c

Samråd för verksamheten på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun

Kompletterande avgränsningssamråd, enligt 6 kap miljöbalken, för planerad utökad täktverksamhet m.m. på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun

Bakgrund

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) bedriver idag täktverksamhet m.m. på fastigheten Billeberg 4:16. Skanska avser att söka nytt och utökat tillstånd för att fortsatt bedriva verksamhet inom fastigheten.

Skanska har med anledning av den planerade utökningen, genom avgränsningssamråd, samrått med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, tillsynsmyndigheten, andra berörda myndigheter, enskilt berörda och allmänheten. Samrådet inleddes hösten 2021 genom samråd med Länsstyrelsen och Miljö, Svenljunga kommun och fortsatte med samråd med närboende, allmänheten samt andra berörda myndigheter och organisationer främst under vintern 2021/2022.

Då det har gått drygt ett år sedan det huvudsakliga samrådet genomfördes och vissa justeringar i den framtida verksamheten planeras, så bjuder Skanska in till ett kompletterande samråd.

Planerad verksamhet

Tillståndsansökan avses kompletteras med ett ytterligare yrkande om en möjlighet till ett uttag 800 000 ton berg under två enstaka år under tillståndstiden. Normal förväntad produktion och i övrigt angiven maxproduktion förändras inte. I övrigt avses verksamheten bedrivas i huvudsak i enlighet med vad som presenterats under den tidigare samrådsprocessen. Ett uppdaterat samrådsunderlag har tagits fram som underlag för detta kompletterande samråd.

Här kan du ladda ned samrådsunderlag

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här:

Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder på telefon 010-449 00 72 eller e-post Contact.

Synpunkter lämnas skriftligen

Samtliga tidigare skriftligt inlämnade synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse som kommer att bifogas ansökan.

Har ni ytterligare synpunkter är ni välkomna att lämna dessa skriftligen, senast den 21 augusti 2023, via post, Skanska Industrial Solutions AB, att Katarina Wallinder, 405 18 Göteborg, eller via e-post; till Contact.

Inkomna synpunkter i detta kompletterande samråd kommer även de att redovisas i samrådsredogörelsen som kommer att bifogas ansökan.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgifter