c

Fem möjliga OPS-projekt i Sverige

Vi på Skanska har identifierat fem svenska projekt som är lämpliga att genomföra med hjälp av offentlig-privat samverkan, OPS.

Anledningarna till att dessa projekt är särskilt passande för OPS är:

 • De är tydligt avgränsade
  En viktig faktor då en aktör förväntas ta ett helhetsansvar för ett projekt som löper under lång tid, är att ansvaret kan avgränsas på ett tydligt sätt.
 • De är tillräckligt stora 
  Projekt måste vara tillräckligt stora för att det ska bli effektivt och lönsamt att genomföra dem med OPS.
 • De är komplexa
  Vid större komplexa projekt finns också bättre utrymme för den privata aktören att komma in tidigt i projektet och använda all erfarenhet och kompetens som företaget besitter. På så sätt utvecklas nya innovativa lösningar och projektet blir mer effektivt genomfört. Komplexa projekt medför stora risker som de privata kan vara bättre på att hantera. Det är viktigt att den aktör som bäst kan hantera risken tar den.
 • De kan stå på egna ben
  Projekten kan till stor del finansieras med brukaravgifter och behöver inte ta upp låneutrymmet i statens budget.

Här berättar vi kortfattat om de fem projekten och varför de är lämpliga för OPS. Kontakta oss gärna för att höra mer.

Ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Sedan Öresundsbron öppnade 2000, har befolkningen i regionen ökat med en fullsatt buss varje dag. Öresundsbron närmar sig nu maxkapacitet och trafiken förväntas öka, speciellt i samband med öppnandet av den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält 2022.

Skanska har tagit fram ett förslag på en ny förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Med en ny bro skulle Öresundsbron avlastas samtidigt som det skulle underlätta för fortsatt tillväxt i regionen:

 • Det skulle gå att resa snabbare i regionen, vilket underlättar möjligheten att bo på ena sidan sundet och jobba på den andra sidan.
 • Det blir intressantare för näringslivet och internationella verksamheter att etablera sig i regionen, vilket gynnar tillväxten och ger en starkare region.
 • Godstrafiken flyttas från lastbil till tåg, vilket ger miljövinster genom minskade utsläpp.

Projektet omfattar:

 • En tunnel för persontåg mellan Helsingborgs och Helsingörs centrum.
 • En tunnel för vägtrafik där vägen ansluter till Helsingörmotorvägen i Danmark och till E4 och E6 på den svenska sidan.
 • En tunnel för godståg så att godstrafiken kan flyttas över från lastbil till tåg.

Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör skulle kunna finansieras genom en svensk modell av OPS, i kombination med statlig medfinansiering och brukaravgifter. På så sätt behöver bron inte konkurrera om statliga medel. Detta finansiella upplägg skulle leda till att bron bär sina egna kostnader och samtidigt genererar ett överskott tillbaka till regionen.

Läs mer på Helsingborgs stads webbplats

Östlig förbindelse

Östlig förbindelse är en trafiktunnel som binder samman södra och norra Stockholm. Genom att leda trafiken runt Stockholm, skulle innerstaden avlastas från biltrafik. Analyser visar att en sådan väg är till nytta för stora delar av Stockholmsregionen med avlastning på Essingeleden, på Södra länken och på broarna i Stockholms innerstad med sammanlagt omkring 10-15 procent.

Dessutom skulle Östlig förbindelse underlätta för cyklister och gångtrafikanter. När bilarna leds bort, kan cykelvägar få större utrymme och innerstaden få bättre luftkvalitet genom minskade utsläpp.

Projektet innefattar en ny väg med tre körfält i vardera riktningen som ska gå i en 8,5 km lång tunnel. Utöver detta föreslås:

 • Anslutningar till Norra länken och Södra länken.
 • En trafikplats för anslutning till Värmdöleden, en vid Ropsten och en vid Lindarängsvägen i södergående riktning.

Projektet kan finansieras med en kombination av en svensk modell av OPS och brukaravgifter. Genom brukaravgifter skulle projektet kunna bli självfinansierat och leverera ett årligt överskott till det offentliga på över 300-400 miljoner kronor per år. Pengar som kan användas till nyinvesteringar i området.

Läs mer om Östlig förbindelse på Trafikverkets webbplats

Ny tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn

En tunnelbanelinje (metro) mellan Malmö och Köpenhamn, med förgreningar i Malmö och koppling till den danska metron, ökar integrationen mellan regionens största städer. Höghastighetstågen får en egen förbindelse över sundet, liksom cyklisterna i form av en supercykelväg ovanpå på den redan existerande Öresundsbron.

Fyrspår mellan Stockholm och Uppsala

Sverige växer och det behövs bostäder. Stockholm-Uppsalaregionen har visat på möjligheten att bygga 100 000 bostäder, en sjundedel av Sveriges bostadsbehov, i stråket mellan Arlanda-Märsta och Uppsala. Detta möjliggör bostadsinvesteringar på hela 350 miljarder kronor.

För att kunna bygga bostäderna, krävs två nya järnvägsspår. Med utökad spårkapacitet blir järnvägen pulsådern i ett hållbart samhällsbygge i en region med extrem bostadsbrist.

Med fyrspår längs hela järnvägssträckan Uppsala – Stockholm, skulle snabbgående tåg gå på det ena spårparet och de långsammare pendeltågen på det andra. Detta mer än fördubblar kapaciteten. Nya spår innebär även en välkommen förnyelse av anläggning och teknik, vilket kraftigt kan minska störningarna. Samtidigt uppstår också reservkapacitet och omkörningsmöjlighet.

Läs mer på Stockholms Handelskammare

Skurubron

Det finns ett stort behov av en ny bro över Skurusundet. Trafikverket säger följande om projektet:

"Vi bygger en ny bro över Skurusundet med tre körfält i vardera riktningen, varav ett kommer att användas för kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik kommer inte att tillåtas, utan en av de befintliga broarna byggs om för att hantera den trafiken. Trafikverket arrangerade en tävling för att få fram ett bra förslag på en ny Skurubro. Uppdraget var att ta fram ett förslag på en bro av hög konstnärlig och arkitektonisk kvalitet."

Skanska föreslår att bron byggs med hjälp av en svensk OPS-modell i kombination med brukaravgifter. På så sätt skulle bron kunna byggas utan att konkurrera om befintligt budgetutrymme.

Läs mer på Trafikverkets webbplats

Senast uppdaterad: 2017-03-20