c

Samråd för fortsatt täktverksamhet vid Trehörna bergtäkt, Tingsryds kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för Skanska Industrial Solutions ABs (”Skanska”) kommande ansökan om bergtäkt m.m. i Tingsryds kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på fastigheterna Trehörna 2:16, 2:4, 4:7 och Smöramåla 2:5 i Tingsryds kommun. Tillståndet går ut den 30 juni 2025.

Den planerade verksamheten kommer att innebära att upp till 4 000 000 ton berg bryts ut under en tid om 25 år. Verksamhets- och brytområdet kommer till största delen att vara samma som i nuvarande tillstånd. Brytning kommer att ske ner till som lägst nivån +147, vilket även detta är samma lägstanivå som nuvarande tillstånd. Utöver täkt av berg kommer ansökan även att omfatta mottagning och återvinning av massor.

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Verksamheten bedöms komma att omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor varför samrådet även omfattar seveso-verksamhet.

Samrådsprocessen

Skanska informerar i detta avgränsningssamråd om planerna på ansökan för den pågående täktverksamheten och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter m.m.

Samrådet syftar bl a till att Skanska som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få information om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra berörda möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas, däribland avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Eftersom täktverksamheten omfattar uttag av mer än 25 000 ton och därmed antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen, har inget föregående utredningssamråd enligt 24 § punkt 2, 6 kap miljöbalken utförts.

Synpunkter lämnas skriftligen

Om Ni har frågor gällande den planerade ansökan kontakta Louise Alström, tfn: 010-449 51 29 eller Contact alternativt Gunnar Helander, tfn: 010-449 32 45 eller e-post: Contact.

Synpunkter på vad ni anser bör utredas som underlag för ansökan etc. lämnas skriftligen senast den 19 juni 2022 till Skanska Industrial Solutions AB, Louise Alström, Våxnäsgatan 120, 653 41 Karlstad eller via e-post: Contact. Samtliga inkomna synpunkter kommer att redovisas i den samrådsredogörelse vilken ska bifogas ansökan om tillstånd.

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här.