c

Samråd inför ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheterna Ramnås 2:1 m fl i Marks kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) Skanska Industrial Solutions AB (nedan kallat Skanska) undersöker möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten på fastigheterna Ramnås 2:1 med flera i Marks kommun.

Avgränsningssamrådet för planerad fortsatt och utökad verksamhet på fastigheten Ramnås 2:1 m fl i Marks kommun är genomfört.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m m, på fastigheterna Ramnås 2:1 med flera i Marks kommun. I syfte att möta samhällets framtida behov av krossade bergmaterialprodukter och även öka nyttjandet av återvunnet material lämpligt för bygg- och anläggningsändamål undersöker Skanska möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten vid Skene, genom att ansöka om nytt tillstånd.

Planerad verksamhet avses omfatta brytning och vidareförädling av totalt 17 miljoner ton berg. Ett årligt maximalt uttag planeras om 750 000 ton. En utökning av verksamhets- och brytningsområdet planeras. Ansökan omfattar även deponi av icke farligt avfall i form av jord/schaktmassor (inert deponi) med en möjlig maximal årlig deponering om 100 000 ton, samt återvinning av årligen 260 000 ton schaktmassor/berg, asfalt och betong mm. Verksamheten omfattar även bortledning av grundvatten. I samband med sprängning hanteras sprängämnen i både den pågående och den planerade fortsatta verksamheten. Verksamheten bedöms fortsatt omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Samråd

Samråd för planerad verksamhet har pågått under hösten 2022 till februari 2023. Vid eventuella frågor om den fortsatta processen kontakta Contact.