c

Samråd för verksamheten på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun

Samråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) för verksamhet på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun är genomfört.

Bakgrund

Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) undersöker möjligheten att fortsätta och utöka täktverksamheten på fastigheten Billeberg 4:16 i Svenljunga kommun. Verksamheten är belägen sydost om Sexdrega och ca 10 km norr om Svenljunga centrum.

Befintligt tillstånd till bergtäkt m.m. enligt miljöbalken gäller till och med den 31 juli 2032, och innefattar förutom täkt, bl.a. uppställning och drift av mobilt kross- och sorteringsverk samt asfaltverk. För verksamheten finns ett antal villkor som reglerar verksamhetens påverkan på omgivningen.

Den planerade verksamhetens omfattning

Planerad verksamhet avses omfatta täkt av totalt cirka 12 miljoner ton berg i 30 år. Det framtida årsuttaget av berg förväntas omfatta 250 000 ton och max 400 000 ton. Detta kan jämföras med nuläget om ca 200 000 ton. En utökning av verksamhetsområdet planeras. Skanska avser även utöka möjligheten till återvinning av entreprenadberg och avfall för anläggningsändamål samt använda schaktmassor för anläggningsändamål i täkten. Verksamheten är klassad som en Sevesoverksamhet enligt den lägre kravnivån.

Den planerade verksamheten kan, enligt 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966), antas medföra betydande miljöpåverkan varför specifik miljöbedömning ska göras vilket inkluderar framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 35 § 6 kap miljöbalken, som underlag för ansökan.

Samråd för denna verksamhet har pågått under december 2021-januari 2022. Vid eventuella frågor om den fortsatta processen kontakta Contact.