c

Samråd för fortsatt täktverksamhet vid Trehörna bergtäkt, Tingsryds kommun

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för Skanska Industrial Solutions ABs (”Skanska”) för kommande ansökan om bergtäkt m.m. i Tingsryds kommun är genomfört.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på fastigheterna Trehörna 2:16, 2:4, 4:7 och Smöramåla 2:5 i Tingsryds kommun. Tillståndet går ut den 30 juni 2025.

Den planerade verksamheten kommer att innebära att upp till 4 000 000 ton berg bryts ut under en tid om 25 år. Verksamhets- och brytområdet kommer till största delen att vara samma som i nuvarande tillstånd. Brytning kommer att ske ner till som lägst nivån +147, vilket även detta är samma lägstanivå som nuvarande tillstånd. Utöver täkt av berg kommer ansökan även att omfatta mottagning och återvinning av massor.

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Verksamheten bedöms komma att omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor varför samrådet även omfattar seveso-verksamhet.

Samrådsprocessen

Samråd för denna verksamhet har pågått under perioden mars-juni 2022. Vid eventuella frågor om den fortsatta processen, kontakta Contact eller Contact.

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling