c

Samråd för verksamheten på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808)

Skanska Industrial Solutions AB (nedan kallat Skanska) undersöker möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg och naturgrus m.m., på fastigheten Billeberg 4;16 i Svenljunga kommun. Tillståndet gäller till och med den 31 maj 2026. I syfte att möta samhällets framtida behov av krossade bergmaterialprodukter och även öka nyttjandet av återvunnet material lämpligt för bygg- och anläggningsändamål undersöker Skanska möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten vid Billeberg, Sexdrega, genom att ansöka om nytt tillstånd.

Verksamheten avses omfatta täkt av totalt cirka 12 miljoner ton berg i 30 år. Det framtida årsuttaget av berg förväntas omfatta 250 000 ton och max 400 000 ton. Detta kan jämföras med nuläget om ca 200 000 ton. En utökning av verksamhetsområdet planeras. Skanska avser även utöka möjligheten till återvinning av entreprenadberg och avfall för anläggningsändamål samt använda schaktmassor för anläggningsändamål i täkten.

I samband med sprängning hanteras sprängämnen i både den pågående och den planerade fortsatta verksamheten. Verksamheten bedöms fortsatt omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Den planerade verksamheten kan, enligt 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966), antas medföra betydande miljöpåverkan varför specifik miljöbedömning ska göras vilket inkluderar framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 35 § 6 kap miljöbalken, som underlag för ansökan.

Samrådsprocessen

Skanska informerar här om planerna på ansökan om ett nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter mm.

Samrådet syftar bl.a. till att vi som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas däribland hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter
31 januari 2022

Kontaktperson
Katarina Wallinder

Mejl
Contact

Post
Skanska Industrial Solutions AB
Att. Katarina Wallinder
Johan på Gårdas gata 5A
405 18 Göteborg

Behandling av personuppgifter
Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.
Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Katarina Wallinder.