c

Samråd inför ansökan om fortsatt och utökad täktverksamhet på fastigheterna Ramnås 2:1 m fl i Marks kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) Skanska Industrial Solutions AB (nedan kallat Skanska) undersöker möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten på fastigheterna Ramnås 2:1 m fl i Marks kommun

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m m, på fastigheterna Ramnås 2:1 m fl i Marks kommun. I syfte att möta samhällets framtida behov av krossade bergmaterialprodukter och även öka nyttjandet av återvunnet material lämpligt för bygg- och anläggningsändamål undersöker Skanska möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten vid Skene, genom att ansöka om nytt tillstånd.

Planerad verksamhet avses omfatta brytning och vidareförädling av totalt 17 miljoner ton berg. Ett årligt maximalt uttag planeras om 750 000 ton. En utökning av verksamhets- och brytningsområdet planeras. Ansökan omfattar även deponi av icke farligt avfall i form av jord/schaktmassor (inert deponi) med en möjlig maximal årlig deponering om 100 000 ton, samt återvinning av årligen 260 000 ton schaktmassor/berg, asfalt och betong mm. Verksamheten omfattar även bortledning av grundvatten. I samband med sprängning hanteras sprängämnen i både den pågående och den planerade fortsatta verksamheten. Verksamheten bedöms fortsatt omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Samrådsprocessen

En tillståndsprövning enligt miljöbalken omfattar flera moment och däribland samråd med berörda enskilda m fl enligt 6 kap miljöbalken. Skanska informerar här om planerna på ansökan om ett nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter mm.

Samrådet syftar bl.a. till att vi som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas däribland hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.

Då den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, i enlighet med 6§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) då verksamhetsområdet för täkten planeras överstiga 25 ha, ska en specifik miljöbedömning ska genomföras.

I enlighet med den 28 § 6 kap miljöbalken innebär den specifika miljöbedömningen att den som avser att bedriva verksamheten, i detta fall Skanska, samråder om hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas genom ett så kallat avgränsningssamråd. Då verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan i enlighet med miljöbedömningsförordningen genomför Skanska inget inledande undersökningssamråd.

Här kan du ladda ned samrådsunderlag

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder. 

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter
17 februari 2023

Kontaktperson

Katarina Wallinder

Mejl

Contact

Post

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Katarina Wallinder
405 18 Göteborg

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling.