c

Förbifart Stockholm

Vårt uppdrag

Trafikverket har gett oss på Skanska i uppdrag att skapa den södra infarten till Förbifart Stockholm. FS105 är det största av delprojekten i Kungens Kurva och utförs som en totalentreprenad.

Projektet innebär stora förändringar i området. De sex tidigare körfälten blir fjorton som leder trafiken i olika riktningar; det går att köra av mot Heron City och Skärholmen, fortsätta in mot Stockholms innerstad eller välja nedfarten till Förbifart Stockholm. Vi påbörjade arbetena 2015 och kommer att vara klara 2021.

I vårt uppdrag ingår att vi bygger den nya trafikplatsen Lindvreten samt bygger om och breddar befintlig motorväg. Vi bygger tråg och betongtunnel, en frånluftsstation och anslutande anläggningar som dagvattenhantering, teknikbyggnader, bullerskärmar med mera.

Projektet är indelat i tre huvuddelar: 

  • Huvuddel 1 –Trafikplats Lindvreten Norra ska stå klar 15 maj 2019.
  • Huvuddel 2 – Tråget och tunneln samt resterande anläggningsdelar ska stå färdiga den 30 september 2021.
  • Huvuddel 3 – Kompletteringar efter förbifartens öppning sker 2026.

Tät trafik förbi arbetsplatsen

Detta är Sveriges mest trafikerade väg och trafikexponeringen innebär givetvis en utmaning. Vi flyttar trafiken flera gånger under projektets gång och har hela tiden bilar, lastbilar och bussar inpå oss. Säkerheten är alltid högsta prioritet och vi har uppfört barriärelementen mot trafiken. Positiva effekter är att de ger ökad trygghet, minskat buller och föroreningar från vägen, bättre arbetsro och snabbare framdrift.

Arbetet började med att bygga nya filer för E20 in mot city. Dessa filer går på båda sidor utanför den befintliga vägen. I november 2017 öppnades nya E20 för allmänheten. Detta delmoment är en förutsättning för att vi ska kunna göra huvuddelen av jobbet, vilket är tråget och tunneln som bildar infarten till förbifarten.

Cirkelformad trafikplats

Trafikplatsen Lindvreten ska öppnas för allmänheten i maj 2019 men används av oss under projektet. Vi har byggt klart det mesta av trafikplatsen i form av två hästskoformade bågar som ger oss access ner till arbetsplatsen mellan E20:s körbanor.

Senare bygger vi ihop hästskorna till en cirkelformad trafikplats och bygger även två broar i norrgående riktning. De två södra ramperna är redan klara så vi kan använda dem under byggprocessen. Trafikplatsen blir cirka 100 meter i diameter och fungerar som på- och avfart till Heron City.

Anslutning till förbifarten

I området innanför nya E20 gräver vi bort den gamla vägen. Vi schaktar oss ner 20 meter för att kunna bygga ett 350 meter långt betongtråg och 20 meter långa bergtunnlar. Dessa ansluter till nästa entreprenad och därefter hela vidare hela vägen bort till Häggvik.

Dålig kvalitet på berget

Bergets kvalitet är dålig och våra geotekniker har därför gjort beräkningar för att vi ska kunna arbeta på ett säkert sätt och skapa en hållbar anslutning till förbifarten. Vi spränger bort berg och säkrar instabilt berg med bultning.

Grundvattnet måste hållas på en viss nivå eftersom den annars kan äventyra stabiliteten för kringliggande mark och byggnader. Därför har vi höga krav på att våra konstruktioner håller tätt. Inga skarvar, fogar eller anslutningar i betongtråget och tunneln får läcka.

Högspänningsledningar kräver precision

Genom hela projektet går en högspänningsledningen som försörjer stora delar av Stockholm och Södertälje med ström. De höga masterna ligger precis intill vår vägbyggnation vilket innebär begränsningar. Våra kranar och andra höga maskiner får givetvis inte trassla in sig i ledningarna. Vi måste även säkerställa stabiliteten; det innebär att vi gör omfattande bergförstärkningar så inga sättningar sker som påverkar högspänningsledningarna.

Frånluftsstation, teknikbyggnader och dagvatten

I vår entreprenad ingår en ventilationsanläggning för tunnlarna. På tunnelns tak bygger vi en frånluftsstation som är 130 meter lång. Den kläs med växter och ser ut som en bullervall mellan körbanorna. Vi på Skanska bygger själva huskroppen medan installationen av fläktar ingår i en sidoentreprenad.

Byggnation av anslutande anläggningar som teknikbyggnader och bullerskärmar sker parallellt med övrigt arbete. Dagvattenhantering ingår också; vi tar hand om ytvattnet som regnar ner på vägarna och bygger magasin som renar vattnet från sediment.

Hela Förbifart Stockholm i 3D

Vi på Skanska är vana vid att använda BIM, Building Information Management, som verktyg för planering och visualisering av byggprocessen. I Förbifart Stockholm får vi använda och utveckla dessa kunskaper eftersom hela upphandlingen skedde i BIM. Hela den digitala samordningsmodellen består av hundratals olika modeller som släcks och tänds i olika lager. Det ställer högre krav på projektörerna och tar lite längre tid i början men är samtidigt framtidens arbetssätt.

Mindre arbeten i samband med invigningen

Vi är klara med alla stora arbeten år 2021. Då har vi anslutit vår bergtunnel till nästa entreprenörs tunnel.

Fram till 2026 utför andra entreprenörer installationer inne i tunnlarna. I samband med öppningen av förbifarten ska vi utföra mindre arbeten. Det handlar om flytt av bommar och trafikmärken, asfaltbeläggning och linjemålning.

Projektet i siffror

  • 75 000 kubikmeter betong = 30 olympiska simbassänger
  • 645 000 kubikmeter berg- och jordschakt = 258 olympiska simbassänger
  • 50 000 ton asfalt = 10 000 afrikanska elefanter
  • 9 000 ton armering = drygt 12 800 fullvuxna älgtjurar
  • 100 000 kvadratmeter form = 14 fotbollsplaner
  • 14 500 kvadratmeter spont = 74 tennisplaner
  • 6 000 meter betongpålar = 15 varv runt en friidrottsbana

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects