c

Samråd för täktverksamhet vid Sunderbyns bergtäkt, Luleå kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken (1998:808) Skanska Industrial Solutions AB (nedan kallat Skanska) har för avsikt att ansöka om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheterna Sunderbyn 30:43 m.fl. i Luleå kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har i dagsläget tillstånd till täktverksamhet från miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Norrbottens län, dnr 551-10704-11. Tillståndet medger utvinning av totalt 4 000 000 ton berg, återvinning av 500 ton kalkslamsavfall (mesa) och 75 000 ton asfalt per år. Tillståndet innefattar också uppställning och drift av kross- och sorterverk samt asfaltverk. Det nuvarande tillståndet gäller till och med den 30 september 2032. I syfte att möta samhällets framtida behov av krossade bergmaterialprodukter och även öka nyttjandet av återvunnet material lämpligt för bygg- och anläggningsändamål kommer Skanska att ansökta om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Sunderbyns bergtäkt.

Verksamheten kommer omfatta täkt av totalt cirka 16,5 miljoner ton berg i 30 år. Det framtida årsuttaget av berg förväntas omfatta 500 000 ton och max 700 000 ton. Det planerade verksamhetsområdet omfattar ca 51 ha, varav brytningsområdet utgör ca 20 ha. Den fortsatta täktverksamheten kommer att ske dels genom fortsatt brytning i tidigare tillståndsgivet brytningsområde med den huvudsakliga utökningen åt nordöst. Skanska avser även att producera asfalt i mängder om ca 110 000 ton årligen. Skanska ansöker därutöver om att årligen få ta emot upp till 110 000 ton s.k. returasfalt för inblandning i den asfaltmassa som nyproduceras. Skanska ansöker även om att få ta emot, mellanlagra och återvinna totalt ca 1,3 miljoner m3 rena massor i form av jord- och schaktmassor för efterbehandling och anläggningsändamål inom verksamheten. Skanska ansöker också om att ta emot och återvinna upp till 500 ton kalkslamsavfall (mesa) per år. Avslutningsvis avser Skanska även att ta emot och förädla upp till 100 000 ton entreprenadberg per år.

I samband med sprängning hanteras sprängämnen i både den pågående och den planerade fortsatta verksamheten. Verksamheten bedöms fortsatt omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Den planerade verksamheten kan, enligt 6 § Miljöbedömningsförordningen (2017:966), antas medföra betydande miljöpåverkan varför specifik miljöbedömning ska göras vilket inkluderar framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning, enligt 35 § 6 kap miljöbalken, som underlag för ansökan.

Samrådsprocessen

Skanska informerar här om planerna på ansökan om ett nytt tillstånd för fortsatt och utökad verksamhet och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter mm.

Samrådet syftar bl.a. till att vi som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få kunskap om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra intressenter möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas däribland hur miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas.

Synpunkter lämnas skriftligen

Sista dag för att lämna synpunkter är 17 juni 2022

Kontaktperson

Oskar Karlsson

Mejl

Contact

Post

Skanska Industrial Solutions AB
Att. Oskar Karlsson
Kämpevägen 32
553 02 Jönköping

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Om ni inte har möjlighet att ladda ned samrådsunderlaget eller önskar ytterligare information kan ni kontakta Oskar Karlsson.