c

Samråd för fortsatt täkt- och återvinningsverksamhet vid bergtäkten i Fågelmyra, Borlänge kommun

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken för Skanska Industrial Solutions AB:s (”Skanska”) kommande ansökan om bergtäkt och återvinningsverksamhet m.m. i Borlänge kommun.

Bakgrund och planerad verksamhet

Skanska har för avsikt att utveckla verksamheten vid Fågelmyra bergtäkt och söka fortsatt och utökat tillstånd enligt 9 kap miljöbalken på fastigheterna Dalsjö 17:21 och Söpnarby 12:9 i Borlänge kommun. Nuvarande tillstånd till täktverksamhet gäller till och med 31 december 2024.

Ansökan planeras omfatta uttag av totalt 13,5 miljoner ton berg och morän under en tid om 30 år. Produktionen av bergmaterial beräknas under normalår uppgå till ca 450 000 ton, men kan under år med hög efterfrågan uppgå till maximalt 700 000 ton per år. Utökningen av brytområdet kommer huvudsakligen att ske mot väster. På fastigheten Dalsjö 17:21 planeras brytning att ske ner till nuvarande brytdjup, dvs till nivå +167 m ö.h. Inom det utökade området på fastighet Söpnarby 12:9 planeras brytning att ske till nivå +181 m ö.h.

Utöver täktverksamhet planeras ansökan även omfatta nedanstående delverksamheter:

  • Fortsatt drift av asfaltverk
  • Etablering och drift av betongstation
  • Tillverkning av biokol
  • Mottagning och förädling av upp till 100 000 ton entreprenadberg per år
  • Mottagning och bearbetning av upp till 100 000 ton returasfalt och betong per år för återvinning
  • Fortsatt drift av befintlig återvinningsverksamhet med en maximal lagring, bearbetning och hantering av upp till 300 000 ton icke-farligt avfall per år, inklusive maximalt 2 500 ton farligt avfall per år.

I samband med sprängning i den planerade verksamheten hanteras sprängämnen. Verksamheten bedöms komma att omfattas av den lägre kravnivån gällande hantering av explosiva ämnen varför samrådet även omfattar Seveso-verksamhet.

Samrådsprocessen

Skanska informerar i detta avgränsningssamråd om planerna på ansökan för den pågående täktverksamheten och bjuder in till skriftligt samråd med särskilt berörda, allmänheten och berörda myndigheter m.m.

Samrådet syftar bl.a. till att Skanska ska lyfta fram och få information om problemställningar för sådant som har betydelse för den kommande tillståndsprövningen. Samrådet ger även närboende, myndigheter och andra berörda möjlighet att komma med upplysningar och synpunkter som behöver beaktas, däribland avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Eftersom täktverksamheten omfattar uttag av mer än 25 000 ton och därmed antas medföra s.k. betydande miljöpåverkan enligt miljöbedömningsförordningen, har inget föregående utredningssamråd utförts.

Mer information

Planerad verksamhet beskrivs i det samrådsunderlag som kan laddas ner här.

Synpunkter lämnas skriftligen

Om Ni har frågor gällande den planerade ansökan kontakta Maria Elofsson, tfn: 010-448 91 28 eller e-post: Contact.

Information och synpunkter som inkommer under samrådet är en viktig grund för det fortsatta arbetet med ansökningshandlingarna. Samtliga inkomna synpunkter kommer att redovisas i den samrådsredogörelse som ska bifogas ansökan om tillstånd. Synpunkter lämnas skriftligen senast den 28 juni 2023 till Skanska Industrial Solutions AB, Maria Elofsson, Humanistgatan 2B, 781 70 Borlänge eller via e-post: Contact.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR, förklarar vi för dig hur Skanska behandlar dina personuppgifter i samband med samrådsärenden.

Information om personuppgiftsbehandling.