c

Samråd för fortsatt täktverksamhet vid bergtäkten i Ljungby Prästgård, Falkenbergs kommun

Avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) för Skanska Industrial Solutions ABs (”Skanska”) kommande ansökan om bergtäkt m.m. i Falkenbergs kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har ett befintligt tillstånd enligt miljöbalken till täkt av berg m.m. på fastigheten Ljungby Prästgård 2:1 i Falkenbergs kommun. Tillståndet går ut den 30 september 2023.

Den planerade verksamheten kommer att innebära att upp till 10 000 000 ton berg bryts ut under en tid om 30 år. Verksamhetsområdet kommer att utökas både mot sydöst och mot nordväst. Utökningen av brytområdet kommer att ske mot nordväst och på djupet. Brytning kommer att ske ner till som lägst nivån +84. Utöver täkt av berg kommer ansökan även att omfatta återvinning av massor och bortledning av grundvatten m.m.

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Verksamheten bedöms komma att omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen enligt 13 § Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor varför samrådet även omfattar seveso-verksamhet.

Samrådsprocessen

Skanska informerar i detta avgränsningssamråd om planerna på ansökan för den pågående täktverksamheten och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter m.m.

Samrådet syftar bl a till att Skanska som verksamhetsutövare ska lyfta fram och få information om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, kommunen och andra berörda möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas, däribland avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Eftersom täktverksamheten omfattar uttag av mer än 25 000 ton och därmed antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 § miljöbedömningsförordningen, har inget föregående utredningssamråd enligt 24 § punkt 2, 6 kap miljöbalken utförts.

Synpunkter lämnas skriftligen

Om Ni har frågor gällande den planerade ansökan kontakta Gunnar Helander, tfn: 010-449 32 45 eller e-post: Contact.

Synpunkter på vad ni anser bör utredas som underlag för ansökan etc. lämnas skriftligen senast den 2 februari 2023 till Skanska Industrial Solutions AB, Gunnar Helander, Kämpevägen 32, 553 02 Jönköping eller via e-post: Contact. Samtliga inkomna synpunkter kommer att redovisas i den samrådsredogörelse vilken ska bifogas ansökan om tillstånd.

Behandling av personuppgifter

Inkomna synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse i ansökningshandlingarna. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här. Det går också bra att kontakta kontaktpersonen till vänster.