c

Samråd för fortsatt verksamhet vid Ångsta bergtäkt i Östersunds kommun

Uppdaterat avgränsningssamråd enligt miljöbalken för kommande ansökan om bergtäkt och återvinningsverksamhet på del av fastigheten Nordanberg 1:3 i Östersunds kommun.

Bergtäkt Ångsta Jämtlands län

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har för avsikt att fortsatt bedriva verksamheten vid Ångsta bergtäkt och söka fortsatt tillstånd enligt 9 kap miljöbalken på fastigheten Nordanberg 1:3 i Östersunds kommun. Nuvarande tillstånd till täktverksamhet har upphört att gälla.

Ansökan planeras omfatta uttag av totalt 1,7 miljoner ton berg under en tid om 30 år. Produktionen av bergmaterial beräknas under normalår uppgå till ca 55 000 ton, men kan under år med hög efterfrågan uppgå till maximalt 250 000 ton per år.

Utöver täktverksamhet planeras ansökan även omfatta nedanstående delverksamheter:

  • drift av mobilt asfaltverk (projektetablering enskilda år)
  • mottagning och bearbetning av returasfalt för återvinning
  • mottagning av jord- och schaktmassor för återvinning samt efterbehandling av utbrutna delar av bergtäkten

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Verksamheten bedöms komma att omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen varför samrådet även omfattar Seveso-verksamhet.

Samrådsprocessen

Skanska informerar i detta uppdaterade avgränsningssamråd om planerna på ansökan för den pågående täktverksamheten och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter m.m.

Samrådet syftar bl.a. till att Skanska ska lyfta fram och få information om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas, däribland avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Eftersom täktverksamheten omfattar uttag av mer än 25 000 ton och därmed antas medföra s.k. betydande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen, har inget föregående utredningssamråd utförts.

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här: Samrådsunderlag Ångsta 2023-10-30

Synpunkter lämnas skriftligen

Om Ni har frågor gällande den planerade ansökan kontakta Maria Elofsson, tfn: 010-448 91 28 eller e-post: Contact.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med ansökningshandlingarna. Samtliga inkomna synpunkter kommer att redovisas i den samrådsredogörelse som ska bifogas ansökan om tillstånd. Synpunkter lämnas skriftligen senast den 1 december 2023 till Skanska Industrial Solutions AB, Maria Elofsson, Humanistgatan 2B, 781 70 Borlänge eller via e-post: Contact.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden. Information om personuppgiftsbehandling