c

Frågor och svar OPS

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om OPS, offentlig-privat samverkan.

Lånar staten alltid billigare?

OPS är inte en modell för billig finansiering, utan en samarbetsform för effektivt genomförande av samhällsnyttiga projekt. Den externa finansieringen är nyckeln till de värden i form av kvalitet, leverans i tid och inom budgetramarna som följer med OPS-lösningar. Och det finns inget som hindrar att det offentliga är medfinansiär i OPS-projekt.

Varför behövs privata pengar?

Den externa finansieringen är en viktig parameter som skiljer OPS från andra upphandlingsformer. Många ser potential i OPS-modellen men förstår inte varför det privata kapitalet behövs. Det privata kapitalet har en roll utöver att enbart finansiera projektet. Det fungerar som en garanti eller en försäkring för att kunden ska få en totalleverans av det projekt man upphandlat.

Det egna kapitalet som entreprenören (exempelvis Skanska) går in med i ett OPS-projekt, står i allmänhet för cirka tio procent av det totala finansieringsbehovet. Detta kapital kan ses som en försäkring för kunden. Om något går fel i projektet, finns likviditet som kan användas för att få projektet på rätt spår. Den privata finansieringen utgör en garanti för kunden och skattebetalarna att hela projektet genomförs som utlovat. Det gäller byggnation, drift och underhåll över cirka 25-30 år.

Det finns även möjligheter för offentliga beställare att ersätta delar av bankfinansieringen. På så sätt kombineras offentlig sektors kreditvärdighet med OPS-modellens alla positiva egenskaper. Men om det privata kapitalet minskar, blir konsekvensen att riskåtagandet minskar för den privata aktören medan det ökar för den offentliga. Huruvida denna försäkring är värd högre finansieringskostnad måste ses mot andra mervärden som kunden får genom att genomföra projektet som OPS.

Kan vi inte få allt detta utan finansiering?

Nej, den externa finansieringen är en förutsättning för fördelarna med OPS: leverans i tid, till fast pris och till rätt kvalitet.

Är OPS en krånglig modell?

OPS innebär ett mer omfattande anbudsarbete än andra upphandlingsformer men ger också en större förutsägbarhet. OPS innebär att man köper en funktion snarare än en produktion. Detta är på många sätt enklare för beställaren.

Leder OPS till privatisering?

Nej, OPS leder inte till privatisering. OPS bygger på att det offentliga kvarstår som ägare. OPS innebär att vi utöver produktion svarar för drift och underhåll under avtalsperioden. När avtalstiden är slut, övertar ägaren ansvaret för dessa funktioner.

Binder vi offentliga pengar under lång tid?

OPS synliggör kostnader som utelämnas i andra modeller. Det ger trygghet och förutsägbarhet.

Kan vi ställa rätt krav från början?

OPS innebär ett mer omfattande anbudsarbete än andra upphandlingsformer men ger också en större förutsägbarhet. OPS innebär att man köper en funktion snarare än en produktion. Detta är på många sätt enklare för beställaren.

Är OPS ett kostsamt sätt att upphandla?

OPS innebär ett större arbete initialt, men det innebär också att man genomlyser alla risker i projektet redan från början. Eftersom det är en mer omfattande upphandlingsform lämpar sig inte OPS för alla projekt.

Är OPS en lösning när offentliga medel saknas?

Nej, samma mängd offentliga medel behövs i OPS-projekt som i traditionella byggprojekt. Men en OPS-lösning kan underlätta ett tidigare genomförande genom att kostnaderna fördelas över tid.

Är OPS en bra lösning för staten och kommunen?

OPS är en mycket bra upphandlingsform i de projekt där det absolut inte får uppstå förseningar eller osäkerhet kring budgeten. OPS innebär leverans i tid och på budget.

Används OPS som ett sätt att dölja kostnader och skjuta dem på framtiden?

Tvärtom, OPS gör kostnaderna tydliga och förutsägbara. OPS leder också till att kostnaderna fördelas jämnt över projektets livscykel. Kostnaderna knyts till nyttjandet och den generation som är med och använder exempelvis en väg är med och betalar för den.

Vad menar vi med en svensk OPS-modell?

Vi på Skanska tycker att det är dags att tala om en svensk OPS-modell och bygger vidare på lärdomar från andra länder och tidigare genomförda projekt. Vi utvecklar en modell som är optimal för den svenska marknaden.

Utifrån vår erfarenhet tror vi att en sådan modell bör innehålla riktlinjer för vinstdelning mellan aktörer för att undvika övervinster, hög grad av medfinansiering från offentliga aktörer för att minska lånekostnader samt att svenskt pensionskapital kan vara med i finansieringen. På så sätt kan vi skapa en modell som säkerställer att projektet genomförs med så låg livscykelkostnad som möjligt men innehåller de viktiga incitament som ger kunden en försäkring om att projektet levereras på tid, inom budgetramen och med hög kvalitet.

Senast uppdaterad: 2017-03-20