c

Södra Marieholmsbron

  • Södra Marieholmsbron tas i bruk omkring påsk 2016.
  • Södra Marieholmsbron blir en del av Marieholmsförbindelsen.
  • Totalt har vi använt ca 200 000 meter pålar.
  • Den nya bron byggs strax söder om den befintliga bron.
  • Stora delar av projekteringen, däribland lyftsvängbron sker i 3D.
  • Den nya sträckan blir cirka 1,5 kilometer.
  • Bron blir en så kallad lyftsvängbro och byggs över Göta älv.
  • Byggarbetsplatsen är certifierad enligt Skanskas miljömärkningssystem, Grön arbetsplats.

Ny bro ger ökad kapacitet

I Göteborg har Skanska fått i uppdrag att bygga Södra Marieholmsbron över Göta älv som en del av Marieholmsförbindelsen. När den nya bron står färdig kommer den komplettera den befintliga Marieholmsbron.

Den nuvarande bron är enkelspårig och idag måste allt gods passera över den för att komma till Göteborgs hamn, som är nordens största hamn. En störning skulle därmed kunna innebära en stor skada för industrin och hamnverksamheten.

Södra Marieholmsbron kommer öka robustheten och minska risken för eventuella avbrott i den ökande järnvägstrafiken. Den nya bron byggs strax söder om befintlig Marieholmsbro.

Utökad samverkan minskar riskerna

Den nya sträckan är ungefär 1,5 kilometer och sträcker sig mellan Kvillebangården i norr till Olskroken i söder. Parallellt med och i direkt anslutning till den nya järnvägsbron, bygger vi också en ny gång- och cykelbro. Över Göta älv byggs den nya bron som en så kallad lyftsvängbro.

Projektet är mycket spännande och vi har stött på många utmaningar. Bland annat så betraktas ofta projekt med rörliga broar som en stor risk när det kommer till tid, funktion och ekonomi för de involverade parterna. Trafikverket har därför valt att genomföra projektet i en utökad samverkan med oss vilket innebär att vi i ökad omfattning delar på eventuella risker och möjligheter.

Projektet utförs i joint venture med danska MT Højgaard. MT Højgaard har specialistkompetens inom stålbroar vilket är av stor betydelse inom projektet.

Två viktiga hållpunkter i projektet var när vi tvungna att genomföra två tågstopp. Ett i juli 2014 för att kunna ansluta bron mot den befintliga järnvägen i Olskroken samt ett i oktober 2014 då vi anlade ett förgreningselement till den befintliga bron i Marieholm.

Tas i bruk påsken 2016

Södra Marieholmsbron tas i bruk omkring påsk 2016. Den kommer då markant öka kapaciteten på järnvägen mot Göteborgs Hamn och industrierna på Hisingen.

Den öppningsbara bron utgörs av en lyftsvängbro jämförbar med dagens bro, med överbyggnad av stål och spannlängd på 36 plus 36 meter. Öppningsrörelsen innebär att bron lyfts och därefter svänger 90 grader så att fartygen kan passera på sidorna om mittpelaren.

Hitta referensprojekt

Antal projekt

Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects