparingar för kommunen. Brokonstruktionen kostade visserligen mer än den ursprungliga men eftersom det krävdes mindre material och vi kunde återanvända en hel del material från den gamla bron så sparade kommunen cirka 400 000 kronor.

• Tinnerbäcken behövde inte ledas om. Från början var det tänkt att bäcken skulle ledas om via ett betongtråg. När vi undvek ingrepp i vattendraget så slapp miljön även grumling och andra störningar.

I anslutning till bron skapade vi även en liten park där vi bland annat tog vara på transportleden som användes under byggtiden. Leden omvandlades till en grusad serpentinstig som nu slingrar ner i Mahoniadalen.

Eftersom S:t Larsbron ligger i centrala Linköping är den viktig i många människors vardag. Ungefär 10 000 fordon passerar varje dag över bron samt många gångare och cyklister. Bron är även viktig för lokaltrafiken.

Vi började riva S:t Larsbron 2006 och ungefär ett år senare, 2007, stod den nya bron klar.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects